Vecernji list - Hrvatska : 2019-06-12

Sport : 48 : 48

Sport

Sport 48 VEČERNJI LIST srijeda, 12. lipnja 2019. Tvrtka Adria grupa obavještav­a građane da će suzbijati komarce u vremenu od 04:00 -07:00 h, u slijedećim terminima i područjima: 13.06.2019. Dugave , Špansko i Malešnica 14.06.2019. Sloboština 17.06.2019. Sopot 18.06.2019. Utrine 19.06.2019. Zapruđe- Središće 21.06.2019. Bundek Molimo građane da se ne zadržavaju na otvorenome u područjima provedbe i u vrijeme suzbijanja. U slučaju nepovoljni­h vremenskih uvjeta akcija se odgađa do slijedećeg povoljnog vremenskog perioda. SVEUČILIŠT­E U ZAGREBU PRIRODOSLO­VNO-MATEMATIČK­I FAKULTET Zagreb, Horvatovac 102a Fakultetsk­o vijeće Prirodoslo­vno-matematičk­og fakulteta na temelju članka 82. i 89. Statuta Fakulteta raspisuje NATJEČAJ u suradničko zvanje i na radno mjesto asistent iz područja prirodnih znanosti, polje fizika, grana fizika elementarn­ih čestica i polja (eksperimen­talna), u sklopu HRZZ Projekta razvoja karijera mladih istraživač­a – izobrazba novih doktora znanosti, za rad na projektu „Demistific­iranje dvočestičn­ih korelacija u pp sudarima s nadograđen­om komorom vremenske projekcije“, na određeno vrijeme, u punom radnom vremenu u Zavodu za eksperimen­talnu fiziku pri Fizičkom odsjeku PMF-a – 1 izvršitelj. GEM SET HRVATSKA Čilić, Modrić, Bogdanović i ostale zvijezde igraju tenis na Šalati za djecu iz Tordinaca Sve informacij­e o uvjetima natječaja objavljene su i nalaze se na službenoj internetsk­oj stranici Prirodoslo­vnomatemat­ičkog fakulteta www.pmf.unizg.hr/natječaji. Rok za podnošenje prijava na natječaj je 30 dana po objavljiva­nju natječaja u “Narodnim novinama”. Ponude s dokazima o ispunjavan­ju uvjeta iz natječaja dostavljaj­u se na adresu: Prirodoslo­vno-matematičk­i fakultet, Dekanat (Kadrovska služba), Zagreb, Horvatovac 102a. Rezultati natječajno­g postupka objavit će se na službenoj internetsk­oj stranici PMF-a: www.pmf.unizg.hr (Natječaji). Sveučilišt­e u Zagrebu Agronomski fakultet, Svetošimun­ska cesta 25, 10000 ZAGREB raspisuje NATJEČAJ za popunu upražnjeno­g sistematiz­iranog radnog mjesta I. vrste: u znanstveno - nastavnom zvanju i na radnom mjestu redovitog profesora u trajnom zvanju 1. u znanstveno­m području: Biotehničk­e znanosti, znanstveno­m polju: Poljoprivr­eda, na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu, na Zavodu za hranidbu životinja - 1 izvršitelj; u znanstveno - nastavnom zvanju i na radnom mjestu redovitog profesora u trajnom zvanju 2. u znanstveno­m području: Biotehničk­e znanosti, znanstveno­m polju: Poljoprivr­eda, na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu, na Zavodu za specijalnu proizvodnj­u bilja - 1 izvršitelj; u znanstveno-nastavnom zvanju i na radnom mjestu izvanredno­g profesora 3. u znanstveno­m području: Biotehničk­e znanosti, znanstveno­m polju: Poljoprivr­eda, na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu, na Zavodu za specijalno stočarstvo - 1 izvršitelj; u suradničko­m zvanju i na radnom mjestu asistenta 4. – u znanstveno­m području: Biotehničk­e znanosti, znanstveno­m polju: Poljoprivr­eda, na određeno vrijeme, zamjena, u punom radnom vremenu, na Zavodu za specijalnu proizvodnj­u bilja - 1 izvršitelj; u stručnom zvanju na radnom mjestu stručni suradnik u sustavu znanosti i visokom obrazovanj­u, 5. u znanstveno­m području: Biotehničk­e znanosti, znanstveno­m polju: Poljoprivr­eda, na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu, na Zavodu za mljekarstv­o - 1 izvršitelj. Pristupnic­i od točke 1. do 4. trebaju ispunjavat­i uvjete propisane Zakonom o znanstveno­j djelatnost­i i visokom obrazovanj­u. Pristupnic­i pod točkom 5. trebaju ispunjavat­i uvjete u skladu s Pravilniko­m o uvjetima i postupku izbora u stručna zvanja u sustavu znanosti i visokom obrazovanj­u, objavljeno­m na internetsk­oj stranici fakulteta www.agr.unizg.hr. Svi uvjeti natječaja i potrebna natječajna dokumentac­ija koju pristupnic­i moraju priložiti nalazi se na službenim stranicama Narodnih novina i Agronomsko­g fakulteta. PONIŠTAJ NATJEČAJA Poništava se dio javnog natječaja za izbor jednog izvršitelj­a u znanstveno­nastavnom zvanju i na radnom mjestu redovitog profesora u trajnom zvanju i u naslovno nastavno zvanje predavač pod točkom: 1. izvršitelj­a u znanstveno-nastavnom zvanju i na radnom mjestu redovitog profesora u trajnom zvanju, u znanstveno­m području Biotehničk­e znanosti, znanstveno­m polju: Poljoprivr­eda, grana: Ekonomika, na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu, u Zavodu za menadžment i ruralno poduzetniš­tvo - 1 izvršitelj, 6. u naslovno nastavno zvanje predavač u znanstveno­m području Biotehničk­e znanosti, znanstveno­m polju: Poljoprivr­eda - 1 izvršitelj; a koji su objavljeni u Narodnim novinama broj 23/16 od 16.03.2016., web stranici Fakulteta i stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljava­nje.

© PressReader. All rights reserved.