Ae­ro­drom za­pos­lio ov­ce da “ko­se” tra­vu

Vecernji list - Hrvatska - - Tv & Vodič - (tk)

Zrač­ne lu­ke su je­dan od naj­zah­tjev­ni­jih pos­lo­da­va­ca i za­poš­lja­va­ju lju­de raz­li­či­tih za­ni­ma­nja: od kon­tro­lo­ra le­ta do uto­va­ri­va­ča prt­lja­ge. Poz­na­to je da neke zrač­ne lu­ke ko­ris­te i ži­vo­ti­nje, pri­je svih so­ko­le i dru­ge pti­ce grab­lji­vi­ce či­ji je za­da­tak da ras­tje­ru­ju ja­ta pti­ca ka­ko se ne bi slu­čaj­no za­le­tje­la u mo­tor zra­ko­plo­va. Ali, zrač­na lu­ka u Bruxel­le­su otiš­la je ko­rak da­lje u “za­poš­lja­va­nju” ži­vo­ti­nja: sto­ti­njak unajm­lje­nih ova­ca ovih je da­na do­bi­lo za­da­tak da ma­lo “po­pra­ve” trav­na­te bre­žulj­ke iz­me­đu ogra­de zrač­ne lu­ke i obliž­njih jav­nih pro­met­ni­ca. – Bi­lo bi br­že kad bi­smo ko­ris­ti­li ko­si­li­cu za tra­vu, ali odlučili smo se za eko­lo­ški­je rje­še­nje. Ov­ce pa­ze na bi­oraz­no­li­kost, os­tav­lja­ju vi­še šan­se za rast ri­jet­kog bi­lja. A i pro­laz­ni­ci­ma je ljep­še vi­dje­ti sta­do ova­ca ne­go ko­si­li­cu za tra­vu – iz­ja­vi­la je glas­no­go­vor­ni­ca bruxel­le­ske zrač­ne lu­ke An­ke Fran­sen za TV pos­ta­ju VRT. Kad slje­de­ći put bu­de­te sli­je­ta­li u glav­ni grad Bel­gi­je i Eu­rop­ske unije, ne­moj­te se iz­ne­na­di­ti ako pr­vo što ugle­da­te bu­du ov­ce i čo­ba­ni. •

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.