TVRT­KE PO­ZI­VA­JU ZA­GREP­ČA­NE DA NE IZ­LA­ZE U VRI­JE­ME ZA­MAG­LJI­VA­NJA

Vecernji list - Hrvatska - - Zagreb -

1

ID90 na­la­zi se u Ogri­zo­vi­će­voj uli­ci 34, a do­bi­ti ih se mo­že na te­le­fon 01 3648 000

2

Adria gru­pa dos­tup­na je na broj 01 2359 970, a na­la­ze se u He­in­ze­lo­voj 53a

3

ID EKO adre­su ima u Po­reč­koj uli­ci 11, a na­zva­ti ih se mo­že na 01 2371 837

4

Eko de­ra­ti­za­ci­ja sje­di­šte ima u Črn­ko­več­koj 9a, a broj je 01 2408 761

5

Sa­ni­ta­ci­ja se na­la­zi u Na­lje­ško­vi­će­voj 45, a zva­ti ih se mo­že na broj 01 6116 381

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.