Be­tis bi ra­do uzeo Go­ja­ka, Atléti­co se okre­će An­ti Re­bi­ću

Vecernji list - Hrvatska - - Sport -

Ka­ko se pri­bli­ža­va i služ­be­ni po­če­tak pri­je­laz­nog ro­ka no­go­me­ta, sve je vi­še pri­ča o mo­gu­ćim tran­sfe­ri­ma. Ta­ko se ovih da­na u Špa­njol­skoj po­ja­vi­la vi­jest ka­ko Be­tis že­li do­ves­ti ve­z­nja­ka Di­na­ma i BiH re­pre­zen­ta­ci­je Ame­ra Go­ja­ka.

– On mo­že igra­ti Pri­me­ru, saz­rio je – ka­zao je Ne­nad Bje­li­ca za ta­moš­nje me­di­je. Sad još “sa­mo” u Mak­si­mir tre­ba sti­ći po­nu­da ko­ja će za­do­vo­lji­ti ape­ti­te Di­na­ma. Ma­drid­ski Atléti­co u po­tra­zi je na­s­ljed­ni­kom An­to­inea Gri­ez­man­na ko­ji ovog lje­ta za­ci­je­lo od­la­zi. Atléti­co se na­vod­no okre­nuo pre­ma hr­vat­skom na­pa­da­ču An­ti Re­bi­ću, ali mo­rat će bi­ti iz­da­šan da bi ga do­veo jer za Re­bi­ća su za­in­te­re­si­ra­ni i dru­gi ve­li­ki klu­bo­vi, na­ga­đa se

• da je ri­ječ o 40 mi­li­ju­na eura.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.