HAMAG BICRO: Hr­vat­ska na kar­ti auto­mo­bil­ske in­dus­tri­je bu­duć­nos­ti

Vecernji list - Hrvatska - - Biznis -

Pri­je de­set go­di­na, kao mla­di ino­va­tor, iz­u­mio je ča­rob­nu ru­ka­vi­cu ko­ja je slu­ži­la kao za­mje­na za mi­ša i tip­kov­ni­cu i već je ta­da naj­av­lji­vao da će iz­ra­di­ti naj­br­ži auto­mo­bil na elek­trič­ni po­gon u svi­je­tu. Da­nas, de­set go­di­na kas­ni­je, za nje­go­vu tvrt­ku Ri­mac

Auto­mo­bi­li zna ci­je­li svijet, a nje­go­vi elek­trič­ni auto­mo­bi­li i bi­cik­li iz­nim­nih per­for­man­si pred­met su že­lja mno­gih za­ljub­lje­ni­ka u br­zi­nu i teh­no­lo­gi­ju.

Sve je po­če­lo sa sta­rim BMWom ko­ji je Ma­ti Rim­cu, os­ni­va­ču i di­rek­to­ru tvrt­ke Ri­mac Auto­mo­bi­li, ta­da slu­žio za utr­ke. Nje­gov ben­zin­ski mo­tor pok­va­rio se već na­kon par utr­ka pa ga je Ri­mac od­lu­čio za­mi­je­ni­ti. Na­kon ni­za do­ra­da i po­ku­ša­ja, ugra­dio je elek­trič­ni mo­tor u svoj sta­ri BMW za­hva­lju­ju­ći če­mu je s la­ko­ćom po­bje­đi­vao ben­zin­ce u sva­koj utr­ci. Da­nas ima tvrt­ku ko­ja su­ra­đu­je s auto­mo­bil­skim di­vo­vi­ma kao što su Re­na­ult, As­ton Mar­tin, Ja­gu­ar, Por­s­c­he te Auto­mo­bi­li Pi­nin­fa­ri­na. Naj­no­vi­ja su­rad­nja s kom­pa­ni­jom Hyun­dai Mo­tor Gro­up nje­go­voj će tvrt­ki do­ni­je­ti do­dat­nih 600 mi­li­ju­na ku­na ula­ga­nja, a pr­vi za­jed­nič­ki pro­jek­ti su su­rad­nja na ra­zvo­ju dva elek­trič­na vo­zi­la vi­so­kih per­for­man­si do 2020. go­di­ne.

Ri­mac Auto­mo­bi­li su bez sum­nje hr­vat­sko teh­no­lo­ško ču­do ko­je pro­izvo­di vlas­ti­te elek­trič­ne auto­mo­bi­le vi­so­kih per­for­man­si te ra­zvi­ja i pro­izvo­di po­gon­ske i ba­te­rij­ske sus­ta­ve za dru­ge pro­izvo­đa­če. Di­zajn, razvoj i pro­izvod­nja auto­mo­bi­la i teh­no­lo­gi­je u ru­ka­ma je vi­še od 500 za­pos­le­ni­ka iz ci­je­log svi­je­ta okup­lje­nih u sje­di­štu po­du­ze­ća u Sve­toj Ne­de­lji te u ra­zvoj­nim ure­di­ma u Spli­tu, Osi­je­ku i Ki­ni.

I dok je pr­vi mo­del Con­cep­t_ One iz 2011. pro­izve­den u sve­ga osam je­di­ni­ca, no­vi mo­del C_Two, ko­ji je pred­stav­ljen jav­nos­ti u Že­ne­vi proš­le go­di­ne, bit će pro­izve­den u 150 je­di­ni­ca kao naj­s­naž­ni­ji se­rij­ski auto­mo­bil na svi­je­tu. Na ovo­go­diš­njem Že­nev­skom sa­lo­nu pred­stav­lje­na je još bo­lja ver­zi­ja ko­ja je ut­vr­di­la Rim­če­vu po­zi­ci­ju u auto­mo­bi­lis­tič­kom svi­je­tu. Nje­gov elek­trič­ki hi­per-auto­mo­bil ima po­gon­ski sus­tav s če­ti­ri mo­to­ra i ukup­no 1914 konj­skih sna­ga. Za ubr­za­nje od 0 do 100 km/h po­treb­no mu je sa­mo 1,85 se­kun­di, a br­zi­nu od 300 km/h pos­ti­že za 11,8 se­kun­di. Ove broj­ke za­pa­nji­le su svijet, no Ma­te Ri­mac nas­tav­lja i da­lje mar­lji­vo ra­zvi­ja­ti svo­ju ju­ri­li­cu. Pro­to­ti­po­vi su u fa­zi pro­izvod­nje i za oče­ki­va­ti je da će ti­je­kom 2020. go­di­ne mo­del C_Two po­ka­zi­va­ti svo­ju moć i ra­skoš na uli­ca­ma di­ljem svi­je­ta.

„Plan je ra­zvi­ti auto­mo­bil sa svim pra­te­ćim sus­ta­vi­ma, uklju­ču­ju­ći kar­bon­sku ša­si­ju, ba­te­rij­ski sus­tav, po­gon­ski sus­tav te sus­tav auto­nom­ne vož­nje. C_Two elek­trič­ni je auto­mo­bil vi­so­kih per­for­man­si na či­joj plat­for­mi će se da­lje ra­zvi­ja­ti i no­vi mo­de­li elek­trič­nih sport­skih auto­mo­bi­la. Ia­ko je auto­mo­bil na­mi­je­njen uskom tr­žiš­nom seg­men­tu, ovim pro­jek­tom mi­je­nja­mo svi­jest po­tro­ša­ča o per­for­man­sa­ma elek­trič­nih auto­mo­bi­la i is­ti­če­mo elek­trič­ne auto­mo­bi­le kao su­pe­ri­or­ne nad kla­sič­nim ben­zin­skim auto­mo­bi­li­ma u odre­đe­nim seg­men­ti­ma“, sma­tra Ri­mac. Ba­te­rij­ski sus­ta­vi tvrt­ke Ri­mac Auto­mo­bi­li već su glo­bal­no pre­poz­na­ti po svo­jim vi­so­kim per­for­man­sa­ma, a za razvoj i ho­mo­lo­ga­ci­ju mo­de­la C_Two, tvrt­ka Ri­mac Auto­mo­bi­li os­tva­ri­la je pot­po­ru kroz raz­li­či­te pro­gra­me agen­ci­je HAMAG-BICRO u ukup­nom iz­no­su od 62 mi­li­ju­na ku­na, naj­ve­ćim di­je­lom iz EU fon­do­va. U sklo­pu po­s­ljed­njeg pro­jek­ta na ko­jem su­ra­đu­ju Ri­mac Auto­mo­bi­li i HAMAG-BICRO, do ruj­na 2020. pla­ni­ra se ra­zvi­ti iz­nim­no učin­ko­vit ba­te­rij­ski sus­tav ko­ji je mo­du­la­ran i pri­mje­njiv ka­ko za ma­nja, ta­ko i za ve­ća vo­zi­la te za raz­ne in­dus­tri­je či­je će ko­ri­šte­nje do­pri­ni­je­ti sma­nje­nju utro­ška fo­sil­nih go­ri­va. Ujed­no će se nas­ta­vi­ti s ra­zvo­jem i uvo­đe­njem teh­no­lo­gi­ja sma­nje­nja štet­nih emi­si­ja in­dus­trij­skih CO2 u auto­mo­bi­le, bi­cik­le i os­ta­la vo­zi­la.

Poz­nat kao ra­do­ho­li­čar, Ri­mac za svoj us­pjeh sma­tra pre­sud­nim po­ti­caj­nu rad­nu oko­li­nu s jas­nom vi­zi­jom stva­ra­nja uvje­ta za sret­ne za­pos­le­ni­ke ko­ji ra­de od­lič­ne pro­izvo­de. „Sve to re­zul­ti­ra za­do­volj­nim kup­ci­ma i kli­jen­ti­ma te, u ko­nač­ni­ci, za­do­volj­nim inves­ti­to­ri­ma. Je­dan od ciljeva ti­je­kom ras­ta po­du­ze­ća bio je i stvo­ri­ti vr­hun­ska rad­na mjes­ta u Hr­vat­skoj, a in­ten­zi­van rast se nas­tav­lja. Naj­ve­će priz­na­nje za us­pjeh sti­že kroz re­zul­ta­te, no uz to je sva­kom po­du­zet­ni­ku dra­go vi­dje­ti da je ne­ko­li­ko uzas­top­nih go­di­na po­du­ze­će pro­gla­še­no naj­bo­ljim pos­lo­dav­cem na te­me­lju gla­so­va za­pos­le­ni­ka. Sma­tra­mo da smo u re­la­tiv­no krat­kom ro­ku pu­no to­ga pos­ti­gli, no i da­lje smo tek na po­čet­ku svo­ga pu­ta, od­nos­no i da­lje nas če­ka dug put do ono­ga što bi­smo mi sma­tra­li us­pje­hom“, za­klju­ču­je skrom­no Ma­te Ri­mac ko­ji je bez sum­nje i je­dan od HAMAG-BICRO-vih #pr­vih25.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.