Jes­te li zna­li

Vecernji list - Hrvatska - - Zabava & Vrijeme -

Ži­vo­ti­nje ko­je po­di­žu mla­de u to­bol­cu zo­vu se to­bol­ča­ri. Ima ih oko 260 vr­sta, a ne­ki od njih su klo­kan, ko­ala, vom­bat, ja­za­vi­čar i opo­sum. Na­rav­no, ra­ni is­tra­ži­va­či nisu zna­li ka­ko bi po po­vrat­ku u do­mo­vi­nu opi­sa­li lju­di­ma te neo­bič­ne ži­vo­ti­nje, a na­ro­či­to klo­ka­na. U en­gle­skom je­zi­ku ri­ječ “kan­ga­roo” (klo­kan) pr­vi je na­pi­sao bri­tan­ski is­tra­ži­vač ka­pe­tan Ja­mes Co­ok. On je us­po­re­dio ži­vo­ti­nju s ‘hr­tom ko­ji ska­če po­put ze­ca ili je­le­na’.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.