Ki­sje­li­ca od Gra­da ku­pio stan na Fe­ren­š­či­ci za 990 € po kva­dra­tu

Biv­šeg za­mje­ni­ka pro­čel­ni­ce Ure­da za imo­vin­sko­prav­ne pos­lo­ve i imo­vi­nu USKOK je 2016. osum­nji­čio za ne­za­ko­ni­tos­ti sa za­mje­na­ma zem­lji­šta

Vecernji list - Hrvatska - - Zagreb - Ma­te­ja Šo­bak

Tro­ipo­sob­ni stan za 990 eura po kva­dra­tu. Ni­je Bo­ro Ki­sje­li­ca, ne­ka­daš­nji za­mje­nik pro­čel­ni­ce Grad­skog ure­da za imo­vin­sko­prav­ne pos­lo­ve i imo­vi­nu, a sa­daš­nji, pre­ma po­da­ci­ma Gra­da, za­pos­le­nik Ure­da gra­do­na­čel­ni­ka ne­kret­ni­nu ku­pio, pri­mje­ri­ce, u Sla­von­skom Bro­du, već ni vi­še ni ma­nje ne­go na Fe­ren­š­či­ci, a opet ni vi­še ni ma­nje ne­go od Gra­da. Za toč­no 69,41 če­tvor­nih me­ta­ra u Ive­ko­vi­će­voj uli­ci Bo­ro Ki­sje­li­ca pla­tit će 508.100 ku­na, od­nos­no toč­no 100 ku­na vi­še ne­go što je za na­ve­de­ni stan bi­la odre­đe­na po­čet­na ci­je­na.

Je­di­ni dao po­nu­du

– Po­vje­rens­tvo za pro­da­ju sta­no­va u vlas­niš­tvu Gra­da Zagreba pro­ve­lo je pos­tu­pak otva­ra­nja po­nu­da pris­ti­glih na te­me­lju ras­pi­sa­nog jav­nog na­tje­ča­ja te je ut­vr­di­lo da su is­pu­nje­ni uvje­ti za pro­vo­đe­nje jav­nog na­tje­ča­ja, da je jav­ni na­tje­čaj pro­pis­no objav­ljen i da je za na­ve­de­ni stan, u otvo­re­nom ro­ku od 30 da­na, pi­sa­nu po­nu­du pod­nio je­di­ni po­nu­di­telj – da je Ki­sje­li­ca bio je­di­ni za­in­te­re­si­ran za stan na osmom ka­tu u Ive­ko­vi­će­voj, objaš­nja­va se u do­ku­men­tu ko­ji pot­pi­su­je gra­do­na­čel­nik Mi­lan Ban­dić, a u ko­jem se is­ti­če i da će se iz­me­đu dvi­je za­in­te­re­si­ra­ne stra­ne sklo­pi­ti ku­po­pro­daj­ni ugo­vor. Iš­či­ta­ti se mo­že i da je ku­pac već pri­jav­ljen na adre­si na ko­joj stan ku­pu­je, dok na por­ta­fo­nu zgra­de na­su­prot Vo­lov­či­ce jas­no pi­še da Mi­lan Ban­dić pot­pi­sao je za­klju­čak o pro­da­ji sta­na

na osmom ka­tu sta­nu­ju Ki­sje­li­ce. A upra­vo za Vo­lov­či­cu po­dat­ke o ci­je­ni ne­kret­ni­na za svi­banj obja­vio je pri­je ne­što vi­še od tje­dan da­na por­tal Nju­ška­lo, pre­ma či­jim po­da­ci­ma kva­drat on­dje sto­ji 1854 eura, dok je za­gre­bač­ki pro­sjek 2039 eura po kva­dra­tu. Za us­po­red­bu, naj­jef­ti­ni­ji stan Stan za či­ju je kupnju Grad ras­pi­sao na­tje­čaj na­la­zi se u Ive­ko­vi­će­voj uli­ci na Fe­ren­š­či­ci , a u su­sjed­noj Vo­lov­či­ci kva­drat je 1854 eura

u glav­nom nam gra­du ku­pi­ti se mo­že u Du­ga­va­ma, ali opet ne­će sta­ja­ti 990 eura, već 1599 eura po če­tvor­nom me­tru.

Sve se do­ga­đa­lo 2007.

Sam Bo­ro Ki­sje­li­ca, pod­sje­ti­mo, ia­ko za­pos­le­nik grad­ske upra­ve od 1993. go­di­ne, jav­nos­ti

je pos­tao poz­na­ti­ji kra­jem 2016. go­di­ne, kad je pro­tiv šes­te­ro lju­di, me­đu ko­ji­ma je bio i on, USKOK po­di­gao op­tuž­ni­cu za ne­za­ko­ni­tos­ti sa za­mje­na­ma zem­lji­šta ko­ji­ma je Za­greb na­vod­no ošte­ćen za vi­še od 151 mi­li­jun ku­na. U op­tuž­ni­ci se ta­da tvr­di­lo da su se za­mje­ne zem­lji­šta doBo­ro Ki­sje­li­ca za­pos­len je u Gra­du od 1993. go­di­ne

ga­đa­le ti­je­kom 2007. go­di­ne, i to ta­ko da su pro­cje­ne vje­šta­ka o vri­jed­nos­ti­ma kva­dra­ta bi­le na­mje­šta­ne. USKOK je u op­tuž­ni­ci tvr­dio da je upra­vo Ki­sje­li­ca sas­ta­vio pri­jed­lo­ge za do­no­še­nje Za­ključ­ka o skla­pa­nju na­god­be iz­me­đu Gra­da Zagreba i spor­nih

• tvrt­ki.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.