Nas­ta­vit ću pi­sa­ti, to ni­je su­kob in­te­re­sa

Vecernji list - Hrvatska - - Kultura - (mc)

Knji­žev­ni­ca, nak­lad­ni­ca, na proš­lim par­la­men­tar­nim izborima kan­di­dat­ki­nja stran­ke Mi­lan Ban­dić 365 za mi­nis­tri­cu kul­tu­re i do ne­dav­no grad­ska zas­tup­ni­ca, Mi­la­na Vu­ko­vić Ru­njić no­va je pro­čel­ni­ca Ure­da za kul­tu­ru Gra­da Zagreba. U pr­vom is­tu­pu na no­voj funk­ci­ji za HRT je o pla­no­vi­ma rek­la da se naj­vi­še ve­se­li ra­du s lju­di­ma. – Iza me­ne su dvi­je go­di­ne u Grad­skoj skup­šti­ni u ko­ji­ma sam se na­uči­la po­li­fo­ni­ji i raz­no­li­kos­ti raz­miš­lja­nja. Pu­na sam pla­no­va i sno­va, no po­li­ti­ka me na­uči­la da čes­to pos­to­je i pre­pre­ke o ko­ji­ma ne mo­že­mo raz­miš­lja­ti dok sa­mo imamo svo­je sno­ve. To­plo se na­dam da ću neke svo­je že­lje sa­da i lak­še os­tva­ri­ti, po­put svo­je vječ­ne fan­ta­zi­je o ka­va­ni Cor­so, no s po­li­tič­kim is­kus­tvom pos­ta­la sam oprez­na sa svi­me što obe­ća­jem – ka­za­la je Vu­ko­vić Ru­njić.

Što se ti­če grad­skog pro­ra­ču­na za kul­tu­ru gra­da Zagreba, sma­tra ga pri­lič­no do­brim u od­no­su na dr­žav­ni, on je pre­ko se­dam pos­to, za raz­li­ku od dr­žav­nog ko­ji je is­pod je­dan, što joj, ka­za­la je, da­je vje­tar u le­đa da će se ona i kul­tur­nja­ci do­bro sla­ga­ti. Poz­na­je lju­de iz kul­tur­nog ži­vo­ta ko­jem i sa­ma pri­pa­da i ra­zu­mi­je ih i iz umjet­nič­ke, a ne sa­mo po­li­tič­ke vi­zu­re. Na­ja­vi­la je i da će nas­ta­vi­ti pi­sa­ti knji­ge jer tu ni­je u su­ko­bu in­te­re­sa, ali i da služ­be­no vi­še ne­će bi­ti

• nak­lad­ni­ca.

MI­LA­NA VU­KO­VIĆ RU­NJIĆ Svoj iz­da­vač­ki po­sao sta­vit će na pa­uzu dok ob­na­ša funk­ci­ju

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.