Sve što tre­ba­te zna­ti o si­voj mre­ni

Vecernji list - Hrvatska - - Kultura -

Si­va mre­na ili ka­ta­rak­ta je za­mu­će­nje oč­ne le­će. Na nje­zin razvoj utje­ču sta­ri­ja ži­vot­na dob, ge­ne­ti­ka, iz­lo­že­nost sun­če­vim zra­ka­ma, di­ja­be­tes, pu­še­nje i dru­gi čim­be­ni­ci. Kod ka­ta­rak­te pri­rod­na le­ća pos­ta­je sve mut­ni­ja i uz­ro­ku­je pos­tup­ni gu­bi­tak vid­ne oš­tri­ne pa uobi­ča­je­ne ak­tiv­nos­ti kao vož­nja auto­mo­bi­la, či­ta­nje ili pre­poz­na­va­nje li­ca pos­ta­ju sve te­že.

Je­di­ni na­čin li­je­če­nja je ki­rur­ški, ta­ko da se za­mu­će­na oč­na le­ća za­mi­je­ni umjet­nom in­tra­oku­lar­nom le­ćom (IOL). Ul­tra­zvuč­nom ope­ra­ci­jom ka­ta­rak­te (fa­ko­emul­zi­fi­ka­ci­jom) mre­na se ele­gant­no uk­la­nja već kod po­čet­nih smet­nji vi­da. Da­nas se ope­ra­ci­je mre­ne iz­vo­de am­bu­lant­no pri če­mu pa­ci­jent do­la­zi na za­hvat i na­kon nje­ga od­la­zi na kuć­no li­je­če­nje. Ope­ra­ci­ja je bez­bol­na, obav­lja se u lo­kal­noj anes­te­zi­ji naj­češ­će sa­mo ka­pi­ma (bez injek­ci­je). Za­hvat obič­no tra­je 15 - 30 mi­nu­ta. Vi­še na www.op­ti­ca­lex­press.hr ili broj te­le­fo­na 5625 450. U lip­nju is­ko­ris­ti­te 50% po­pus­ta na pre­gle­de za mre­nu.

doc.dr.sc.De­an Ša­rić, dr.med

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.