Izvu­če­na olu­pi­na bro­da ko­ja je grob­ni­ca 28 tu­ris­ta

Vecernji list - Hrvatska - - Svijet - (bk)

Dva tjed­na na­kon ne­sre­će na Dunavu u sre­di­štu Budimpešte, na po­vr­ši­nu je na­po­kon izvu­če­na olu­pi­na tu­ris­tič­kog bro­da Ha­ble­any. U olu­pi­ni bro­da ko­jeg su di­za­li­ce po­la­ko va­di­le s dna ri­je­ke dok su pum­pe is­to­vre­me­no is­pum­pa­va­le vo­du ka­ko bi se sta­bi­li­zi­ra­lo plo­vi­lo, pro­na­đe­na su če­ti­ri ti­je­la.

Za sa­da još nisu pre­ciz­no iden­ti­fi­ci­ra­li iden­ti­tet ovih žr­ta­va, ali, po sve­mu su­de­ći, ri­ječ je o tri juž­no­ko­rej­ska tu­ris­ta od ko­jih je jedno šes­to­go­diš­nje di­je­te, te o ti­je­lu ka­pe­ta­na bro­da ko­je je pro­na­đe­no u za­po­vjed­noj pros­to­ri­ji bro­da.

Ukup­no je u ne­sre­ći stra­da­lo 28 oso­ba, s tim da su 24 ti­je­la na­đe­na, dok se njih če­tve­ro vo­di kao nes­ta­li, no ne­ma ni­kak­ve sum­nje da su po­gi­nu­li u ne­sre­ći ko­ja se do­go­di­la ka­da se go­le­mi ri­ječ­ni kru­zer za­bio u zad­nji dio Ha­ble­anya.

Ma­đar­ski is­tra­ži­te­lji, pot­po­mog­nu­ti eks­per­ti­ma iz Juž­ne Ko­re­je i da­lje nas­tav­lja­ju s pre­tra­gom ri­je­ke i oba­le ni­zvod­no od mjes­ta ne­sre­će ka­ko bi po­ku­ša­li na­ći trag nes­ta­lim put­ni­ci­ma, a zbog vr­lo ma­le vid­lji­vos­ti i te­ških uvje­ta, po­di­za­nje bro­da na po­vr­ši­nu trajalo je de­se­tak sa­ti po­če­li su i raz­go­vo­ri Ma­đar­ske i Juž­ne Ko­re­je oko mo­gu­će od­šte­te obi­te­lji­ma stra­da­lih tu­ris­ta.

Ne­po­sred­no na­kon ne­sre­će uhićen je Ju­rij C., ukra­jin­ski dr­žav­lja­nin i ka­pe­tan ri­ječ­nog kruzera ko­ji se za­bio u Ha­ble­any zbog če­ga je tu­ris­tič­ki brod po­to­nuo u ma­nje od de­set se­kun­di. Pro­tiv nje­ga se vo­di is­tra­ga, a doz­na­lo se i ka­ko je pri­je ne­ko­li­ko mjeseci su­dje­lo­vao u slič­noj ne­sre­ći u Am­s­ter­da­mu pri če­mu sa­mo sre­ćom nit­ko ni­je stra­dao. Ju­rij C. pušten je ubr­zo da se bra­ni

• sa slo­bo­de.

SLOŽENA OPE­RA­CI­JA

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.