No­va opre­ma za iz­vla­če­nje iz ru­še­vi­na

Vecernji list - Hrvatska - - Zagreb - (pb) (pb)

Vi­bra­skop i opre­ma za tra­že­nje u ru­še­vi­na­ma, tem­pe­ra­tur­ni re­za­či, mo­bil­ni agre­gat i pet pri­ko­li­ca za pri­je­voz vo­de. Opre­ma je to vri­jed­na 972.820 ku­na ko­ju su od Gra­da dobili vatrogasci

• i ci­vil­na za­šti­ta.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.