Obo­ža­vam va­še mo­re! Vo­lio bih u Hr­vat­skoj sni­ma­ti ne­ku do­bru špi­jun­sku se­ri­ju!

New Eu­ro­pe Mar­ket, na ko­jem se u Du­brov­ni­ku okup­lja­ju utje­caj­ni lju­di iz me­dij­skog i te­le­vi­zij­skog biz­ni­sa, po­sje­tio je i glu­mac Alan Cum­ming

Vecernji list - Hrvatska - - Scena - Zo­ran Vi­tas

Već tra­di­ci­onal­ni New Eu­ro­pe Mar­ket ko­ji se i ove go­di­ne odr­ža­va u Du­brov­ni­ku imao je po­seb­nog i do­is­ta ori­gi­nal­nog gos­ta. Do­ga­đaj ko­ji okup­lja utje­caj­ne lju­de iz me­dij­skog i te­le­vi­zij­skog biz­ni­sa po­sje­tio je Alan Cum­ming, jed­na od naj­kre­ativ­ni­jih i naj­sves­tra­ni­jih oso­ba da­nas u svi­je­tu glu­me. Nje­go­vi me­mo­ari “Not my Fat­her’s Son” bi­li su naj­pro­da­va­ni­ji po lis­ti The New Yotk Ti­me­sa, nas­tu­pio je u spo­tu Jay-Z-ja “Pi­ca­sso Baby”, ima na­gra­de Oli­ver i Tony, ne­ko­li­ko no­mi­na­ci­ja za Em­my i Zlat­ni glo­bus... Nas­tu­pio je i u jed­nom Bon­du, “Zlat­nom oku”. Otvo­re­ni je bi­sek­su­alac i bo­rac za pra­va LGBT za­jed­ni­ce, ži­vi u bra­ku sa su­pru­gom. U Dubrovnik je do­šao pro­mo­vi­ra­ti dru­gu se­zo­nu svo­je se­ri­je “Ins­tin­kt” u ko­joj tu­ma­či Dyla­na Re­in­har­ta, pro­fe­so­ra psi­ho­lo­gi­je, pis­ca i ne­ka­daš­njeg čla­na CIA-e ko­ji po­ma­že po­li­ci­ji uhva­ti­ti opas­ne ubo­ji­ce. Part­ne­ri­ca mu je sr­p­sko-aus­tral­ska glu­mi­ca Bo­ja­na No­va­ko­vić, no hr­vat­ska pu­bli­ka Cum­min­ga bo­lje pam­ti po ulo­zi Eli­ja Gol­da u “Do­broj že­ni”.

Kri­vo svr­sta­va­nje

Za­nim­lji­vo, “Igru pri­jes­to­lja” uop­će ni­je gle­dao, po­ku­ša­vao je če­ti­ri pu­ta, ka­že, i – ni­jed­nom ni­je iz­dr­žao. S Ala­nom Cum­min­gom raz­go­va­ra­li smo o sve­mu po­ma­lo.

Ču­li smo da ste za lo­ka­ci­ju va­šeg pr­vog vjen­ča­nja iz­a­bra­li Po­reč. Ka­ko to? – Is­kre­no, ne sje­ćam se vi­še raz­lo­ga. Vje­ro­jat­no je i ci­je­na ima­la ne­što s ti­me. Ali os­tao mi je u do­brom sje­ća­nju. Ju­gos­la­vi­ja na­kon to­ga vi­še ni­je bi­la baš tu­ris­tič­ka des­ti­na­ci­ja, pa mi je dra­go vi­dje­ti da se u Hr­vat­skoj to pro­mi­je­ni­lo, ka­že Cum­ming. Sa­da smo na dru­gom kra­ju hr­vat­ske oba­le, vi­dje­li ste već dosta. Što vam se do­pa­da naj­vi­še te što bis­te sni­mi­li ov­dje a da ni­je Igra pri­jes­to­lja? – Naj­vi­še vo­lim ku­pa­nje, vo­da je ta­ko do­bra i čis­ta. Dva pu­ta sam se baš na­pli­vao. U Hr­vat­skoj bih ra­do na­pra­vio špi­jun­sku se­ri­ju, ima­te te eg­zo­tič­ne kva­li­te­te, to­li­ko oto­ka na ko­ji­ma je la­ko za­mis­li­ti kak­ve pod­zem­ne bun­ke­re iz ko­jih iz­la­ze sa­te­lit­ske an­te­ne. La­ko bih mo­gao bi­ti hr­vat­ski špi­jun! Nje­go­va no­va ulo­ga za­pra­vo i ni­je to­li­ko da­le­ko od tak­ve ulo­ge. A i ri­ječ je o sa­svim ori­gi­nal­noj ulo­zi. – To je zbog to­ga što je pr­vi put glav­ni lik gay. Tak­vo što se ni­je do­sad do­go­di­lo na ame­rič­koj te­le­vi­zi­ji. I to je ne­što za­is­ta ve­li­ko. K to­me, po­seb­no mi se do­pa­lo što je nje­go­va sek­su­al­nost tek pe­ta ili šes­ta me­đu naj­za­nim­lji­vi­jim stva­ri­ma kod nje­ga. I ta­ko bi uvi­jek tre­ba­lo bi­ti. Ne bi se glum­ce i ulo­ge tre­ba­lo svr­sta­va­ti na ta­kav na­čin. Čes­to i me­ne spo­mi­nju kao gay glum­ca, a nit­ko ni­kad ne is­ti­če da je net­ko he­te­ro­sek­su­al­ni glu­mac ili no­vi­nar. Ako net­ko ima stvar­nih kva­li­te­ta, na taj ih na­čin si­gur­no ne­će­te is­tak­nu­ti. I za­to je bi­lo važ­no da se to ne do­go­di s ovom se­ri­jom. A ve­ći­na će pu­bli­ke ta­ko­đer pr­vi put na ma­lom ekra­nu vi­dje­ti ho­mo­sek­su­al­ni par ka­ko sret­no ži­vi za­jed­no, za­to je ta se­ri­ja ta­ko važ­na – objaš­nja­va škot­sko-ame­rič­ki glu­mac. Se­ri­ja je gle­da­ni­ja ne­go što su to pro­cje­nji­va­li kri­ti­ča­ri. – Že­lio sam lju­di­ma pos­la­ti po­ru­ku. Znao sam da se kri­ti­ča­ri­ma ne­će oso­bi­to do­pas­ti jer ima dosta ne­uobi­ča­je­nih stva­ri. No to je žanr ko­ji kri­ti­ča­re to­li­ko i ne za­ni­ma. Ni­sam se­ri­ju ra­dio zbog kri­ti­ča­ra.

Ne­oče­ki­van us­pjeh

Za me­ne no­si dosta po­zi­tiv­nih stva­ri u smis­lu da že­lim i mo­gu ži­vje­ti svoj ži­vot. Za­to se za­bav­ljam dok ra­dim “Ins­tin­kt”, da­je za­okret u žan­ru za ko­ji smo mis­li­li da ga do­bro poz­na­je­mo. Vje­ru­jem da će ta se­ri­ja pro­mi­je­ni­ti po­gled na is­tos­pol­ni brak kod mno­gih lju­di u Ame­ri­ci. Ako se to do­go­di, vri­je­di­lo je – re­kao je Alan Cum­ming ko­ji ži­vi u is­tos­pol­nom bra­ku. Naj­bo­lje ga ipak poz­na­je­mo iz “Do­bre že­ne”. Je li oče­ki­vao ta­kav us­pjeh? – U se­ri­ju sam ušao na­kon dvi­je trećine pr­ve se­zo­ne. Ni­sam imao ni­kak­vih oče­ki­va­nja. Za­pra­vo je ni­sam ni že­lio ra­di­ti! Ono što se do­go­di­lo sa mnom i “Do­brom že­nom” do­kaz je za­što to­li­ko pla­ća­te svo­je agen­te i me­na­dže­re. Ni­sam že­lio uop­će ra­di­ti TV se­ri­ju, po­go­to­vo ne ne­ku smje­šte­nu u New York. Even­tu­al­no je do­la­zi­la u ob­zir jed­na epi­zo­da. Ni­ka­da ni­sam glu­mio ne­ko­ga tko no­si odi­je­lo, go­to­vo ni­ka­da ne­ko­ga slič­nog re­al­noj oso­bi. Ni­sam uop­će ra­zu­mio što se do­ga­đa, ni­sam ni gle­dao se­ri­ju ne­go jed­nos­tav­no re­kao – ne. A oni su rek­li da bih to tre­bao na­pra­vi­ti. I je­sam jed­nu epi­zo­du, i bi­lo je za­bav­no. I ta­ko je to kre­nu­lo. U tih se­dam se­zo­na do­is­ta sam

“ODU­VI­JEK SAM PI­SAO, ČAK I HOROSKOPE, ZA JED­NOG BRITANSKOG IZDAVAČA. SVE SAM IZMIŠLJAO!

S Re­na­tom So­pek i An­to­ni­jom Stu­par Jur­kin s RTL-a

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.