Ako it­ko zna što zna­či pre­pla­ti­ti ne­što nov­cem gra­đa­na on­da je to si­gur­no gra­do­na­čel­nik Zagreba

Vecernji list - Hrvatska - - Komentari & Analize - La­dis­lav Ma­te­ić

Ko­nač­no, ko­nač­no. Ko­nač­no se na­šao net­ko tko je ra­zot­krio pre­va­re, ko­je po­je­din­ci iz vla­da­ju­ćih kru­go­va či­ne pre­pla­ću­ju­ći grad­skim ili dr­žav­nim nov­cem grad­nju obje­ka­ta, kupnju ure­đa­ja ili bi­lo što dru­go. Naj­no­vi­ji je slu­čaj dvos­tru­kog pre­pla­ći­va­nja ta­ble­ta ko­je je mi­nis­tri­ca obra­zo­va­nja na­ba­vi­la za ško­le. Net­ko će re­ći da još ni­je do­ka­za­no da je op­tuž­ba oprav­da­na, pa ni­je u re­du da se mi­nis­tri­cu pro­gla­ša­va kri­vom. Vje­ro­jat­no bih i ja ta­ko raz­miš­ljao ka­da bi ta op­tuž­ba do­la­zi­la od bi­lo ko­ga dru­go­ga, ali ka­da do­la­zi od oso­be ko­ja je eks­pert za pre­pla­ći­va­nje, on­da ne mo­gu ne po­vje­ro­va­ti da se ra­di o oprav­da­noj op­tuž­bi. Na­ime, gra­do­na­čel­nik Zagreba op­tu­žio je mi­nis­tri­cu obra­zo­va­nja , a on si­gur­no zna o če­mu go­vo­ri. Pri­sje­ti­mo se sa­mo ne­kih pot­hva­ta ovog eks­per­ta za pre­pla­ći­va­nje. Evo, jav­ni za­ho­di po 5000 eura kva­drat, pa opet ne­dav­no ure­đe­nje ne­kak­va nad­streš­ni­ce s WC-om go­to­vo dva­put skup­lje od “zlat­nih” WC-a. Još 20-ak go­di­na ot­pla­ći­vat će­mo vi­šes­tru­ko pre­pla­ćen pre­čis­tač ot­pad­nih vo­da, a ne tre­ba za­bo­ra­vi­ti ni izgradnju Mu­ze­ja su­vre­me­ne umjet­nos­ti, ko­ji je ta­ko­đer ko­štao go­to­vo dvos­tru­ko. Go­to­vo sam za­bo­ra­vio dar gra­da Pot­sda­ma, ko­ji je Za­gre­bu pok­lo­nio li­me­no ka­za­li­šte. Taj nas je dar ko­štao kao iz­grad­nja no­vog ka­za­li­šta, ali što je naj­važ­ni­je, “pok­lon” tru­ne na ne­kom nez­na­nom mjes­tu. Kad se go­vo­ri o pre­pla­ći­va­nju, u tu ka­te­go­ri­ju mo­gu se svr­sta­ti i za­mje­ne zem­lji­šta – vri­jed­no grad­sko, za ma­nje vri­jed­no pri­vat­no. Ne spa­da li u ka­te­go­ri­ju pre­pla­ći­va­nja i vi­šes­tru­ki po­prav­ci Cvjet­nog tr­ga, Mes­nič­ke, Europ­skog tr­ga, MSU, a iz­gle­da da slič­na sud­bi­na oče­ku­je i Mu­zič­ku aka­de­mi­ju. Ni­ka­da nit­ko za ta pre­pla­ći­va­nja ni­je od­go­va­rao, i nor­mal­no je da je za­gre­bač­ki gra­do­na­čel­nik, kao od­go­vor­na oso­ba, od­lu­čio to­me sta­ti na kraj. Is­prav­no je za­klju­čio da oso­ba­ma ko­je obav­lja­ju javne duž­nos­ti, a neo­d­go­vor­no se od­no­se pre­ma druš­tve­nim sred­stvi­ma, ni­je mjesto u or­ga­ni­ma vlas­ti, bi­lo dr­žav­nim, grad­skim, op­ćin­skim, kvar­tov­skim... Nit­ko ne smi­je na neo­d­go­vo­ran na­čin tro­ši­ti no­vac gra­đa­na Hr­vat­ske. Zbog sve­ga na­ve­de­no­ga po­dr­ža­vam ini­ci­ja­ti­vu za­gre­bač­kog gra­do­na­čel­ni­ka za smje­nom mi­nis­tri­ce obra­zo­va­nja. Kad tak­vo od­luč­no “dosta je” do­đe s mjes­ta ko­je je po važ­nos­ti na tre­ćem mjes­tu u dr­ža­vi, on­da ne mo­gu ne­go ga po­dr­ža­ti. Znam da gra­do­na­čel­nik ne­će odus­ta­ti. Znam ga kao be­skom­pro­mis­nog bor­ca pro­tiv svih vr­sta ne­pra­vil­nos­ti. Znam ga kao čo­vje­ka ko­ji 24 sa­ta na dan već 20 go­di­na ra­di na to­me da is­ko­ri­je­ni­mo sve vr­ste ne­pra­vil­nos­ti. Os­vje­do­če­ni je bo­rac pro­tiv sa­mo­volj­nog i neo­prav­da­nog tro­še­nja grad­skog nov­ca, stra­no mu je za­poš­lja­va­nje pre­ko ve­ze – na­ro­či­to rod­bi­ne i pri­ja­te­lja. Mr­zi la­ži i laž­na obe­ća­nja. Nje­mu se ne mo­že do­go­di­ti da ne­što obe­ća a da to obe­ća­nje ne is­pu­ni. Uvje­ri­li smo se u to bez­broj pu­ta.

Nor­mal­no je da ta­kav čo­vjek ne mo­že tr­pje­ti raz­ba­ci­va­nje dr­žav­nog nov­ca kak­vo prak­ti­ci­ra mi­nis­tri­ca obra­zo­va­nja. Po­dr­ža­vam nje­gov zah­tjev za smje­nom mi­nis­tri­ce, jer znam da će kao po­šten po­li­ti­čar i čo­vjek bi­ti do­s­lje­dan i da će ras­krin­ka­ti sva­ki ta­kav slu­čaj. Oče­ku­jem nje­go­vu ostavku.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.