An­drea An­dra­ssy za­pje­va­la i ži­ri “Zvi­jez­da” do­ve­la do su­za

No­va ulo­ga Za­gre­bač­ka in­flu­en­se­ri­ca pr­vi se put oku­ša­la u ulo­zi pje­va­či­ce i svo­jom iz­ved­bom od­mah odu­še­vi­la znal­ce

Vecernji list - Hrvatska - - Scena - Mia Bu­va

odras­tao, na­po­kon sam shva­tio da sam sre­do­vje­čan mu­ška­rac ko­ji do­is­ta i no­si odi­je­la i da ima raz­lo­ga za­što mi pris­ta­je ta ulo­ga. Ali bio je to i sja­jan sce­na­rij, od ko­je­ga ni­sam oče­ki­vao baš ni­šta. Čak sam pr­vi raz­go­vor s tvor­ci­ma se­ri­je vo­dio u tr­go­vi­ni uop­će ih ne slu­ša­ju­ći, če­ka­ju­ći sa­mo da raz­go­vor za­vr­ši. No is­pa­la je to ja­ko do­bra ulo­ga. Ni­je mu to je­di­na ka­ri­je­ra, pi­sao je vr­lo či­ta­ne ko­lum­ne za ugled­ne bri­tan­ske no­vi­ne. – Odu­vi­jek sam pi­sao. Na­kon za­vr­šet­ka ško­le bio sam pre­mlad da bih upi­sao fa­kul­tet. Ta­ko sam ra­dio go­di­nu i pol kod izdavača jed­nog ma­ga­zi­na, pi­sao sam čak i horoskope. Sve sam izmišljao! Otad sam na­pra­vio dosta stva­ri mi­mo glu­me. S pri­ja­te­ljem sam bio na­pra­vio je­dan stand up, pa sit­com, dru­ge pred­sta­ve. Mo­ra­te bi­ti ja­ko usre­do­to­če­ni ka­da ra­di­te na vi­še po­lja. Mo­ra­te ići sto pos­to, do­vr­ši­ti to što ra­di­te pa on­da pri­je­ći na ne­što no­vo. S tim no­vim mo­ra­te se osje­ća­ti svje­že. Ali lju­di vam mo­ra­ju i po­ma­ga­ti, uči­ni­ti vam sve to ma­lo lak­šim – objaš­nja­va. Obja­vio je i dje­čju sli­kov­ni­cu. – Moj su­prug je ilus­tra­tor ko­ji vo­li cr­ta­ti pse ko­je smo ima­li. Jed­nom smo ta­ko bi­li u Ku­ala Lum­pu­ru gdje sam mu se po­ža­lio da mi ne­dos­ta­ju psi. A on je re­kao ka­ko su ov­dje i opi­sao mi ih ta­ko da ih je la­ko bi­lo za­mis­li­ti kod obliž­njeg dr­ve­ta. No kas­ni­je su psi ugi­nu­li, mi smo na­pra­vi­li knji­gu o psi­ma ko­ji ima­ju dvo­ji­cu gaz­da ko­je kri­omi­ce pra­te. I sa­da će iz­i­ći dru­ga knji­ga u Škot­skoj –

• ka­že Cum­ming.

An­drea An­dra­ssy pri­mi­la se mi­kro­fo­na! I ne, ni­je to sa­mo ša­la ia­ko je ri­ječ o že­ni ko­joj su od­skoč­na da­ska bi­li ko­mi­čar­ski nas­tu­pi. Na­ime, An­drea će ove su­bo­te sta­ti na po­zor­ni­cu showa “Zvi­jez­de ljet­ni hit” i po­ka­za­ti svo­je gla­sov­ne spo­sob­nos­ti. Po­dr­šku na po­zor­ni­ci pru­žit će joj je­dan od sed­me­ro na­tje­ca­te­lja showa, Ar­min Ma­li­kić s ko­jim će “glas na­ro­da”, ot­pje­va­ti du­et.

– Tre­ma je pri­sut­na jer ne sa­mo da ni­sam pje­vač, ne­go još uz to nas­tu­pam uz čo­vje­ka ko­ji ne­vje­ro­jat­no do­bro pje­va – iz­ja­vi­la je An­dra­ssy ne­po­sred­no pri­je iz­la­ska na po­zor­ni­cu na sce­nu s ta­len­ti­ra­nim 27-go­diš­nja­kom ko­ji je u proš­loj emi­si­ji, za­hva­lju­ju­ći mak­si­mal­nom bro­ju bo­do­va, iz­rav­no pro­šao u top 7. Nji­ho­va iz­ved­ba me­ga­po­pu­lar­nog hi­ta os­ta­vi­la je bez da­ha pu­bli­ku, ali i ži­ri ko­ji je ovaj nas­tup do­veo do su­za. – Ma­gič­no, hip­no­tič­no i pu­no lju­ba­vi – ko­men­ti­ra­li su čla­no­vi ži­ri­ja. Naj­ve­ći kom­pli­ment us­li­je­dio je na­kon što su An­dreu us­po­re­di­li s nje­zi­nom sim­pa­ti­jom iz dje­tinj­stva. – Pje­vaš bo­lje ne­go Ton­či – slo­žio se ži­ri kroz smi­jeh na­kon An­dre­ine pre­mi­je­re u ulo­zi pje­va­či­ce.

Pje­va­nje ovoj Za­grep­čan­ki ko­ju na Ins­ta­gra­mu pra­ti vi­še od 183 ti­su­će pra­ti­te­lja i ni­je to­li­ko stra­no jer se s mi­kro­fo­nom već su­sre­la i ti­je­kom showa “Tvo­je li­ce zvu­či poz­na­to” u ko­jem je imi­ti­ra­la broj­ne stra­ne i do­ma­će glaz­be­ne zvi­jez­de me­đu ko­ji­ma su Sha­ki­ra, Se­ve­ri­na, Sen­na M, Gi­uli­ano, ali i le­gen­dar­ni Oli­ver Dra­go­je­vić... Ho­će li joj to is­kus­tvo po­mo­ći u nas­tu­pu, imat će­mo priliku vi­dje­ti već ove su­bo­te od 20:15 na RTL te­le­vi­zi­ji ka­da će­mo saz­na­ti i tko od top 7 kan­di­da­ta nas­tav­lja ju­ri­ša­ti pre­ma ve­li­kom fi­na­lu. Za ula­zak u sa­mu za­vr­š­ni­cu showa u ko­joj ima mjes­ta za sa­mo pe­te­ro naj­bo­ljih bo­re se Li­na Pe­jov­ska, Ivan Vi­do­vić, Fi­lo­me­na Pu­ljiz, Ar­min Ma­li­kić, Dže­na­na Ma­nov, An­drea Ka­dić i Lu­ci­jan Jan­ko Kr­nic. Tko će pos­ta­ti no­va hr­vat­ska “Zvi­jez­da”, osvo­ji­ti ljet­ni hit s pot­pi­som Ton­či­ja Hu­lji­ća, nas­tup na Split­skom fes­ti­va­lu i vri­jed­nu nov­ča­nu

• na­gra­du, saz­nat će­mo usko­ro.

ŽI­VI U ISTOISPOLN­OM BRA­KU, A SA SU­PRU­GOM RA­DI NA DRU­GOJ KNJIZI

Za ula­zak u fi­na­le bo­re se Li­na, Ivan, Fi­lo­me­na, Ar­min, Dže­na­na, An­drea i Lu­ci­jan

Na Saj­mu se fo­to­gra­fi­rao s An­to­ni­jom Man­dić

Po­dr­šku na po­zor­ni­ci pru­žit će joj na­tje­ca­telj Ar­min Ma­li­kić s ko­jim će iz­ves­ti poz­na­ti du­et

Naš no­vi­nar Zo­ran Vi­tas u raz­go­vo­ru s glum­cem

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.