U mo­joj tvrt­ki 60 pos­to ru­ko­vo­de­ćih mjes­ta dr­že že­ne, a mu­škar­ce i že­ne pla­ćam jed­na­ko

Čak je i Hol­lywo­od mo­rao priz­na­ti­da i že­ne zna­ju, sa­mo im tre­ba da­ti pri­li­ku

Vecernji list - Hrvatska - - Naslovna Strana - Zo­ran Vi­tas

Po­seb­ne su goš­će ovo­go­diš­njeg New Eu­ro­pe Mar­ke­ta Jessica Alba i Ga­bri­el­le Uni­on. Dvi­je poz­na­te hol­lywo­od­ske glu­mi­ce doš­le su pro­mo­vi­ra­ti svo­ju no­vu se­ri­ju “LA’s Fi­nest” u ko­joj tu­ma­če glav­ne ulo­ge, ali su ujed­no iz­vr­š­ne pro­du­cen­ti­ce se­ri­je. Pu­bli­ci u Du­brov­ni­ku po­ka­za­le su se u pu­nom sja­ju, do­is­ta već pri pr­vom po­gle­du ni­je te­ško za­klju­či­ti za­što se Je­ssi­cu Al­bu sma­tra jed­nom od naj­ljep­ših že­na svi­je­ta. A dje­voj­ke za svo­ju no­vu se­ri­ju ka­žu ka­ko će žanr po­li­cij­skih se­ri­ja okre­nu­ti na­gla­vač­ke jer ulo­ge gru­bih po­li­ca­ja­ca sa­da tu­ma­če – cu­re!

Zna sve o spor­tu, ali loš je vo­zač

I za­is­ta “LA’s Fi­nest” mo­že oče­ki­va­ti do­bru gle­da­nost, a u to ko­li­ko su dvi­je glu­mi­ce pri­ja­te­lji­ce u pri­vat­nom ži­vo­tu, mogla se uvje­ri­ti i pu­bli­ka u Du­brov­ni­ku. Ta­ko se Jessica ze­za­la s Ga­bri­el­le: “Ne stav­ljaj­te joj ko­šar­ka­šku lop­tu u ru­ke, ni­ti je pi­taj­te o spor­tu jer zna sve. Ali je loš vo­zač!”, kao i Ga­bri­el­le­in od­go­vor: “‘Pa pre­du­vjet je da do­bro vo­ziš i da do­bro vi­diš što sa mnom baš i ni­je slučaj.”

Obje su glu­mi­ce po pr­vi pu­ta u Du­brov­ni­ku, za­div­lje­ne onim što su vi­dje­le kroz pro­zo­re auto­mo­bi­la i hotela:

– Do­le­tje­le smo u Du­brov­nik, pre­svuk­le se i evo nas k va­ma. Ni­smo još sti­gle raz­gle­da­ti grad, no na­da­mo se da će­mo sti­ći. I oti­ći ba­rem na ve­če­ru – rek­la je Alba.

– Uvi­jek pi­ta­mo pri­ja­te­lje ka­mo će­mo i svi ka­žu – Hr­vat­ska. Mo­ra­te oti­ći u Hr­vat­sku! S mo­jim mu­žem je ko­šar­ku igrao Go­ran Dra­gić i on nam ta­ko­đer re­kao da mo­ra­mo oti­ći u Hr­vat­sku – rek­la je Ga­bri­el­le Uni­on, ko­ja za se­ri­ju ka­že da ju je sa­ma stvo­ri­la:

– Baš za­to mi je naj­važ­ni­je bi­lo na­go­vo­ri­ti Je­ssi­cu da pris­ta­ne. Cilj je bio na­pra­vi­ti se­ri­ju na­bi­je­nu ak­ci­jom, ali s ju­na­ki­nja­ma. Jessica Alba po­t­vr­đu­je da je u tom kon­cep­tu naš­la do­volj­no raz­lo­ga da se pri­dru­ži pro­jek­tu:

– Že­lje­la sam nas­tu­pi­ti u se­ri­ji ko­ja mi­je­nja ste­re­otip o že­na­ma u ovak­vim pri­ča­ma. Do sa­da su one u slič­nim pri­ča­ma sa­mo po­du­pi­ra­le sre­diš­nju – mu­šku – pri­ču. A na­še ju­na­ki­nje ima­ju mis­te­ri­oz­ne proš­los­ti i ži­ve uz­bud­lji­ve ži­vo­te. I za­to je bi­lo iz­a­zov­no ra­di­ti ovu se­ri­ju, pri­ča Jessica Alba.

A sre­diš­nji lik Syd zas­no­van je na li­ku ko­ji se po­jav­lju­je u fil­mu “Bad Boys 2” u ko­jem Ga­bri­el­le Uni­on nas­tu­pa s Wil­lom Smit­hom i Mar­ti­nom Lawren­ce­om:

– Sve što smo u fil­mu saz­na­li o Syd jest to da je Mar­cu­so­va mla­đa ses­tra i da ima ne­ka­kav po­sao u DEA-i. To mi je za­pra­vo otvo­ri­lo pros­tor u ko­jem sam se mogla igra­ti, stvo­ri­ti ci­je­lu pri­ču oko nje. Pri to­me sam stvo­ri­la i lik za Je­ssi­cu, ko­ja je sek­si i du­ho­vi­ta i di­na­mič­na, a svi­jet je ja­ko vo­li – objaš­nja­va Uni­on.

– Uvi­jek je važ­no da vam se svi­đa part­ner s ko­jim sni­ma­te jer za­jed­no pro­vo­di­te i 16 sa­ti dnev­no. Mo­ra bi­ti za­bav­no. Obje vo­li­mo ta­co­se i tequ­ilu, pa je­de­mo i pi­je­mo za­jed­no, zna­mo se i do­bro na­smi­ja­ti. Mo­že­mo raz­go­va­ra­ti i o osob­nom ži­vo­tu, pos­lu, po­li­ti­ci, čak i on­da ka­da nam se sta­vo­vi raz­li­ku­ju, važ­no je da zna­mo sas­lu­ša­ti jed­na dru­gu, opi­sa­la je od­nos s Ga­bri­el­le Jessica Alba te ukrat­ko ot­kri­la pri­ču se­ri­je:

– Sva­ka epi­zo­da se­ri­je po­či­nje na is­ti način, s dvi­je že­ne ko­je sva­ki pu­ta is­tra­žu­ju no­vi zlo­čin. Jed­na od stva­ri zbog ko­je mo­žda ne­će­te vo­lje­ti Ga­bi­nu Syd jest način na ko­ji se po­na­ša u ve­za­ma. Ali se­ri­ju će­te upor­no gle­da­ti ka­ko bis­te ot­kri­li što se do­ga­đa s na­šim ju­na­ki­nja­ma, spo­sob­nim že­na­ma ko­je zna­ju po­ve­za­ti či­nje­ni­ce sva­kog zlo­či­na. Mo­že­te vidjeti i pri­ja­telj­stvo dvi­je ja­ke že­ne; one se ne slo­že baš sva­ki put, ži­ve na dva raz­li­či­ta na­či­na. Syd je sa­ma, a ja glu­mim uda­nu že­nu ko­ja od­ga­ja ti­nej­dže­ra. Ali obje smo po­li­caj­ke i vi­di­mo ka­ko po­li­caj­ci čes­to lo­še pos­tu­pa­ju u ne­kim si­tu­aci­ja­ma, ne­ri­jet­ko no­še­ni ras­nim mo­ti­vi­ma. To nam je bi­la do­dat­na mo­ti­va­ci­ja, jer to su i na­ša is­kus­tva i že­lje­le smo se ba­vi­ti i tim te­ma­ma. Ia­ko se tak­ve si­tu­aci­je ne od­no­se na sve po­li­caj­ce u na­šoj zem­lji, u ovoj smo se­ri­ji že­lje­le po­ka­za­ti da sve mo­že bi­ti dru­ga­či­je, ka­že li­je­pa glu­mi­ca, ko­ja je i maj­ka u stvar­nom ži­vo­tu.

– Mo­ja dje­ca još ni­su do­volj­no sta­ra da vi­de “LA’s Fi­nest”, ali važ­no mi je da zna­ju da ma­ma ne no­si pra­vi pi­štolj i ne­ma pra­ve met­ke. Dam im da opi­pa­ju to oruž­je, da se uvje­re.

Obje glu­mi­ce no­vu se­ri­ju pred­stav­lja­ju kao ne­što što ni­je je­dan od te­le­vi­zij­ski ak­ci­ća u ni­zu, već se­ri­ja ko­ja ima du­bo­ku i važ­nu po­ru­ku:

– Se­ro­tip je kod ovak­vih se­ri­ja da su u to­me mu­škar­ci naj­bo­lji. Oni na­me­ću pra­vi­la tko bi tak­ve se­ri­je tre­bao ra­di­ti. I ka­ko. Ka­da sam do­bi­la pri­li­ku za ovaj po­sao že­lje­la sam na­pra­vi­ti se­ri­ju u ko­joj će­mo uži­va­ti i ja i pu­bli­ka, u ko­joj ću se mo­ći raz­ma­ha­ti kao glu­mi­ca. I ka­da sam od­škri­nu­la ta vra­ta, od­lu­či­la sam uklju­či­ti u taj po­sao što vi­še ljudi ko­ji su do ta­da bi­li mar­gi­na­li­zi­ra­ni, a za­pra­vo su sjaj­ni. I us­pje­la sam u to­me – opi­su­je Ga­bri­el­le Uni­on.

– Već sa 17 go­di­na ima­la sam pri­li­ku glu­mi­ti u se­ri­ji Ja­me­sa Ca­me­ro­na, i to snaž­nu dje­voj­ku ko­ja je ge­net­ski pro­mi­je­nje­na te se bo­ri pro­tiv svi­je­ta i vla­de ko­ja ug­nje­ta­va. Su­ra­đi­va­la sam s is­tin­skim vi­zi­ona­rom ko­ji je mo­gao vidjeti svi­jet na ta­kav način. Zbog to­ga sam uvi­jek sma­tra­la da mo­ra­mo bi­ti rav­no­prav­ne mu­škar­ci­ma. Ali tre­ba­lo je dos­ta vre­me­na da Hol­lywo­od pris­ta­ne da­ti glas toj dru­goj po­lo­vi­ci sta­nov­niš­tva – ka­že Jessica Alba te opi­su­je ka­ko se pri­pre­ma­la za ulo­gu:

– Ma­lo sam is­tra­ži­va­la, raz­go­va­ra­la s po­li­caj­ci­ma i de­tek­ti­vi­ma. Shva­ti­la sam da je tu­ma­če­nje za­ko­na za­is­ta pro­cje­na ono­ga

Ve­čer­nja­kov no­vi­nar u Du­brov­ni­ku je raz­go­va­rao s po­seb­nim goš­ća­ma New Eu­ro­pe Mar­ke­ta, hol­lywo­od­skim di­va­ma Je­ssi­com Al­bom i Ga­bri­el­le Uni­on

OBJE VO­LI­MO TA­CO­SE I TEQU­ILU, JE­DE­MO I PI­JE­MO, ZNA­MO SE I DO­BRO NA­SMI­JA­TI, KA­ŽU GLU­MI­CE

tko ga tu­ma­či i pos­to­ji ve­li­ka si­va zo­na jer stvar­na prav­da le­ži u ru­ka­ma oso­be ko­ja ima mo­guć­nost od­lu­ke – ka­že Ga­bri­el­le Uni­on. Zbog tak­vog na­či­na ra­da raz­go­vor vra­ća na te­mu te­le­vi­zij­skih se­ri­ja ko­je su u ve­li­koj eks­pan­zi­ji:

Po­sao od milijardu do­la­ra

– Sa­da ima da­le­ko vi­še sa­dr­ža­ja, da­le­ko vi­še pri­li­ke za glum­ce. Te­le­vi­zi­ja pru­ža pri­li­ku da za­blis­ta­te, da do­đe­te do glo­bal­ne pu­bli­ke, objaš­nja­va.

Što ih da­lje če­ka u pos­lu, pi­ta­mo.

– Želim i da­lje ra­di­ti dva pos­la, bi­ti i pro­du­cen­ti­ca i glu­mi­ca. Sre­ćom sam se po­ve­za­la s jed­nom od naj­in­te­li­gent­ni­jih glu­mi­ca na svi­je­tu, ko­ja je us­pje­la u ži­vo­tu stva­ra­ju­ći kom­pa­ni­ju od milijardu do­la­ra. U Hol­lywo­odu se, na­ime, pret­pos­tav­lja da se že­ne s dje­com ne mo­gu no­si­ti sa zah­tje­vi­ma pos­la. A is­ti­na je da smo kao sta­ro vi­no, daj­te nam da ra­di­mo vi­še i ra­dit će­mo bo­lje – ka­že Ga­bri­el­le Uni­on.

I do­is­ta Jessica Alba je us­pješ­na pos­lov­na že­na, os­no­va­la je Ho­nest Com­pany ko­ja pro­mi­če etič­ki kon­zu­me­ri­zam i ta kompanija da­nas vri­je­di vi­še od milijardu do­la­ra. Ka­ko je to pos­ti­gla?

– Stvo­ri­la sam ve­lik po­sao u ve­li­koj i zloj kor­po­ra­tiv­noj Ame­ri­ci, a 60% ru­ko­vo­de­ćih mjes­ta mo­je tvrt­ke dr­že že­ne. Svo­jim dje­lat­ni­ca­ma da­jem če­ti­ri mje­se­ca ro­dilj­skog do­pus­ta, mu­škar­ci do­bi­va­ju dva mje­se­ca, a mo­gu i če­ti­ri ako že­le. Po­ka­za­la sam da mo­že­te po­di­za­ti di­je­te dok ra­di­te, i da pla­će že­na i mu­ška­ra­ca mo­gu bi­ti jed­na­ke. Taj us­pjeh dao mi je sa­mo­po­uz­da­nje da pr­vi put bu­dem iz­vr­š­na pro­du­cen­ti­ca, i to sam odra­di­la na ovoj se­ri­ji. S Ga­bri­el­le sam stvo­ri­la oz­ra­čje u kak­vom sam odu­vi­jek že­lje­la ra­di­ti. U so­bi sce­na­ris­ta ove se­ri­je 90 pos­to je že­na. To se na­pros­to do­go­di­lo. Že­ne su do­bre sce­na­ris­ti­ce, sa­mo im tre­ba da­ti pri­li­ku. Na na­šem se­tu ima­mo i do­mo­rod­ne Ame­ri­kan­ce, La­ti­no­ame­ri­kan­ce, Azij­ce, Afro­ame­ri­kan­ce, Eu­rop­lja­ne... To ne vi­di­te na dru­gim se­to­vi­ma. Raz­no­li­kost i za­jed­niš­tvo os­tva­ri­le smo u Hol­lywo­odu. Sin mi je imao tek dva i pol mje­se­ca ka­da je počelo snimanje. Ni­sam ima­la pro­ble­ma s tim da na set do­ne­sem i pri­vat­ni ži­vot. A pu­no je glu­mi­ca skri­va­lo trud­no­ću jer su se bo­ja­le da će os­ta­ti bez pos­la. I sa­ma sam na­ila­zi­la na raz­li­či­te pre­dra­su­de. Na­kon po­ja­ve #me­too po­kre­ta stvo­ri­la se dru­ga­či­ja at­mo­sfe­ra o jed­na­kos­ti, fe­mi­ni­zam je is­ko­čio. Jed­na­kost vi­še ni­je opasna ri­ječ – tvr­di jed­na

• od naj­ljep­ših že­na svi­je­ta.

SPOSOBNE PO­LI­CAJ­KE Ova će se­ri­ja žanr okre­nu­ti na­gla­vač­ke, tvr­de glu­mi­ce, jer moć je u ru­ka­ma spo­sob­nih že­na

PRO­MO­CI­JA NOVE SE­RI­JE Obje su glu­mi­ce i iz­vr­š­ne pro­du­cen­ti­ce se­ri­je “LA’s Fi­nest”

NAORUŽANA I OPASNA Važ­no mi je da dje­ca zna­ju da pi­štolj ko­ji no­sim ni­je pra­vi, ka­že Jessica Alba

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.