Odus­ta­je se od uni­for­mi za đa­ke, po­ni­šti­li na­tje­čaj od 5,5 mil. ku­na

Je li to kraj Ban­di­će­va pro­jek­ta

Vecernji list - Hrvatska - - Zagreb -

Sva­ka ško­la ima­la je i svoj grb, ko­ji su sa­mi osmiš­lja­va­li, a njih su ta­ko­đer iz­ra­đi­va­li u ši­vač­kom odje­lu URIHO-a. Uče­ni­ci su mo­gli bi­ra­ti i bo­ju, i to iz­me­đu devet po­nu­đe­nih, od­nos­no iz­me­đu bi­je­le, si­ve, ne­ko­li­ko ni­jan­si pla­ve, dvi­je ni­jan­se cr­ve­ne i žu­te. učes­ta­los­ti na­si­lja zbog vid­lji­vih so­ci­jal­nih raz­li­ka me­du vrš­nja­ci­ma te stva­ra­nja osje­ća­ja pri­pad­nos­ti raz­red­noj i škol­skoj sre­di­ni”. No, s ob­zi­rom na to da uni­for­me nisu bi­le oba­vez­ne, go­vo­ri rav­na­telj URIHO-a Jo­sip Dr­ža­ić, dje­ca su pos­tup­no odus­ta­ja­la od no­še­nja.

– Ide­ja je do­bra, šte­ta je da se ni­je pro­ši­ri­la. Neg­dje su dje­cu u ne­no­še­nju po­dr­ža­va­li i ro­di­te­lji, u ne­kim ško­la­ma i pro­fe­so­ri su bi­li skep­tič­ni. U URIHO-u smo sve na­pra­vi­li da pro­jekt us­pi­je, ra­zo­ča­ra­ni smo što ne ide da­lje – is­ti­če Dr­ža­ić, do­da­ju­ći da ne na­mje­ra­va­ju za­tva­ra­ti po­gon.

Iz dže­po­va ro­di­te­lja

Kon­tak­ti­rat će, ka­že, ško­le ko­je su i da­lje za­in­te­re­si­ra­ne za no­še­nje uni­for­ma te nas­to­ja­ti s nji­ma nas­ta­vi­ti su­rad­nju.

– Na­rav­no, bu­du li ro­di­te­lji za­in­te­re­si­ra­ni za su­rad­nju. Sad će no­vac za odo­re mo­ra­ti ići iz nji­ho­va dže­pa ili već ne­kog dru­gog iz­vo­ra – go­vo­ri rav­na­telj URIHO-a. Za­sad će nas­ta­vi­ti ra­di­ti i du­ćan škol­ske odje­će i obu­će “S-cho­ol” ko­ji su otvo­ri­li u sklo­pu svo­je tvor­ni­ce u Dr­ži­će­voj. Ma­ji­ce će on­dje pro­da­va­ti kao i do­sad, onu s krat­kim ru­ka­vi­ma za 98, po­lo ver­zi­ju du­gih ru­ka­va za 112, a “ho­odi­cu” za 183 ku­ne.

Do­sad je Grad Za­greb na uni­for­me po­tro­šio 20 mi­li­ju­na ku­na, a taj su no­vac, is­ti­če opor­ba, mo­gli utro­ši­ti za kupnju ra­ču­na­la, po­ve­ća­nje si­gur­nos­ti oko ško­la, za­mje­nu az­bes­t­nih kro­vo­va ili ob­nav­lja­nje di­je­lo­va obje­ka­ta ko­ji su pu­ni glji­vi­ca i vla­ge.

– Mo­gli su, re­ci­mo, sa­gra­di­ti vanj­sko igra­li­šte po­red Os­nov­ne ško­le Ru­deš, ko­je tra­ži­mo već go­di­na­ma – pred­la­že grad­ski zas­tup­nik i pred­sjed­nik za­gre­bač­kog HNS-a Tomislav Sto­jak. I on, jed­na­ko kao i SDP-ovac Ma­tej Mi­šić te Re­na­to Pe­tek iz stran­ke “Na­pri­jed Hr­vat­ska!”, poz­drav­lja­ju po­ni­šte­nje na­tje­ča­ja.

– Kom­plet­na ras­pra­va tre­ba­la se pro­ves­ti pri­je ne­go što se po­če­lo s pro­jek­tom škol­skih uni­for­mi pa ne bi­smo sad raz­go­va­ra­li o “ba­če­nom” nov­cu – ka­že Mi­šić, dok Pe­tek do­da­je da uni­for­me i ta­ko nisu is­pu­nja­va­le svo­ju ulo­gu da se uče­ni­ci ne raz­li­ku­ju. Mo­gli su, is­ti­če, ima­ti is­te ma­ji­ce, no sve je “pa­da­lo u vo­du” u tre­nu kad je

• ne­ko di­je­te iz­va­di­lo svoj mo­bi­tel.

DO­SAD JE POTROŠENO 20 MI­LI­JU­NA, A OPORBENJAC­I IS­TI­ČU DA JE TO BAČEN NO­VAC

Po­gon ne­će­mo za­tva­ra­ti, ka­že rav­na­telj URIHO-a Jo­sip Dr­ža­ić

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.