Pro­izvo­đa­či ve­ge­ta­ri­jan­skih bur­ge­ra “eks­plo­di­ra­li” na bur­zi

Vecernji list - Hrvatska - - Tv & Vodič - (B. Ka­ra­kaš) (dbr)

Svim lju­bi­te­lji­ma ro­šti­lja di­že se ko­sa na gla­vi, no di­ljem za­pa­da po­če­la je po­ma­ma za ve­ge­ta­ri­jan­skim bur­ge­ri­ma ko­je je na tr­ži­šte ne­dav­no iz­ba­ci­la tvrt­ka Beyond Me­at. Ko­li­ka je po­ma­ma za nje­zi­nim pro­izvo­di­ma ko­ji, ru­ku na sr­ce, do­is­ta sli­če mes­nom bur­ge­ru i po iz­gle­du i po oku­su, ali s me­som ne­ma­ju ni­kak­ve ve­ze, naj­bo­lje po­ka­zu­je sta­nje di­oni­ca te tvrt­ke. Vri­jed­nost di­oni­ca od pro­tek­log če­t­vrt­ka na­ras­la je za 69 pos­to, pa je ci­je­na jed­ne di­oni­ce te tvrt­ke sa­da ne­što vi­ša od 168 do­la­ra. Ima­ju­ći na umu da je po­čet­na vri­jed­nost di­oni­ce pri ula­sku te tvrt­ke na bur­zu 2. svib­nja bi­la 25 do­la­ra, zna­či da je vri­jed­nost kom­pa­ni­je na­ras­la go­to­vo se­dam pu­ta (572 pos­to!), i to u sa­mo mje­sec da­na. Ko­li­ka je pro­da­ja po­ka­zu­je i po­da­tak da je ti­je­kom pr­vog tro­mje­se­čja ove go­di­ne u su­per­mar­ke­ti­ma (u Nje­mač­koj ih ima u Lid­lu i Me­trou) pro­da­no nje­zi­nih veg­gie bur­ge­ra u vri­jed­nos­ti ve­ćoj od 40 mi­li­ju­na do­la­ra, a po­ma­ma bi mo­gla do­bi­ti no­vi za­mah pos­tig­ne li Beyond Me­at dogovor s McDo­nal­d­som ko­ji bi nje­zin veg­gie bur­ger mo­gao uves­ti u po­nu­du. Pro­cje­nju­je se da bi uku­pan pri­hod Beyond Me­ata mo­gao pre­ma­ši­ti 210 mi­li­ju­na do­la­ra. Slič­na je si­tu­aci­ja i s nji­ho­vim naj­ve­ćim kon­ku­ren­ti­ma, Im­po­ssi­ble Fo­od­som ko­ji ta­ko­đer pro­izvo­di ve­ge­ta­ri­jan­ske bur­ge­re ko­ji pot­pu­no na­li­ku­ju me­su. Im­po­ssi­ble Fo­od već je ušao u part­ner­stvo s ve­li­kim lan­cem br­ze pre­hra­ne Bur­ger Kin­gom za ko­ji ra­zvi­ja­ju Im­po­ssi­ble Who­oper. Po­ka­že li se sen­dvič do­brim, bit će pro­ši­ren i na os­ta­le res­to­ra­ne u SAD-u i Nje­mač­koj. Ve­ge­te­ri­jan­ski bur­ge­ri sadrže mje­ša­vi­ne pro­te­ina gra­ška, ri­že i mun­go gra­ha, ko­ko­so­vo ulje, krum­pi­rov škrob, ek­s­trakt ja­bu­ka, sun­co­kre­tov le­ci­tin, pra­šak na­ra i niz vi­ta­mi­na • i minerala. “My Way” jed­na je od pje­sa­ma ko­ju su iz­ve­li per­for­me­ri u pr­vom nu­dis­tič­kom pu­bu u Lon­do­nu Co­ach And Hor­ses kao dio toč­ke u ko­joj pro­s­vje­du­ju pro­tiv od­lu­ke pi­vo­va­re Ful­ler’s Brewery da uki­ne naj­am vlas­ni­ci­ma ek­s­cen­trič­nog pu­ba. Pi­ja­nist Lu­ke Me­re­dith i os­ta­li čla­no­vi tog sas­ta­va sve su pje­sme, na­rav­no, ot­pje­va­li go­li. Za sa­mo 11 da­na spo­me­nu­ta pi­vo­va­ra pre­uzet će kon­tro­lu nad zgra­dom u ko­joj se pub na­la­zi pa je sud­bi­na mjes­ta ko­je se is­ti­ca­lo u bo­ga­toj po­nu­di lon­don­skih pu­bo­va iz­ra­zi­to ne­iz­vjes­na. Osim što se pub Co­ach And Hor­ses po­no­si ti­tu­lom pr­vog nu­dis­tič­kog, po­vi­jes­no je bio i pr­vi ve­ge­ta­ri­jan­ski te • pr­vi ve­gan­ski pub u gra­du.

ko­lo

BINGO/23.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.