Pun po­go­dak: Ve­čer­njak nas je iz­veo za 30. go­diš­nji­cu bra­ka

Pret­plat­ni­ci su uži­va­li u pred­sta­va­ma “El­ling” i “Ve­li­ka zvjer­ka”, za ko­je smo po­di­je­li­li 560 ulaz­ni­ca

Vecernji list - Hrvatska - - Zagreb - J. Pi­šo­nić Ba­bić, H. Iv­ko­vić

Ova­ci­ja­ma je is­pra­će­na iz­ved­ba pred­sta­ve “El­ling” u Sa­ti­rič­kom ka­za­li­štu Ke­rem­puh za ko­ju je, u po­vo­du 60. ro­đen­da­na, Ve­čer­nji list u su­rad­nji s Tu­ris­tič­kom za­jed­ni­com gra­da Zagreba svo­jim vjer­nim pret­plat­ni­ci­ma da­ro­vao 300 ulaz­ni­ca.

– Sva­ka čast, od­lič­na, neo­bič­na pred­sta­va. Na­kon du­go vre­me­na že­nu sam iz­veo na spoj. Za­uze­ti smo ču­va­njem unu­či­ća pa baš ne­ma­mo vre­me­na za iz­la­ske. Za­pra­vo, Ve­čer­njak nas je iz­veo obo­je i hva­la vam – ka­zao je An­tun Bre­žan­ski, ko­ji je na “El­lin­ga” sa su­pru­gom Šte­fi­com po­teg­nuo iz Za­pre­ši­ća.

Ni­sam se pres­ta­la smi­ja­ti

Pres­ta­va je nastala pre­ma ro­ma­nu nor­ve­škog pis­ca In­gva­ra Am­bjor­se­na, pre­ma ko­je­mu je snim­ljen i us­pje­šan film, a za ka­za­li­šte ga je adap­ti­rao bri­tan­ski dra­ma­ti­čar Si­mon Bent. Na da­ske Ke­rem­pu­ha, pak, “El­ling” je sti­gao lanj­skog pro­sin­ca u re­ži­ji Hr­vo­ja Klo­bu­ča­ra. Pri­ča pra­ti dvo­ji­cu neo­bič­nih, druš­tve­no ne­pri­la­go­đe­nih i emo­ci­onal­no di­sfunk­ci­onal­nih ci­me­ra ko­ji se na­kon pu­šta­nja iz psi­hi­ja­trij­ske us­ta­no­ve na­đu pre­pu­šte­ni sa­mi se­bi. El­lin­gu, če­tr­de­se­to­go­diš­njem op­se­siv­no-kom­pul­ziv­nom i an­k­si­oz­nom štre­be­ru ko­ji do maj­či­ne smr­ti ni­je iz­la­zio iz sta­na ni ko­mu­ni­ci­rao s vanj­skim svi­je­tom, druš­tvo pra­vi de­set­lje­će mla­đi Kjell, do­bro­duš­ni ču­dak op­sjed­nut že­na­ma. Dr­ža­va im je osi­gu­ra­la stan, no ka­ko bi ga za­dr­ža­li, mo­ra­ju do­ka­za­ti da su sprem­ni za su­ži­vot i funk­ci­oni­ra­nje iz­van us­ta­no­ve. Du­ho­vi­te sce­ne u ko­ji­ma dvo­jac svla­da­va “pro­ble­me” po­put na­ru­či­va­nja pi­zze, te­le­fon­skih raz­go­vo­ra, od­la­ska na ve­če­ru pa i za­ljub­lji­va­nja ni­ko­ga nisu os­ta­vi­li rav­no­duš­ni­ma.

– Smi­ja­la sam se od po­čet­ka do kra­ja pred­sta­ve, pun po­go­dak – rek­la je Bran­ka Šmit, ko­ja je u ka­za­li­štu bi­la sa su­pru­gom Stje­pa­nom, ses­trom Su­za­nom Var­go­vić i šo­go­ri­com Pe­trom Šmit. Su­pru­gu Ol­gu po­veo je i Fra­njo Svet­ko, a u Ke­rem­puh su doš­li iz Sa­mo­bo­ra.

– Ve­čer­nja­kov sam pret­plat­nik ot­ka­da znam za se­be. Ka­da sam vi­dio da pok­la­nja ulaz­ni­ce za pred­sta­vu “El­ling”, od­mah sam pos­lao po­ru­ku. Obo­ža­va­mo ka­za­li­šte, a ovu pred­sta­vu još ni­smo gle­da­li. I, eto, su­per smo pro­ve­li, i to pot­pu­no bes­plat­no, ne­ma bo­ljeg – ka­zao je F. Svet­ko.

I još bes­plat­no, ne­ma bo­ljeg

Ve­čer­nja­ko­vi su pret­plat­ni­ci uži­va­li i u “Ve­li­koj zvjer­ci”, dra­mi za­či­nje­noj cr­nim hu­mo­rom ko­ja je nastala u pro­duk­ci­ji Pla­net Ar­ta, a iz­ve­de­na je u Li­sin­skom. Za tu je pred­sta­vu Ve­čer­nji list u su­rad­nji s Tu­ris­tič­kom za­jed­ni­com gra­da Zagreba po­di­je­lio 260 ulaz­ni­ca, a raz­go­vo­ri tro­ji­ce biz­ni­sme­na ko­je glu­me Slav­ko Ju­ra­ga, Marko Tor­ja­nac i Lu­ka Dra­gić za­ra­di­li su ova­ci­je. Što za­pra­vo či­ni us­pješ­nog čo­vje­ka i je­su li važniji obi­telj i vje­ra ili do­bro sklop­ljen po­sao, ne­ka su od pi­ta­nja ko­ji­ma su se ba­vi­li.

– Ja­ko smo uži­va­li u pred­sta­vi. Već smo je jed­nom gle­da­li i dra­go nam je da smo mo­gli po­nov­no u njoj uži­va­ti, ovaj put bes­plat­no – ka­za­li su Bran­ka i Ivan Špo­lja­rić, ko­ji su baš tog da­na sla­vi­li 30. go­diš­nji­cu bra­ka. Ve­čer­njak či­ta­ju go­to­vo sve to vri­je­me, a lis­ta­nje omi­lje­nih no­vi­na, is­tak­nu­li su, ju­tar­nja im je ru­ti­na uz ka­vu.

“Ve­li­ku zvjer­ku” pri­je nisu gle­da­le Mi­ra Jor­da­nić i Ves­na Đu­ri­čić, no ču­le su, ka­za­le su, do­bre stva­ri o toj na­gra­đi­va­noj pred­sta­vi pa su bi­le si­gur­ne da će se do­bro za­ba­vi­ti. Po­seb­no je, pak, bi­la sret­na Bo­ži­ca Bu­kal, ko­ja je u Li­sin­ski doš­la s pri­ja­te­lji­com Ma­ri­jom Klak. To što je od Ve­čer­nja­ka do­bi­la ulaz­ni­ce za pred­sta­vu, na­ime, pr­vi joj je put u ži­vo­tu da je ne­što osvo­ji­la.

– Jed­nom sam se pri­ja­vi­la na na­grad­nu igru u ko­joj su svi tre­ba­li do­bi­ti pa ni tad ni­sam us­pje­la. Za­to ću po­seb­no uži­va­ti u ovom osjećaju. I hva­la Ve­čer­njem lis­tu što me je po­veo na pred­sta­vu – is­tak­nu­la je Bo­ži­ca Bu­kal.

Bran­ka i Ivan Špo­lja­rić pros­la­vi­li su tri de­set­lje­ća bra­ka, a to­li­ko du­go či­ta­ju i Ve­čer­nji. Lis­ta­nje omi­lje­nih no­vi­na ju­tar­nja im je ru­ti­na uz ka­vu

Marko Ma­ko­vi­čić, Fi­lip De­te­lić i Csil­la Ba­rath Bas­ta­ić u scen­skoj pri­či o neo­bič­nim ci­me­ri­ma nas­ta­loj po ro­ma­nu nor­ve­škog pis­ca I. Am­bjor­se­na

“Biz­ni­sme­ni” u Li­sin­skom

Obo­ža­va­mo ka­za­li­šte i su­per smo se pro­ve­li, ka­za­li su Ol­ga i Fra­njo Svet­ko iz Sa­mo­bo­ra Na­kon du­gog vre­me­na imamo spoj, nisu skri­va­li sreću Šte­fi­ca i An­tun Bre­žan­ski iz Za­pre­ši­ća

Gordana Ča­čić, Mil­ka Ča­čić, Ivan­ka Br­zo­ja i Dra­gi­ca Ze­ljak ta­ko­đer su bi­le u gle­da­li­štu Ker­m­pu­ha

Bran­ka Šmit sa su­pru­gom Stje­pa­nom, ses­trom Su­za­nom Var­go­vić i šo­go­ri­com Pe­trom Šmit

Ve­oma su za­do­volj­ne bi­le i ses­tre Ves­na Ša­ban i Iv­ka Kra­ma­rić

Mi­ra Jor­da­nić i Ves­na Đu­ri­čić bi­le su si­gur­ne da će se do­bro za­ba­vi­ti

Bo­ži­ca Bu­kal pr­vi je put ne­što osvo­ji­la, a doš­la je s Ma­ri­jom Klak

U SU­RAD­NJI S TU­RIS­TIČ­KOM ZA­JED­NI­COM GRA­DA ZAGREBA

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.