Sa­vez­nik SAD-a i EU ra­za­pet će na križ 18-go­diš­nja­ka!

DJEČAK JE UHIĆEN KAD JE IMAO 13 GO­DI­NA ZBOG PROSVJEDA PRO­TIV SAUDIJSKOG REŽIMA

Vecernji list - Hrvatska - - Svijet - Ma­ri­na Še­rić

Sku­pi­na od tri­de­se­tak dje­ce na bi­cik­li­ma or­ga­ni­zi­ra­la je vi­še de­mons­tra­ci­ja, a Mur­ta­ja Qu­re­iris (u sre­di­ni) je na me­ga­fon vi­kao: „Lju­di tra­že po­što­va­nje ljud­skih pra­va!“ Mur­ta­ja Qu­re­iris bro­ji da­ne do svo­ga 18. ro­đen­da­na ka­da će ga zlo­či­nač­ki re­žim ra­za­pe­ti na križ

Mla­di Sa­udi­jac Mur­ta­ja Qu­re­iris bro­ji da­ne do svo­ga 18. ro­đen­da­na. No on je u za­tvo­ru već go­to­vo pet go­di­na, od če­ga je ve­ći­nu vre­me­na pro­veo u sa­mi­ci. Uhićen je ka­da je imao sa­mo 13 go­di­na, i to za “zlo­čin” ko­ji je po­či­nio ka­ko de­se­to­go­diš­njak. Op­tuž­be su – su­dje­lo­va­nje u pro­tuv­la­di­nim pro­s­vje­di­ma, iz­ra­da i ba­ca­nje Mo­lo­tov­lje­vih kok­te­la i te­ro­ri­zam. Ia­ko je slu­čaj ovo­ga dje­ča­ka na no­ge di­gao broj­ne or­ga­ni­za­ci­je za za­šti­tu ljud­skih pra­va di­ljem svi­je­ta, Saudijska Arabija do­su­dit će mu naj­te­ži oblik smrt­ne kaz­ne – ra­za­pi­nja­nje na križ i raš­če­tvo­ri­va­nje na­kon smr­ti. Ci­je­la nje­go­va obi­telj su­dje­lu­je u ak­ti­viz­mu za za­šti­tu ljud­skih pra­va u is­toč­noj po­kra­ji­ni Qa­ti­fu, u ko­joj uglav­nom ži­vi ta­moš­nja ši­jit­ska ma­nji­na. I obi­telj Qu­re­iris pri­pad­ni­ci su ši­jit­ske za­jed­ni­ce u ve­ćin­ski su­nit­skoj Sa­udij­skoj Ara­bi­ji.

“Zlo­či­nac i te­ro­rist”

Kao de­se­to­go­diš­nji dječak, u do­ba ka­da su u arap­skim zem­lja­ma iz­bi­ja­li pro­s­vje­di ve­za­ni za Arap­sko pro­lje­će, sku­pi­na od tri­de­se­tak dje­ce na bi­cik­li­ma or­ga­ni­zi­ra­la je vi­še prosvjeda, a Mur­ta­ja je na me­ga­fon vi­kao: „Lju­di tra­že po­što­va­nje ljud­skih pra­va!“To ni­je bio je­di­ni ta­kav pro­s­vjed. Dječak je u idu­će tri go­di­ne sa svo­jim pri­ja­te­lji­ma u vi­še na­vra­ta or­ga­ni­zi­rao tak­ve „bi­cik­lis­tič­ke pro­s­vje­de“. No ka­da je imao 13 go­di­na ka­me­ra ga je sni­mi­la. Obi­telj­ski iz­let u Ba­hre­in za­vr­šio je ta­ko da su Mur­ta­ju na gra­ni­ci uhi­ti­li i spro­ve­li ga u stro­go ču­va­ni za­tvor.

U tom tre­nut­ku i od­vjet­ni­ci i ak­ti­vis­ti za ljud­ska pra­va sma­tra­li su ga naj­mla­đim po­li­tič­kim za­tvo­re­ni­kom u Sa­udij­skoj Ara­bi­ji. Kop­lja su se lo­mi­la oko to­ga ko­ja je do­nja dob­na gra­ni­ca u toj zem­lji ko­ja omo­gu­ća­va kaz­ne­ni pro­gon. Ia­ko su vlas­ti tvr­di­le da su tu gra­ni­cu po­di­gle na 12 go­di­na, sve je os­ta­lo po­pri­lič­no ne­jas­no. No za Mur­ta­ju, ko­ji je imao 13 go­di­na ka­da je uhićen, to ni­je zna­či­lo baš ni­šta ia­ko su od­vjet­ni­ci ne­pres­ta­no upo­zo­ra­va­li vlas­ti da je on op­tu­žen za “zlo­či­ne” ko­je je po­či­nio ka­da je imao sa­mo de­set go­di­na, što ne pod­li­je­že kaz­ne­nom pro­go­nu. Ia­ko je in­ter­ve­ni­rao i UN, Am­nes­ty In­ter­na­ti­onal i broj­ne dru­ge or­ga­ni­za­ci­je, dječak je os­tao u za­tvo­ru na­mi­je­nje­nom te­ro­ris­ti­ma i dr­žav­nim ne­pri­ja­te­lji­ma. Sve ove go­di­ne če­kao je su­đe­nje i to bez op­tuž­ni­ce i bez mo­guć­nos­ti da ima od­vjet­ni­ka. Ne­ko­li­ko mjeseci pri­je ne­go što će na­vr­ši­ti 18 go­di­na po­dig­nu­ta je op­tuž­ni­ca i za­po­če­lo je su­đe­nje, i to pred te­ro­ris­tič­kim su­dom ko­jim se vlas­ti u Sa­udij­skoj Ara­bi­ji uglav­nom ko­ris­te ka­ko bi su­di­li po­li­tič­kim pro­tiv­ni­ci­ma, pro­s­vjed­ni­ci­ma i ak­ti­vis­ti­ma za ljud­ska pra­va.

Princ Bin Sal­man krv­nik

Me­đu os­ta­lim, op­tu­žu­ju ga da je pje­vao pje­sme pro­tiv vlas­ti na po­ko­pu svo­ga sta­ri­jeg bra­ta ko­ji je po­gi­nuo u pro­s­vje­di­ma i da je sam or­ga­ni­zi­rao pro­s­vje­de te kod ku­će iz­ra­đi­vao Mo­lo­tov­lje­ve kok­te­le ko­je je ba­cao na po­li­ci­ju. U me­đu­vre­me­nu je uhićen nje­gov otac i još je­dan brat. Mur­ta­ja je pro­gla­šen čla­nom te­ro­ris­tič­ke or­ga­ni­za­ci­je, a poz­na­to je ka­ko su ga ot­po­čet­ka mu­či­li u za­tvo­ru ka­ko bi priz­nao svo­je “ne­dje­la”.

Ina­če, Saudijska Arabija poz­na­ta je kao zem­lja ko­ja sve svo­je po­li­tič­ke di­si­den­te osu­đu­je na smrt i to vr­lo okrut­nim me­to­da­ma – ra­za­pi­nja­njem na križ ili odrub­lji­va­njem gla­ve. U ovo­me

VE­ĆIN­SKI SUNITSKA SAUDIJSKA ARABIJA U OVOJ GO­DI­NI POGUBILA JE 37 OSO­BA, ME­ĐU KO­JI­MA SU 33 MANJINSKA ŠIJITA

tre­nut­ku još tro­ji­ca mla­di­ća če­ka­ju na iz­vr­še­nje smrt­ne kaz­ne za “zlo­či­ne” ko­je su po­či­ni­li kao dje­ca. Sa­udij­ske su vlas­ti pre­ko dr­žav­ne no­vin­ske agen­ci­je obja­vi­le ka­ko su od po­čet­ka ove go­di­ne po­gu­bi­le 37 oso­ba, osu­đe­nih zbog slič­nih raz­lo­ga kao i Mur­ta­ja, od ko­jih su naj­ma­nje njih 33 bi­li ši­ji­ti. Na smrt su osu­đe­ni zbor svo­je „te­ro­ris­tič­ke i ek­s­tre­mis­tič­ke ide­olo­gi­je, zbog os­ni­va­nje te­ro­ris­tič­kih će­li­ja ra­di ugro­ze si­gur­nos­ti, ši­re­nje ka­osa i iz­a­zi­va­nja sek­ta­ških po­dje­la“. Ukup­no, ta je zem­lja od po­čet­ka 2019. pogubila 110 oso­ba. Ta je zem­lja ina­če voj­ni part­ner SAD-a i ve­ći­ne ze­ma­lja EU.

Uje­di­nje­ni na­ro­di kao is­klju­či­vog kriv­ca za ova bez­raz­lož­na po­gub­lje­nja vi­de Mo­ham­me­da bin Sal­ma­na, ko­ji je kriv i za uboj­stvo i ko­ma­da­nje ti­je­la no­vi­na­ra

• Kha­sho­gi­ja.

BICIKLISTI­ČKI PRO­S­VJED

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.