HTV 3

Vecernji list - Hrvatska - - Tv & Vodič -

Wel­ls Far­go

Ves­tern. Ži­vot i ka­ri­je­ra jed­nog služ­be­ni­ka Wel­ls Far­ga pos­lu­ži­li su kao kos­tur ovog iz­miš­lje­nog pri­ka­za eks­pres­nog nas­tan­ka te kom­pa­ni­je... Ulo­ge: Jo­el McCrea, Bob Bur­ns i Fran­ces Dee Sce­na­rij: Pa­ul Sc­ho­fi­eld

Zvjez­da­ne sta­ze: Voya­ger (1), se­ri­ja (12) (16/16) (R) Gol­d­ber­go­vi (1), se­ri­ja (9/23) (R)14.40 Bro­ok­lyn 99 (1), hu­mo­ris­tič­na se­ri­ja (12) (9/22) (R)*

Mi­ris ba­ru­ta (16), se­ri­ja (12) (2/24) (R)15.51 Kul­tur­na ba­šti­na: Kne­žev dvor (R) An­to­lo­gi­ja dram­skog pro­gra­ma: Mo­kra ko­ža, TV dra­ma (1966.) (R) Na vo­de­no­me pu­tu (10): Zim­ski svijet u Bot­nič­kom za­lje­vu - Bal­tič­ko mo­re iz­me­đu Šved­ske i Fin­ske, do­ku­men­tar­na se­ri­ja (15/20) (R)*

Ma­la ku­ća - No­vi po­če­tak (9a), se­ri­ja (12) 8. Za­greb Kom 2013. - Sek­s­te­ti 1

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.