Za­pra­ši­va­nje kr­vo­pi­ja od da­nas, ako vi­di­te da ih ima i da­lje, ja­vi­te

Naj­vi­še je le­te­ćih na­pas­ti na po­dru­čji­ma oko Sa­ve te oko je­ze­ra, a ti­je­kom lip­nja plan je suz­bi­ti odras­le je­din­ke na po­dru­čju ci­je­le me­tro­po­le Pet je tvrt­ki za­du­že­no za bor­bu pro­tiv komaraca, sve kreću u akciju

Vecernji list - Hrvatska - - Zagreb - Ma­te­ja Šo­bak

Tem­pe­ra­tu­re ras­tu, a s nji­ma i po­li­tič­ka vo­lja da se ra­di što ma­nje. Ka­me­ni te­melj­ci, obi­las­ci ra­do­va i raz­no­raz­na za­sje­da­nja os­ta­vit će se za je­sen, ali pi­je­nja kr­vi Za­grep­ča­ni­ma ipak će bi­ti. Ovog pu­ta, do­du­še, ne u pre­ne­se­nom zna­če­nju, već dos­lov­no jer upra­vo je li­panj mje­sec kad se ko­mar­ci iz li­čin­ke ra­zvi­ja­ju u pra­ve odras­le pri­mjer­ke. Zu­ja­nje se već ču­je po ci­je­lom gra­du, po­se­bi­ce u po­dru­čji­ma oko Sa­ve, a tvrt­ke ko­je su za­du­že­ne za za­pra­ši­va­nje u akciju kreću – da­nas.

Odra­di­li su Ja­run

Di­je­lo­vi gra­da po­put Ja­ru­na su, do­du­še, već tre­ti­ra­ni ovog tjed­na, dok će se suz­bi­ja­nje do­sad­nih le­te­ćih ku­ka­ca in­ten­zi­vi­ra­ti upra­vo u da­ni­ma ko­ji sli­je­de. I to u, ka­žu nam iz tvrt­ke Adria gru­pa, u ra­nim ju­tar­njim sa­ti­ma, “in­sek­ti­ci­di­ma ko­je su odo­bri­li Svjet­ska zdrav­s­tve­na or­ga­ni­za­ci­ja i Mi­nis­tar­stvo zdrav­s­tva RH za pri­mje­nu u na­se­lje­nim po­dru­čji­ma”.

– Pla­ni­ra se pro­ves­ti suz­bi­ja­nje odras­lih je­din­ki na po­dru­čji­ma na ko­ji­ma je iz­mje­re­na po­ve­ća­na broj­nost komaraca pre­ma na­la­zi­ma uzor­ko­va­nja te je za­bi­lje­žen po­ve­ća­ni broj pri­tuž­bi gra­đa­na na po­ja­vu komaraca – objas­ni­la je An­ki­ca Ra­din-Ma­ču­kat iz Adria gru­pe pa do­da­la ka­ko će se suz­bi­ja­nje pro­vo­di­ti “hlad­nim ULV za­mag­lji­va­njem”. Raz­lo­ži­la nam je i plan za­pra­ši­va­nja Adria gru­pe, či­ji dje­lat­ni­ci pr­vo su­tra do­la­ze u Du­ga­ve, Špan­sko i Ma­leš­ni­cu, a prek­su­tra u Slo­bo­šti­nu. U So­po­tu su 17. lip­nja, dan kas­ni­je u Utri­ni, a po­sao će za­vr­ši­ti 19. i 20. lip­nja, kad do­la­ze u Za­pru­đe i Sre­diš­će, od­nos­no na Bun­dek. Osim te tvrt­ke, ove su go­di­ne za suz­bi­ja­nje le­te­ćih kr­vo­pi­ja za­du­že­ne još če­ti­ri tvrt­ke; ID90, Eko de­ra­ti­za­ci­ja, ID EKO i Sa­ni­ta­ci­ja, ko­ji ta­ko­đer re­dom od­go­va­ra­ju da sa suz­bi­ja­njem po­či­nju ovaj tje­dan, a pri­tom po­zi­va­ju i Za­grep­ča­ne da u vri­je­me za­mag­lji­va­nja ne iz­la­ze na uli­ce. U tvrt­ki ID90 ka­žu da su Ja­run već odra­di­li, a od da­nas “na­pa­da­ju” os­ta­la po­dru­čja, če­t­vr­ti Pod­su­sed-Vrap­če, Ste­nje­vec i Treš­njev­ka-jug.

Svat­ko ima svo­ju če­t­vrt

Pri­dru­žu­ju im se i ko­le­ge iz Eko de­ra­ti­za­ci­je, ko­ji se “ba­ca­ju” na Fol­ne­go­vi­će­vo na­se­lje, Bo­ro­vje, Cvjet­no na­se­lje – Pri­sav­lje, Tr­n­sko, Trav­no, Si­get i če­t­vr­ti Mak­si­mir, Gor­nji grad, Pod­s­lje­me i Bre­zo­vi­cu, a ovog tjed­na sa suz­bi­ja­njem po­či­nju i u Sa­ni­ta­ci­ji, ko­ja će ri­je­ši­ti Kaj­ze­ri­cu, Ga­je­vo – Sta­gliš­će, Hor­va­te – Gre­di­ce, Preč­ko, Sav­ski Gaj i Tro­kut te če­t­vr­ti Čr­no­me­rec, Treš­njev­ka-sje­ver i Se­sve­te. ID EKO os­lo­bo­dit će od komaraca Tr­nje, Sa­vi­cu, Ret­ko­vec, Res­nik, Iva­nju Re­ku, Jel­ko­vec i če­t­vr­ti Do­nji grad, Peš­če­ni­cu – Žit­njak, Do­nju i Gor­nju Du­bra­vu, a ka­ko na­po­mi­nju iz svih na­ve­de­nih tvrt­ki, Za­grep­ča­ni im se mo­gu i do­dat­no ja­vi­ti pri­mi­je­te li na odre­đe­nom po­dru­čju opet ve­ći broj komaraca, pa će se za­pra­ši­va­nje po­no­vi­ti. Bro­je­vi te­le­fo­na dos­tup­ni su na in­ter­net­skoj stra­ni­ci Gra­da.

Suz­bi­ja­nje će se pro­vo­di­ti “hlad­nim ULV za­mag­lji­va­njem”, a struč­nja­ci će na te­re­ne iz­a­ći u ra­nim ju­tar­njim sa­ti­ma

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.