Želj­ko Mu­sa “kri­vac” je što ni­smo uze­li sva tri tro­fe­ja

Do­ma­goj Duv­njak Ka­pe­tan hr­vat­skih ru­ko­me­ta­ša uoči da­naš­nje utak­mi­ce kva­li­fi­ka­ci­ja za EP pro­tiv Švi­car­ske u Zu­gu re­zi­mi­rao se­zo­nu

Vecernji list - Hrvatska - - Sport - Da­mir Mr­vec

Do­ma­goj Duv­njak, igrač nje­mač­kog Ki­ela, os­tao je je­di­na svjet­ska kla­sa na sred­njem vanj­skom u hr­vat­skoj re­pre­zen­ta­ci­ji uoči ve­če­raš­nje utak­mi­ce sa Švi­car­skom u Bo­ssard Are­ni u Zu­gu. Zbog oz­lje­da, ot­pa­li su Ka­ra­čić i Pav­lo­vić, a zbog smrt­nog slu­ča­ja u obi­te­lji Cin­drić. Ako će Čer­var od­ma­ra­ti Duv­nja­ka, a vje­ro­jat­no će tre­ba­ti, on­da su u kom­bi­na­ci­ji Ga­dža ili Mra­kov­čić.

Bor­ba za pr­vo mjesto

– Istina je da imamo ve­li­kih pro­ble­ma s oz­lje­da­ma, ali što je tu je. Iz ove ko­že ne mo­že­mo. Mo­rat će svat­ko do­bro po­teg­nu­ti ka­ko bi­smo na­dok­na­di­li igra­če ko­ji nam tre­nu­tač­no ne­dos­ta­ju. Svat­ko od 16 igra­ča, ko­ji će bi­ti u ros­te­ru, mo­ra bi­ti spre­man da­ti sto pos­to, svoj mak­si­mum. Do­bro je što nam o da­naš­njoj utak­mi­ci ne ovi­si pla­sman na Eu­rop­sko pr­vens­tvo jer smo već pri­je osi­gu­ra­li od­la­zak u Aus­tri­ju. Opet, os­ta­je nam nad­me­ta­nje za pr­vo mjesto u sku­pi­ni, što će nam kod ždri­je­ba 27. lip­nja do­ni­je­ti lak­še su­par­ni­ke u sku­pi­ni pr­vog kruga – re­kao je Duv­njak.

Švi­car­ska nas je pri­lič­no na­mu­či­la u Osi­je­ku ka­da smo po­bi­je­di­li s 31:28, uz pu­no mu­ke.

– Švi­car­ska je od­lič­na re­pre­zen­ta­ci­ja, čim u svo­jim re­do­vi­ma ima­ju An­drea Sc­h­mi­da, jed­nog od naj­bo­ljih igra­ča RN Löwe­na, ali i Bun­des­li­ge. Po­seb­no je jak u igri se­dam na šest. Od nje­ga po­la­ze sve ak­ci­je Švi­car­ske i pri­lič­no se do­bro uigrao s os­ta­lim su­igra­či­ma iz re­pre­zen­ta­ci­je, po­se­bi­ce s kruž­nim na­pa­da­či­ma. Mi mo­ra­mo odi­gra­ti, kao i uvi­jek do­bru obra­nu i bez ob­zi­ra na sas­tav, na­dam se po­bje­di – re­kao je Duv­njak.

Bo­ssard Are­na mo­že pri­mi­ti 7200 gle­da­te­lja.

– Ni­sam imao čes­to priliku igra­ti u Švi­car­skoj pa is­kre­no ne znam kak­va će bi­ti at­mo­sfe­ra na tri­bi­na­ma. Ču­li smo da su sve ulaz­ni­ce ras­pro­da­ne, a vje­ru­jem ka­ko će bi­ti i dosta na­ših na­vi­ja­ča ko­jih ima ja­ko pu­no u Züric­hu i oko­li­ci. Me­ni, a vje­ru­jem i os­ta­lim na­šim igra­či­ma ovo je pr­vi put da igra­mo u Zu­gu.

Pro­tiv Sr­bi­je u Bo­ssard Are­ni bi­lo je 4000 gle­da­te­lja, no gos­to­va­nje Hr­vat­ske si­gur­no će po­tu­ći taj re­kord. Ina­če, Bo­ssard Are­na je dom ho­ke­ja­ša Zu­ga.

Još dvi­je utak­mi­ce, Švi­car­ska da­nas i Bel­gi­ja u su­bo­tu i za­vr­šit će još jed­na se­zo­na.

– Sa­mo da se nit­ko ne oz­li­je­di sad na kra­ju se­zo­ne – is­tak­nuo je Duv­njak ko­ji će do po­čet­ka pri­pre­ma Ki­ela ima­ti do­brih mje­sec da­na od­mo­ra.

– Je­dva če­kam. Na­rav­no, ne­će to bi­ti baš to­tal­ni od­mor jer nit­ko ne že­li do­ći na pri­pre­me po­sve nes­pre­man. Do­bro je da ni­sam u Mag­de­bur­gu, oni po­či­nju pri­pre­me dva tjed­na pri­je nas. Mje­sec da­na sa­svim je dovoljno da se organizam od­mo­ri – mis­li Duv­njak.

Slje­de­će go­di­ne će se od­mor sma­nji­ti zbog pri­pre­ma za Igre?

– Znam da nje­mač­ko pr­vens­tvo za­vr­ša­va neg­dje sre­di­nom svib­nja. Bit će sve ubr­za­mo slje­de­će se­zo­ne ka­ko bi se igra­či us­pje­li i od­mo­ri­ti i pri­pre­mi­ti za To­kio.

Ki­el je ove se­zo­ne od mo­gu­ća tri osvo­jio dva tro­fe­ja.

– Da, osvo­ji­li smo njemački kup i Kup EHF-a, te bi­li dru­gi u nje­mač­kom pr­vens­tvu, dva bo­da iza pr­va­ka Flen­sbur­ga.

Ugo­vor još za slje­de­ću se­zo­nu

Do kra­ja ste im bi­li za pe­ta­ma... – Nas je sku­po ko­štao poraz kod Mag­de­bur­ga u ko­jem igra Želj­ko Mu­sa. Da smo on­dje osvo­ji­li bo­do­ve, sad bi­smo bi­li pr­va­ci. Od te utak­mi­ce na­ni­za­li smo sve po­bje­de u nje­mač­kom pr­vens­tvu, ali sve po­bje­de na­ni­zao je i Flen­sburg. Ali, ra­du­jem se da ću sa “ze­bra­ma” slje­de­će se­zo­ne opet igra­ti Li­gu pr­va­ka. Mom­čad nam se ne­će go­to­vo ni­šta pro­mi­je­ni­ti. Od­la­zi tek vra­tar Wolf u Ki­el­ce, a umjes­to nje­ga do­la­zi nam vra­tar iz Mag­de­bur­ga. U je­sen 2020. do­la­zi nam i Sa­go­sen.

Vi ima­te ugo­vor još slje­de­ću se­zo­nu. A on­da?

– Vi­djet ću. Da­le­ko je još to da bih o to­me sad po­čeo raz­miš­lja­ti – za­klju­čio je Duv­njak.

Dakle, da­nas igra­ju Švi­car­ska – Hr­vat­ska te Bel­gi­ja – Sr­bi­ja, a po­re­dak na ta­bli­ci je slje­de­ći: Hr­vat­ska 7, Švi­car­ska 6, Sr­bi­ja 2, Bel­gi­ja 1.

ŽDRIJEB SKU­PI­NA BIT ĆE U BEČU 27. LIP­NJA, A SI­GUR­NO JE DA ĆE HR­VAT­SKA UTAK­MI­CE PR­VOG KRUGA NA EP-u IGRA­TI U GRAZU

DO­MA­GOJ DUV­NJAK pr­vi put će na­kon du­gog vre­me­na po­ni­je­ti naj­ve­ći te­ret na mjes­tu sred­njeg vanj­skog

U pr­voj utak­mi­ci pro­tiv Švi­car­ske Duv­njak je pos­ti­gao tri po­got­ka

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.