Ma­te­ri­ja­le smo re­zer­vi­ra­li, sad ih mo­ra­mo ot­ka­za­ti

Vecernji list - Hrvatska - - Zagreb -

U po­čet­ku pro­jek­ta, 2017., uni­for­me je htio 18.631 uče­nik, a na­tje­čaj za škol­sku go­di­nu 2019./2020. bio je ras­pi­san za njih de­set ti­su­ća ma­nje

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.