Dr. Časl do dalj­nje­ga ne­će igra­ti u Li­gi pr­va­ki­nja

Vecernji list - Hrvatska - - Sport - (dm)

Stol­no­te­ni­sa­či­ce Dr. Čas­la ne­će slje­de­će se­zo­ne igra­ti Li­gu pr­va­ki­nja. Sas­tav ko­ji je u po­s­ljed­nje dvi­je se­zo­ne dva­put igrao u fi­na­lu, jed­nom osvo­jio i jed­nom iz­gu­bio, igrat će sa­mo do­ma­ću li­gu.

– Dosta mi je, od­lu­čio sam se ma­lo od­mo­ri­ti od vr­hun­skog stol­nog te­ni­sa i igra­či­ca iz Azi­je. Ni­sam bio za­do­vo­ljan ni ka­ko me je pra­tio Grad Za­greb ko­ji mi je os­tao du­žan za tro­ško­ve pu­to­va­nja u po­s­ljed­nje dvi­je se­zo­ne – re­kao je dr. Mar­tin Ti­no Časl, pred­sjed­nik klu­ba. Do­ma­ću li­gu će­te igra­ti? – Pri­ja­vi­li smo eki­pu u ko­joj će igra­ti Đe­rek, Sre­br­njak i Tu­bi­ka­nec. Ho­će li to bi­ti dovoljno za nas­lov pr­va­ki­nja Hr­vat­ske, ne znam. Na­kon ne­kog vre­me­na mo­žda po­nov­no do­bi­jem vo­lju da osvo­jim LP – za­klju­čio je pred­sjed­nik klu­ba.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.