Či­lić: Do­la­ze zvi­jez­de, ali ni­je ih bi­lo te­ško oku­pi­ti

– Te­ško mi se sje­ti­ti kad je ovo­li­ko raz­nih vr­hun­skih spor­ta­ša bi­lo za­jed­no na is­tom mjes­tu – ka­že Či­lić

Vecernji list - Hrvatska - - Sport - Edi Džin­do

Vri­je­me je da je­dan od naj­za­nim­lji­vi­jih hu­ma­ni­tar­nih sport­skih do­ga­đa­ja u re­cent­noj po­vi­jes­ti otvo­ri svo­ja vra­ta. Gem Set Hr­vat­ska da­nas će na za­gre­bač­koj Ša­la­ti ugos­ti­ti naj­bo­lje hr­vat­ske spor­ta­še ko­ji će se u tur­ni­ru pa­ro­va, na­rav­no uz svo­je te­ni­ske part­ne­re, oku­ša­ti u br­zom tur­nir­skom for­ma­tu. Tur­nir ko­ji je or­ga­ni­zi­rao je­dan od naj­bo­ljih hr­vat­skih spor­ta­ša Ma­rin Či­lić u sklo­pu svo­je Zak­la­de pri­vu­kao je oči ci­je­le jav­nos­ti, ne sa­mo zbog po­pi­sa hr­vat­skih zvi­jez­da ko­je će oba­sja­ti te­ni­ske te­re­ne već i zbog na­mje­ne zbog ko­je je ovo okup­lja­nje i or­ga­ni­zi­ra­no.

Za ško­lu u Tordincima

Na­ime, Zaklada Ma­rin Či­lić je od mnoštva po­nu­da kao one najpotrebi­tije izabrala Osnovnu ško­lu u Tordincima, ma­lom sla­von­skom mjes­tu iz­me­đu Osi­je­ka i Vu­ko­va­ra. Spo­me­nu­ta ško­la bro­ji 125 uče­ni­ka, a ne­ma­ju ni dvo­ra­nu ni igra­li­šte, ta­ko da je odvi­ja­nje nas­ta­ve tje­les­nog od­go­ja sve­de­no na pu­ku im­pro­vi­za­ci­ju pro­fe­so­ra. Se­lo ko­je je da­lo mno­ge kva­li­tet­ne spor­ta­še na na­ci­onal­noj ra­zi­ni ko­nač­no bi tre­ba­lo do­bi­ti ono što zas­lu­žu­je, i to sve za­hva­lju­ju­ći 15. te­ni­sa­ču svi­je­ta.

– U kon­tak­tu smo sa svi­ma iz Tor­di­na­ca, i taj je dio naj­ljep­ši. I ja, kao i mo­ja su­pru­ga i ci­je­la eki­pa iz Zak­la­de. Sva­ki svoj us­pjeh nam jav­lja­ju i mi se ve­se­li­mo s nji­ma. Div­no je vi­dje­ti ka­ko su za­hval­ni na pru­že­noj pri­li­ci, ka­ko se tru­de mo­žda i vi­še ne­go pri­je jer ima­ju osje­ćaj da mo­ra­ju oprav­da­ti ne­či­je po­vje­re­nje. Mo­guć­nost da na­še sti­pen­dis­te pra­ti­mo na nji­ho­vu pu­tu za­is­ta se či­ni sret­nim.

Mno­gi se sport­ski do­ga­đa­ji, pa čak i oni hu­ma­ni­tar­ne pri­li­ke, zna­ju pos­lu­ži­ti fra­zom “do­la­ze nam naj­bo­lji hr­vat­ski spor­ta­ši” u svr­hu stje­ca­nja što ve­ćeg in­te­re­sa. Da­naš­nji do­ga­đaj na Ša­la­ti, me­đu­tim, oprav­da­va tu fra­zu u sva­kom po­gle­du.

– Te­ško mi se sje­ti­ti kad je ovo­li­ko raz­nih vr­hun­skih spor­ta­ša bi­lo za­jed­no na jed­nom mjes­tu. Mo­ram re­ći da je­dva če­kam vi­dje­ti ka­ko će sve to iz­gle­da­ti i ka­ko će na­ši sport­ski ve­li­ka­ni za­igra­ti u ulo­zi te­ni­sa­ča. Mno­gi me pi­ta­ju

ZAKLADA MA­RIN ČI­LIĆ JE OD MNOŠTVA PO­NU­DA KAO ONE NAJPOTREBI­TIJE IZABRALA OSNOVNU ŠKO­LU U TORDINCIMA, MA­LOM SLA­VON­SKOM MJES­TU

u ne­vje­ri­ci je li istina to da će do­is­ta do­ći svi ti spor­ta­ši, a ja mo­ram priz­na­ti da ih ni­je bi­lo ni­ma­lo te­ško oku­pi­ti – ka­zao je Či­lić.

Pri­mje­ri­ce, no­si­te­lji sku­pi­ne A su Či­lić i Lu­ka Mo­drić u pa­ru, a nji­ma će se u sku­pi­ni su­prot­sta­vi­ti par Je­le­na Kos­ta­nić To­šić i va­ter­po­list Lo­vre Mi­loš te par u ko­jem će za­igra­ti Lo­vro Zov­ko i le­gen­dar­ni va­tre­ni Ivan Klas­nić. Da sad ne na­bra­ja­mo sve pa­ro­ve, iz­me­đu os­ta­lih, tenis će da­nas u Za­gre­bu za­igra­ti i Bo­jan Bog­da­no­vić, Ma­rio Man­džu­kić, Va­lent Sin­ko­vić, Ivan Pe­ri­šić, Da­rio Ša­rić te te­ni­sa­či Ma­te Pa­vić i Ivan Do­dig, ali i te­ni­ske le­gen­de po­put Iva­na Lju­bi­či­ća i Ive Ma­jo­li. Za sve one ko­ji ne­će mo­ći do Ša­la­te, pri­je­nos po­lu­fi­na­la i fi­na­la po­či­nje od 18 sa­ti (HRT 2).

Ulaz­ni­ca još ima

Ta­ko­đer, va­lja na­gla­si­ti da se pro­gram ne sas­to­ji sa­mo od, mo­že­mo ga na­zva­ti, te­ni­sa sa zvi­jez­da­ma. Od pod­ne će se mo­ći do­ći na bes­plat­nu po­du­ku te­ni­sa, bit će tu i sport­ske ra­di­oni­ce Ki­ne­zi­olo­škog fa­kul­te­ta...

Ulaz­ni­ca još ima, ali po­žu­ri­te se. Na ras­po­la­ga­nju su u ras­po­nu od 80 do 300 ku­na, a mo­že­te ih pro­na­ći na web-stra­ni­ci ulaz­ni­ce. hr, a za ova­kav spek­takl ni­je pre­vi­še za iz­dvo­ji­ti. Da­nas nas če­ka

• ne­za­bo­ra­van dan.

MA­RIN ČI­LIĆ Hr­vat­ski te­ni­sač u sklo­pu svo­je Zak­la­de or­ga­ni­zi­rao je ovaj hu­ma­ni­tar­ni spek­takl na Ša­la­ti

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.