Rap­tor­si pro­ma­ši­li tri­cu za nas­lov, Du­rant se oz­li­je­dio

Vecernji list - Hrvatska - - Sport - (db)

Ko­šar­ka­ši Gol­den Sta­te War­ri­or­sa ne že­le si­ći s pri­jes­to­lja bez is­pa­lje­nog met­ka. Uz ukup­no 20 tri­ca, ras­pu­ca­ne Splash Brot­hers (Cur­ry 31, Thom­p­son 26) i nji­ho­ve tri tri­ce za pre­okret u sa­moj za­vr­š­ni­ci (s 97:103 na 106:103), u pe­toj utak­mi­ci fi­na­la NBA do­igra­va­nja “rat­ni­ci” su u gos­ti­ma po­bi­je­di­li To­ron­to Rap­tor­se (106:105) i sma­nji­li na 2-3. War­ri­or­si će ta­ko u no­ći na če­t­vr­tak, na svom te­re­nu, ima­ti priliku iz­jed­na­či­ti se­ri­ju na 3:3, a Rap­tor­si­ma ta­ko pak os­ta­ju još dvi­je meč-lop­te za pr­vi nas­lov NBA pr­va­ka u po­vi­jes­ti tog ka­nad­skog klu­ba.

A mo­gli su to pos­ta­ti već proš­lu noć da Kyle Lowry iz ku­ta ni­je pro­ma­šio tri­cu sa zvu­kom si­re­ne. Do­du­še, valj­da re­ći i da mu je Dre­mond Gre­en okrz­nuo lop­tu i da su pri­je to­ga War­ri­or­si (Thom­p­son, Igu­oda­la) sjaj­no udvo­ji­li naj­bo­ljeg igra­ča To­ron­ta Kawhi­ja Le­onar­da ko­ji se mo­rao rje­ša­va­ti lop­te.

No, ko­šar­ka­ški bo­go­vi, či­ni se, ima­ju ne­ki svoj sce­na­rij za ras­plet fi­na­la do­igra­va­nja za NBA pr­va­ka. Is­ti kao da su odlučili War­riNa­kon 11 mi­nu­ta na par­ke­tu, Du­rant se te­ško oz­li­je­dio. A tek se, za­pra­vo, vra­tio na­kon jed­no­mje­seč­ne pa­uze zbog oz­lje­de mi­ši­ća lis­ta or­si­ma pru­ži­ti još jed­nu priliku, ali ne i do­pus­ti­ti po­vra­tak Ke­vi­na Du­ran­ta jer on bi za­ci­je­lo bio pre­va­ga za bra­ni­te­lje nas­lo­va. Kao što je to bio u otva­ra­nju ove utak­mi­ce ko­ju je za­po­čeo s tri, s la­ko­ćom pos­tig­nu­te, tri­ce.

No, na­kon 11 mi­nu­ta pro­ve­de­nih na par­ke­tu, Du­rant se te­ško oz­li­je­dio. A tek se, za­pra­vo, vra­tio na­kon jed­no­mje­seč­ne pa­uze zbog oz­lje­de mi­ši­ća lis­ta. Prem­da se na­ve­li­ko go­vor­ka­lo o to­me ka­ko se ču­va za no­vi klub i ovo­ljet­ni ugo­vor od vi­še od 200 mi­li­ju­na do­la­ra, Du­rant je od­lu­čio za­igra­ti ri­ski­ra­ju­ći još te­žu oz­lje­du ko­ja se na kra­ju i do­go­di­la. Jer, oz­lje­da mi­ši­ća lis­ta ma­čji je ka­šalj pre­ma oz­lje­di Ahi­lo­ve te­ti­ve zbog ko­je su mno­gi pro­pu­šta­li i po ci­je­lu se­zo­nu.

Zbog sve­ga to­ga ge­ne­ral­ni me­na­džer War­ri­or­sa Bob Myers je­dva je za­dr­ža­vao su­ze ka­zav­ši da ako no­vi­na­ri ima­ju po­tre­bu da ne­ko­ga za sve to okri­ve ne­ka upru

• pr­stom u nje­ga.

TE­ŠKA OZ­LJE­DA

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.