Naj­sta­ri­ja sport­ska pri­red­ba u neo­vis­noj Hr­vat­skoj, na­šao se pod upit­ni­kom Di­rek­tor Vic­ko Šo­ljan: No­vac i ni­je to­li­ki pro­blem, ali nit­ko ne že­li ra­di­ti

Fa­ros ma­ra­ton,

Vecernji list - Hrvatska - - Sport - An­ton Filić

U Sta­ro­me Gra­du na Hva­ru vo­le se po­hva­li­ti či­nje­ni­com da je nji­hov Fa­ros ma­ra­ton, ili pu­nim ime­nom: Me­đu­na­rod­no pr­vens­tvo Hr­vat­ske u da­ljin­skom pli­va­nju, pr­vo me­đu­na­rod­no sport­sko na­tje­ca­nje u sa­mos­tal­noj Re­pu­bli­ci Hr­vat­skoj. Tog 1. ruj­na 1991., već u pra­vim rat­nim uvje­ti­ma, u vri­je­me blo­ka­de hr­vat­skog zrač­nog pros­to­ra i po­mor­ske blo­ka­de oto­ka, tra­di­ci­onal­ni se pli­vač­ki ma­ra­ton u Sta­ro­grad­sko­me za­lje­vu ipak odr­žao, 16. put. Sa­ču­va­na je tra­di­ci­ja, za što je naj­zas­luž­ni­ji, kao i za po­kre­ta­nje ma­ra­to­na, Vic­ko Šo­ljan, za­ljub­lje­nik u sport i da­ljin­sko pli­va­nje, al­fa i ome­ga te pri­red­be.

Ne­ki bi gu­šta­li da pro­pad­ne

Ali go­di­ne či­ne svo­je, gos­po­din Šo­ljan već je u 85. go­di­ni (ro­đen je 22. srpnja 1934. u Sta­ro­me Gra­du), i sam priz­na­je da ni­je u po­treb­noj sna­zi. Pred­sje­da­va­nje Hr­vat­skim sa­ve­zom da­ljin­skog pli­va­nja pre­pus­tio je dru­gi­ma (tu duž­nost sa­da ob­na­ša Po­re­ča­nin Mi­lan Žu­žić), ali duž­nost di­rek­tou ku­ći su Vic­ka Šo­lja­na, a u ovoj pri­li­ci Igor Bo­ra­ska pre­da­je mu priz­na­nje HOO-a ra Fa­ros ma­ra­to­na – ne­ma ko­me. U jed­nom tre­nut­ku se či­ni­lo da će le­gi­tim­ni Šo­lja­nov na­s­ljed­nik u tom pos­lu bi­ti Ja­nez Ma­ro­ević, du­go­go­diš­nji glav­ni taj­nik ma­ra­to­na, ali me­đu nji­ma dvo­ji­com ne­što je puk­lo, obo­ji­ca ne

že­le go­vo­ri­ti o to­me. Uglav­nom, Ja­ne­za, ina­če poz­na­tog atlet­skog ma­ra­ton­ca, or­ga­ni­za­ci­ja pli­vač­kog ma­ra­to­na vi­še ne za­ni­ma.

– Ja­nez ka­že da sad ima dovoljno nov­ca, pro­dao je ne­ko zem­lji­šte i da mu no­vac vi­še ne

tre­ba – objaš­nja­va Šo­ljan.

Pri­red­ba se bli­ži, ia­ko to­čan ter­min još ni­je ut­vr­đen. Do­sad se Fa­ros odr­ža­vao po­s­ljed­nje su­bo­te u ko­lo­vo­zu, no u gra­du bi že­lje­li pro­du­lji­ti tu­ris­tič­ku se­zo­nu pa in­zis­ti­ra­ju na pr­voj su­bo­ti u ruj­nu. Šo­ljan ne­ma ni­šta pro­tiv, ali...

– Pr­ve su­bo­te u ruj­nu Jel­sa ima ne­ku svo­ju za­bav­nu ve­čer, a za tu­ri­zam na oto­ku Hva­ru ni­je do­bro da te dvi­je pri­red­be bu­du is­ti dan. Vi­djet će­mo, ia­ko to ho­će li Fa­ros bi­ti 31. ko­lo­vo­za ili 9. ruj­na – to­čan da­tum mo­ra­mo odre­di­ti do 1. srpnja – i ni­je naj­ve­ći pro­blem. Ni no­vac ni­je to­li­ki pro­blem, ukup­ni bu­džet je oko 300.000 ku­na, ako tre­ba ja ću to na­mak­nu­ti iz svog dže­pa, ali pu­no stva­ri tre­ba na­pra­vi­ti u pri­pre­mi ma­ra­to­na, za to imamo broj­ne ko­mi­si­je, ali nit­ko ne že­li ra­di­ti. Kao da je doš­lo do ne­kog za­si­će­nja, ne že­lim vje­ro­va­ti da će ne­ki gu­šta­ti ako sve pro­pad­ne – po­ma­lo re­zig­ni­ra­no ka­že Šo­ljan.

Ni ku­ne nak­na­de za rad

Mno­gi mo­žda ne zna­ju da je Šo­ljan član pli­vač­ke Ku­će slav­nih (prim­ljen je 2007.), ali u Ku­ći slav­nih je i Fa­ros ma­ra­ton kao pri­red­ba. Ima Šo­ljan i dru­gih priz­na­nja (Red Da­ni­ce Hr­vat­ske 2001.), ali za svoj rad u spor­tu (a bio je i tre­ner va­ter­po­lis­ta) ni­ka­da ni­je pri­mio ni ku­ne nak­na­de. Da­pa­če, la­ni je za ma­ra­ton dao 158.000 ku­na svog nov­ca.

• – Mno­gi sma­tra­ju da sam lud...

PU­NI ZIDOVI PRIZ­NA­NJA

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.