Glaz­be­ni­ci bu­duć­nos­ti im­pro­vi­zi­ra­ju i svi­ra­ju na lja­mi­nim nok­ti­ma i fe­de­ri­ma

Tvor­ni­ca zvu­ka Ra­di­oni­ce na ko­ji­ma dje­ca eks­pe­ri­men­tom ra­zvi­ja­ju osje­ćaj za glaz­bu

Vecernji list - Hrvatska - - Kultura - Tia Špe­ro

U Kul­tur­nom cen­tru Mes­nič­ka bi­li smo na jed­nom sa­svim neo­bič­nom kon­cer­tu. Svi­ra­lo se na kla­vi­ru, elek­trič­noj gi­ta­ri, ali i na vo­de­nom bub­nju, auto­mo­bil­skom fe­de­ru i te­gla­ma za cvi­je­će na ko­ji­ma su zvon­ke zvu­ko­ve pro­izvo­di­li lja­mi­ni nok­ti – tra­di­ci­onal­ni juž­no­ame­rič­ki ins­tru­ment. Još je neo­bič­ni­je bi­lo to da su iz­vo­đa­či ovog im­pro­vi­za­tor­skog an­sam­bla bi­li re­dom dje­ca ko­ja ima­ju od osam do 11 go­di­na. Oni su glaz­be­ni­ci bu­duć­nos­ti Bar­tol Kne­že­vić, Jan Kne­že­vić, Mak Ri­zva­no­vić, An­dri­ja Vi­do­vić, Bar­ba­ra Vi­do­vić, Ju­raj Vi­do­vić i Ši­me Vu­ke­lić ko­ji su po­ha­đa­li ra­di­oni­cu Tvor­ni­ce zvu­ka pod di­ri­gent­skim pa­li­ca­ma dvo­ji­ce Ne­na­da, Ko­va­či­ća i Sin­ka­uza.

Su­vre­me­nost i eks­pe­ri­ment

Ra­di­oni­cu su 2016. go­di­ne po­kre­nu­li elek­tro­ni­čar i skla­da­telj Ne­nad Sin­ka­uz i mu­zi­ko­lo­gi­nja Da­vor­ka Be­go­vić u sklo­pu pro­gra­ma Mu­zič­kog sa­lo­na Stu­dent­skog cen­tra u ko­jem je Be­go­vić ta­da bi­la umjet­nič­ka vo­di­te­lji­ca. Ove je go­di­ne pak Tvor­ni­ca zvu­ka pro­jekt udru­ge Kon­tej­ner – bi­ro su­vre­me­ne umjet­nič­ke prak­se. – Ovom smo ra­di­oni­com htje­li od­go­vo­ri­ti na ne­dos­tat­ke u sus­tav­nom glaz­be­nom obra­zo­va­nju ko­ji od sa­mih po­če­ta­ka i naj­mla­đe dje­čje do­bi in­zis­ti­ra na stva­ri­ma po­put či­ta­nja not­nih za­pi­sa i stro­gih pra­vi­la kla­sič­ne har­mo­ni­je i rit­mi­ke. Ne­dos­ta­je nam i su­vre­me­nos­ti, ali i eks­pe­ri­men­ta. Iz mo­jeg is­kus­tva to na odre­đe­ne na­či­ne blo­ki­ra dje­cu i za­tva­ra ih baš ka­da su u fa­zi da sve upi­ja­ju kao spu­žve i otva­ra­ju im se svje­to­vi – ot­kri­la nam je Da­vor­ka Be­go­vić o ide­ji ko­ja sto­ji iza ove glaz­be­ne ra­di­oni­ce. Slič­nu su ra­di­oni­cu odr­ža­li i s dje­com iz­bje­gli­ca­ma u su­rad­nji s or­ga­ni­za­ci­jom Are You Syri­ous. Mo­ra­li su pri­la­go­di­ti me­to­de ra­da i na­pra­vi­ti in­ten­zi­van te­čaj, is­ti­če Da­vor­ka, jer sud­bi­ne dje­ce iz­bje­gli­ca su ne­iz­vjes­ne i ni­ka­da ne zna­te ka­da će mo­ra­ti oti­ći ili bi­ti de­por­ti­ra­ni. Ko­ris­ti­li su i neke pje­sme i melodije iz nji­ho­vih domovina i po­ku­ša­li stvo­ri­ti mjesto za­jed­nič­kog uži­va­nja u glaz­bi i dru­že­nja.

Tu ne­ma mo­ra­nja ni gre­ša­ka

Ve­ći­na dje­ce ko­ja po­ha­đa­ju ovu ra­di­oni­cu, ko­ja je pot­pu­no bes­plat­na i odr­ža­va se jed­nom tjed­no, pa­ra­lel­no ide i u glaz­be­ne ško­le, a nji­hov vo­di­telj, glaz­be­nik Ne­nad Kovačić sma­tra da im ova ra­di­oni­ca do­đe kao svo­je­vr­stan is­puš­ni ven­til. – Ov­dje ne­ma mo­ra­nja ni gre­ša­ka. Je­di­no što mo­ra­mo je slu­ša­ti jed­ni dru­ge i, kad dje­ca to shva­te, vi­di­mo ih da od­la­ze sret­ni i is­pu­nje­ni i je­dva če­ka­ju da se vra­te. Ono što ih nas­to­ji­mo na­uči­ti jest da se kon­cen­tri­ra­ju, slu­ša­ju i iz­ra­ze se ins­tru­men­ti­ma. Že­li­mo da uz na­šu po­moć shva­te što se sve mo­že na­pra­vi­ti sa stan­dard­nim ins­tru­men­ti­ma kad ih se ne svi­ra na kla­si­čan na­čin te kak­vi se sve zvu­ko­vi i glaz­ba mo­gu pro­izves­ti s na­iz­gled obič­nim pred­me­ti­ma – objas­nio nam je Kovačić. – Ina­če idem i u glaz­be­nu ško­lu, ali ovo je pu­no za­bav­ni­je – po­di­je­lio je s na­ma je­da­na­es­to­go­diš­nji Mak Ri­zva­no­vić, ko­ji je na ovom kon­cer­tu za miks pul­tom bio za­du­žen za elek­tro­nič­ki dio glaz­be. Slič­no je re­kao i de­se­to­go­diš­nji Jan Kne­že­vić ko­ji je, osim na kla­vi­ru, na li­cu mjes­ta im­pro­vi­zi­rao i tekst ko­ji je go­vo­rio u mi­kro­fon. Nje­gov je brat Bar­tul ta­ko­đer svi­rao na kon­cer­tu, i to elek­trič­nu gi­ta­ru.

– Sve sam na kon­cer­tu smiš­ljao u ho­du. U mu­zič­koj i ina­če svi­ram kla­vir, ali sve je kre­nu­lo jer je Bar­tul po­čeo ra­di­ti ne­što na svo­joj kla­sič­noj gi­ta­ri pa ga je ta­ta pi­tao za eks­pe­ri­men­ta­lu. I me­ni se svi­đa ta eks­pe­ri­men­ta­la – za­klju­čio

• je ma­li Jan.

I DJE­CA IZ­BJE­GLI­CE NA RADIONICI SU SLU­ŠA­LA MELODIJE IZ SVO­JIH DOMOVINA

ATIPIČNE ME­TO­DE Dje­cu že­le na­uči­ti da slu­ša­ju i da uz po­moć uči­te­lja shva­te što se sve mo­že na­pra­vi­ti sa stan­dard­nim ins­tru­men­ti­ma kad ih se ne svi­ra na kla­si­čan na­čin

Ra­di­oni­ce vo­de Ne­nad Sin­ka­uz (dru­gi zdes­na) i Ne­nad Kovačić (pr­vi zdes­na). Ide­ju je po­kre­nu­la Da­vor­ka Be­go­vić (tre­ća sli­je­va)

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.