Kr­va­vi stam­pe­do na Heyse­lu ogor­čio je Ma­ro­ja Mi­ho­vilORoGANv­IZACiIJAću­a ko­ji to ni­je skri­vao u tek­s­to­vi­ma

Vecernji list - Hrvatska - - Panorama - Re­na­ta Ra­šo­vić

Mo­gu re­ći da sam bes­kraj­no ras­tu­žen zbi­va­nji­ma u Bruxel­le­su i ne mo­gu shva­ti­ti da se tak­vo što do­go­di­lo. Da tra­ge­di­ja bu­de ve­ća, sve se to zbi­lo u Eu­ro­pi, ko­li­jev­ci no­go­me­ta. Ne­s­hvat­lji­vo je da su u tom stra­vič­nom či­nu su­dje­lo­va­li na­vi­ja­či zem­lje u ko­joj je ro­đen no­go­met – ka­zao je u spe­ci­jal­noj iz­ja­vi za Ve­čer­nji list Sepp Bla­ter, glav­ni taj­nik Fi­fe, u po­vo­du tra­ge­di­je na bruxel­le­skom sta­di­onu Heysel 29. svib­nja 1985. go­di­ne.

Smrt 39 na­vi­ja­ča

Taj dan igrao se fi­na­le ta­daš­njeg Ku­pa pr­va­ka iz­me­đu Li­ver­po­ola i Ju­ven­tu­sa, a utak­mi­ci je pret­ho­dio na­pad Li­ver­po­olo­vih na­vi­ja­ča na tri­bi­nu s Ju­ven­tu­so­vim pris­ta­li­ca­ma. Tko je pr­vi po­čeo i za­što je po­li­ci­ja, ko­ja je bi­la pot­pu­no nes­prem­na, smjes­ti­la na­vi­ja­če su­par­nič­kih mom­ča­di na is­tu stra­nu tri­bi­ne, sa­mo su ne­ka pi­ta­nja ko­ja su u pr­vim sa­ti­ma na­kon tra­ge­di­je va­pi­la za od­go­vo­rom. Jer, u po­ku­ša­ju bi­je­ga od en­gle­skih hu­li­ga­na smrt­no je stra­da­lo 39 lju­di, ma­hom na­vi­ja­ča Ju­ven­tu­sa, ka­da se uru­šio boč­ni zid tri­bi­ne na ko­joj su bi­li smje­šte­ni.

U tom ko­šma­ru, i pr­ve in­for­ma­ci­je o bro­ju mr­tvih bi­le su po­pri­lič­no ka­otič­ne pa je i Ve­čer­nji list su­tra­dan iz­vi­jes­tio o 43 po­gi­nu­lih, no na sreću če­tve­ro lju­di ko­ji su pr­vot­no sma­tra­ni mr­tvi­ma ja­vi­lo se po­li­ci­ji. Čak 600 gle­da­te­lja bi­lo je oz­li­je­đe­no. Cr­ni sal­do te tra­ge­di­je du­go će se sa­bi­ra­ti. O kr­va­vom stam­pe­du na Heyse­lu, Ve­čer­nji list iz­vje­šta­vao je dan za da­nom, ci­je­li tje­dan.

“Div­ljač­ki en­gle­ski na­vi­ja­či iz­a­zi­va­li su na­pe­tost već pri do­la­sku u bel­gij­ski glav­ni grad, ali ono što su na­pra­vi­li na sta­di­onu ni­je za­bi­lje­že­no u po­vi­jes­ti no­go­me­ta. Po­la sa­ta pri­je pla­ni­ra­nog po­čet­ka jur­nu­li su iz onog di­je­la sta­di­ona gdje su bi­li smje­šte­ni u dio sta­di­ona gdje su se na­la­zi­li ta­li­jan­ski na­vi­ja­či. Na­pa­li su ih pa­li­ca­ma, no­že­vi­ma, lan­ci­ma, pa čak – tvr­di se – i pi­što­lji­ma. Raz­bi­ja­li su im gla­ve, bo­li ih u tr­buh, po­go­to­vu su žes­to­ki bi­li pre­ma dje­ci i že­na­ma, ko­jih je ta­ko­đer bi­lo u pu­bli­ci. Ta­li­jan­ski na­vi­ja­či po­če­li su se pov­la­či­ti, a po­tom i pa­nič­no bje­ža­ti pre­ma sa­mom igra­li­štu. Pre­pri­je­čio im se zid ko­ji je pos­tav­ljen na sta­di­onu, ali je pod pri­ti­skom ljud­skih ti­je­la taj zid po­pus­tio i to je iz­a­zva­lo kob­ne po­s­lje­di­ce “, pi­še u iz­vje­šta­ju ugled­ni no­vi­nar Ma

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.