Cvi­ta­no­vić ipak ne os­ta­je tre­ner Is­tre 1961, sti­že Kla­fu­rić?

Vecernji list - Hrvatska - - Sport -

Ia­ko je Igor Cvi­ta­no­vić kroz do­dat­ne kva­li­fi­ka­ci­je us­pio os­ta­vi­ti Is­tru 1961 u pr­vo­li­ga­škom druš­tvu, on u no­voj se­zo­ni ne­će vo­di­ti klub iz Pu­le. Na­ime, da je osi­gu­rao os­ta­nak bez kva­li­fi­ka­ci­ja, auto­mat­ski bi mu se ak­ti­vi­rao no­vi ugo­vor. Ova­ko, u Is­tri su če­ka­li, raz­miš­lja­li i oči­to su odlučili pro­mi­je­ni­ti tre­ne­ra, čim su to­li­ko če­ka­li na­kon us­pješ­no odra­đe­nih kva­li­fi­ka­ci­ja pro­tiv Ši­be­ni­ka.

Na­kon tih do­dat­nih utakmica za oču­va­nje pr­vo­li­ga­škog sta­tu­sa Cvi­ta­no­vić je us­t­vr­dio da bi vo­lio os­ta­ti, jer Is­tra je zdra­va sre­di­na, no oči­to je da se to ne­će do­go­di­ti. Na­vod­no pos­to­ji dosta kan­di­da­ta za klu­pu is­tar­skog pr­vo­li­ga­ša, a u pr­vi plan za­sad je is­ko­či­lo ime De­ana Kla­fu­ri­ća ko­ji je i pri­je bio u kom­bi­na­ci­ja­ma ovog klu­ba, a zad­nji klub u ko­jem je ra­dio bi­la je var­šav­ska

• Le­gia.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.