IVAN KOŽARIĆ U MOMA-i

Vecernji list - Hrvatska - - Kultura -

Pred 98. ro­đen­dan Iva­na Ko­ža­ri­ća, ko­ji je obi­lje­žen 10. lip­nja, nje­go­va skul­p­tu­ra “Fri­ži­der” iz 1963. uvr­šte­na je u zbir­ku MoMA-e, obja­vio je za­gre­bač­ki MSU. Od­ljev u gip­su 28x25x24 cm, iz vlas­niš­tva obi­te­lji Kožarić, MoMA je ot­ku­pi­la uz po­moć ber­lin­ske ga­le­ri­je Gre­gor Pod­nar.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.