Oba­li i oto­ci­ma da­je­mo 700 pro­jek­ci­ja go­diš­nje

Čo­vjek ko­ji je Dal­ma­ci­ji vra­tio film, Alen Mu­ni­tić, kao mla­dić os­no­vao je film­ski festival u Spli­tu, a po­tom re­vi­ta­li­zi­rao broj­na ma­la otoč­ka kina

Vecernji list - Hrvatska - - Kultura - Ma­ja Pej­ko­vić-Ka­ćan­ski

Mo­ji su po­dri­je­tlom s oto­ka, od­ma­le­na su me vo­di­li u ljet­no ki­no Bačvice i u kina u Kor­ču­li i Ve­loj Lu­ci. Otud mo­ja strast pre­ma fil­mu. Lju­bav pre­ma ve­li­kom plat­nu odve­la me za stu­di­ja, 2004. i 2005. na ne­ko­li­ko do­ma­ćih fes­ti­va­la na ko­ji­ma sam ho­no­rar­no ra­de­ći stje­cao is­kus­tva i raz­miš­ljao o to­me ka­ko bi bi­lo li­je­po ne­što tak­vo na­pra­vi­ti u Spli­tu. U ki­ni­ma ni­je bi­lo ne­za­vis­nih pro­duk­ci­ja ne­go sa­mo ko­mer­ci­jal­nih, a vla­dao je ogro­man in­te­res za druk­či­jim fil­mo­vi­ma. Si­nu­lo mi je da “se vra­tim do­ma” i po­ku­šam ne­što no­vo. Že­lio sam da naš festival bu­de druk­či­ji, a ka­ko je Split važ­no sre­di­šte Me­di­te­ra­na, sma­trao sam da fo­kus mo­ra bi­ti na fil­mo­vi­ma iz me­di­te­ran­skih ze­ma­lja. Ta­ko je nas­tao Festival me­di­te­ran­skog filma Split – ot­kri­va di­rek­tor FMFS-a Alen Mu­ni­tić uoči 12. iz­da­nja je­dins­tve­nog film­skog fes­ti­va­la ko­ji su­tra po­či­nje hr­vat­skom pre­mi­je­rom filma Snje­ža­ne Tri­bu­son “Dok je tra­jao Ro­land Gar­ros”.

No­vo ki­no na otvo­re­nom

Ovo­go­diš­nji festival odvi­jat će se na tri mjes­ta, u ljet­nom ki­nu Bačvice, kinoteci Zlat­na vra­ta te pr­vi put is­pred Do­ma mladeži s bes­plat­nim pro­jek­ci­ja­ma na otvo­re­nom. Ri­ječ je o no­voj, atrak­tiv­noj lo­ka­ci­ji gdje će se pri­ka­zi­va­ti krat­ko­me­traž­ni fil­mo­vi od­nos­no o no­vom split­skom ljet­nom ki­nu na otvo­re­nom či­me se Alen i naj­bli­ži su­rad­ni­ci, Go­ran Akrap, iz­vr­š­ni di­rek­tor, i Iva­na Ja­drić, pro­gram­ska ko­or­di­na­to­ri­ca fes­ti­va­la, vr­lo po­no­se. Tru­de se do­ni­je­ti naj­bo­lje pro­duk­ci­je, že­le pro­gram raz­no­lik žan­rov­ski, ali i zem­ljo­pis­no, nas­to­je obu­hva­ti­ti što vi­še fil­mo­va s Me­di­te­ra­na, ali i s Bli­skog is­to­ka. S in­te­re­som gle­da­te­lja i FMFS se po­ve­ća­vao pa sa­da tra­je de­set da­na. Festival su pre­poz­na­li lju­di svih do­bi i ži­vot­nih sti­lo­va, šmin­ke­ri, al­ter­na­tiv­ci, stu­den­ti... Je­dan od ciljeva je i od­ga­ja­nje no­vih ge­ne­ra­ci­ja za al­terMo­ji su po­dri­je­tlom s oto­ka, od­ma­le­na su me vo­di­li u ljet­no ki­no Bačvice i u kina u Kor­ču­li i Ve­loj Lu­ci, ka­že Mu­ni­tić

na­tiv­ni, ne­za­vis­ni europ­ski film pa ove go­di­ne na pro­gra­mu ima­ju i cr­ta­ne fil­mo­ve za naj­mla­đe. – FMFS je op­s­tao za­hva­lju­ju­ći gle­da­te­lji­ma. Uvi­jek su pro­ble­mi fi­nan­cij­ski, a mi os­tva­ru­je­mo 50 pos­to bu­dže­ta pro­da­jom ulaz­ni­ca. Ni­kad ni­smo po­ža­li­li što smo kre­nu­li, pri­do­ni­je­li smo ra­zvo­ju film­ske kul­tu­re u nas. Ni­smo na­pra­vi­li ne­što sa­mo za Split ne­go us­pješ­no re­ali­zi­ra­mo i dru­gi zna­ča­jan pro­jekt “Ki­no Me­di­te­ran” ko­ji je u bi­ti pu­no ve­ći od FMFS-a. Odvija se u 26 kina u pri­obal­nim gra­do­vi­ma i na oto­ci­ma Split­sko-dal­ma­tin­ske i Du­bro­vač­ko-ne­re­tvan­ske žu­pa­ni­je – is­ti­če Mu­ni­tić.

FMFS pro­sječ­no go­diš­nje bi­lje­ži vi­še od 20 ti­su­ća gle­da­te­lja, a pro­jekt “Ki­no Me­di­te­ran” la­ni je imao go­to­vo 50 ti­su­ća gle­da­te­lja na 700 pro­jek­ci­ja. Za­vi­dan re­zul­tat s ob­zi­rom na ve­li­či­nu mjes­ta od ko­jih ni­jed­no ne­ma vi­še od 5000 sta­nov­ni­ka (Bol, Su­pe­tar, Hvar, Jel­sa, Ko­mi­ža, Las­to­vo, Pod­go­ra, Imot­ski...) Naj­važ­ni­je je što sva kina u tim mjes­ti­ma ra­de ci­je­lu go­di­nu.

– Priz­na­nje na­šem ra­du sva­ka­ko je i to što je grad Split po­vje­rio na­ma i Kinoteci Zlat­na vra­ta ljet­no ki­no Bačvice da ra­di­mo pro­gram i uprav­lja­mo nji­me – is­ti­če Mu­ni­tić.

Iz 32 zem­lje sti­že 70 fil­mo­va

Na pi­ta­nje ho­će li iz­gu­bi­ti ki­no Bačvice, di­rek­tor FMFS-a od­go­va­ra da su Bačvice dio “Kina Me­di­te­ran” i da gle­da­te­lji to vr­lo do­bro pri­hva­ća­ju. Ako se vred­nu­ju re­zul­ta­ti, pro­ble­ma ne bi tre­ba­lo bi­ti. Grad im pru­ža pot­po­ru. Za­klju­či­li su tro­go­diš­nji ugo­vor s Ki­no­te­kom Zlat­na vra­ta za rad u ljet­nom ki­nu Bačvice. Od Mi­nis­tar­stva kul­tu­re dobili su 300 ti­su­ća ku­na za di­gi­ta­li­za­ci­ju kina, a od Gra­da no­vac za nuž­ne ins­ta­la­ci­je. Pro­jekt po­dra­zu­mi­je­va pot­pu­no ure­đe­nje kina Bačvice do po­čet­ka FMFS-a, a čim festival za­vr­ši po­či­nje re­do­vi­ta se­zo­na u po­pu­lar­nom ljet­nom ki­nu. Za ovo­go­diš­nji FMFS pri­prem­lje­no je 70 fil­mo­va iz 32 zem­lje, a ve­li­ka po­zor­nost po­sve­će­na je hr­vat­skim krat­kim fil­mo­vi­ma. Pro­gram “Je­ška” do­bio je udar­ni ter­min uoči pro­jek­ci­ja vr­hun­skih du­go­me­traž­nih nas­lo­va i čak 15 fil­mo­va na­tje­če se za 12 ti­su­ća ku­na, naj­ve­ću nov­ča­nu na­gra­du ko­ju ne­ki hr­vat­ski festival do­dje­lju­je krat­ko­me­traž­nom fil­mu.

– Ni­smo festival od cr­ve­nih te­pi­ha i cir­ku­sa, ne­ma­mo VIP zo­nu, us­pjeh FMFS-a je u za­jed­niš­tvu or­ga­ni­za­to­ra i gle­da­te­lja – ka­že

• Mu­ni­tić.

SU­TRA PO­ČI­NJE FESTIVAL ME­DI­TE­RAN­SKOG FILMA SPLIT KO­JI SE ODR­ŽA­VA U KI­NU BAČVICE, KINOTECI ZLAT­NA VRA­TA TE PR­VI PUT IS­PRED DO­MA MLADEŽI

IZ MOR­SKE OBI­TE­LJI

BAČVICE SU BAZA, A DA­LJE SE PU­TU­JE Uni­je­li su no­vi ži­vot kul­t­nom split­skom ki­nu (li­je­vo), ali i ma­njim mjes­ti­ma po­put Jel­se na Hva­ru

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.