Tre­ći­na gra­đa­na bez pla­će ne mo­že pre­ži­vje­ti du­lje od mje­sec da­na

Vecernji list - Hrvatska - - Naslovna Strana - Ma­ri­na Šu­njer­ga

Una­toč kon­ti­nu­ira­nom ras­tu BDP-a, ko­ji se od po­čet­ka go­di­ne i znat­no ubr­zao na sto­pe ve­će od 3,9 pos­to, te po­dat­ke o ras­tu potrošnje, gra­đa­ni i da­lje ne osje­te rast stan­dar­da i ne­ma­ju osje­ćaj si­gur­nos­ti ka­da je ri­ječ o fi­nan­cij­skoj si­tu­aci­ji. Is­tra­ži­va­nje pro­ve­de­no na ti­su­ću is­pi­ta­ni­ka ta­ko je po­ka­za­lo da tek ma­li broj gra­đa­na mo­že pre­ži­vje­ti bez pla­će du­lje od ne­ko­li­ko mje­se­ci pa se sto­ga na­me­će za­klju­čak da pro­sječ­ni gra­đa­nin i da­lje ži­vi od “pr­vog do pr­vog” te da i naj­ma­nji ekonomski po­tres mo­že znat­no utje­ca­ti na bu­džet pro­sječ­nog gra­đa­ni­na. Za­to me­đu is­pi­ta­ni­ci­ma ne­ma pre­tje­ra­nog op­ti­miz­ma, ne­go se is­ka­zu­je sum­nja u bu­duć­nost i bu­du­ću ku­pov­nu moć.

Tro­šit će is­to kao i la­ni

Na­ime, ot­pri­li­ke tre­ći­na is­pi­ta­ni­ka, na pi­ta­nje ko­li­ko bi mo­gli iz­dr­ža­ti bez glav­nog iz­vo­ra pri­ma­nja, od­nos­no pla­će, pro­ci­je­ni­la je da bi to bi­lo raz­dob­lje od mak­si­mal­no mje­sec da­na, što po­ka­zu­je da im je even­tu­al­na ušte­đe­vi­na ili pros­tor za za­du­že­nje sve­de­na na jed­no­mje­seč­na pri­ma­nja. Me­đu naj­u­gro­že­ni­ji­ma je 12 pos­to is­pi­ta­ni­ka ko­ji tvr­de da bi im kaš­nje­nje pla­će od tje­dan da­na one­mo­gu­ći­lo eg­zis­ten­ci­ju te da bi u tom slu­ča­ju mo­ra­li po­su­di­ti no­vac ili za­du­ži­ti se dub­ljim “mi­nu­som na ra­ču­nu” i kre­di­tom. Na dru­gom su kra­ju spek­tra oni ko­ji bi bez pla­će mo­gli ži­vje­ti du­lje od šest mje­se­ci, a to je iz­ja­vi­la pe­ti­na ukup­nog bro­ja is­pi­ta­nih. U sre­di­ni su dvi­je tre­ći­ne Hr­va­ta ko­ji ži­ve od pla­će do pla­će i ne­ma­ju mo­guć­nos­ti stvo­ri­ti iz­daš­ni­ji crni fond, već bi bez os­nov­nih pri­ho­da mo­gli ži­vje­ti od mje­sec da­na do mak­si­mal­no po­la go­di­ne. Za­nim­lji­vo, is­tra­ži­va­nje je po­ka­za­lo da ve­ći­na is­pi­ta­ni­ka ipak oče­ku­je da će u idu­ćih go­di­nu da­na za­dr­ža­ti razinu osobne potrošnje pa je ta­ko 55 pos­to njih pro­ci­je­ni­lo da će nji­ho­vo ku­ćans­tvo tro­ši­ti is­to kao i ove go­di­ne, a tre­ći­na ih oče­ku­je da će im se po­troš­nja i po­ve­ća­ti.

Ne vje­ru­ju u bo­lje su­tra

Rav­na­te­lji­ca Eko­nom­skog ins­ti­tu­ta Za­greb Ma­ru­ška Vi­zek is­ti­če da se ras­po­lo­že­nje po­tro­ša­ča pok­la­pa s eko­nom­skim tren­do­vi­ma is­ka­za­ni­ma ras­tom BDP-a, od­nos­no nje­go­vom naj­ve­ćom kom­po­nen­tom, a to je rast osobne potrošnje. Ia­ko je BDP u cje­li­ni ubr­zao rast, ri­tam ras­ta osobne potrošnje kre­će se po slič­nim sto­pa­ma kao i la­ni pa je oče­ki­va­na re­ak­ci­ja is­pi­ta­ni­ka ko­ji ka­žu da ne­će tro­ši­ti pu­no vi­še ne­go go­di­nu ra­ni­je. Što se ti­če stan­dar­da ko­ji ostaje sli­čan una­toč ras­tu BDP-a, Vi­zek upo­zo­ra­va da je ne­mo­gu­će oče­ki­va­ti da će ubr­za­nje ras­ta BDP-a u jed­noj go­di­ni osjet­no utje­ca­ti na stan­dard gra­đa­na iz vi­še raz­lo­ga, me­đu ko­ji­ma se is­ti­če da se ne dis­tri­bu­ira jed­na­ko me­đu raz­li­či­tim sku­pi­na­ma.

– Gra­đa­ni­ma na ru­bu si­ro­maš­tva rast BDP-a od dva ili tri pos­to ne po­ma­že da se iz­vu­ku iz te­ške si­tu­aci­je jer im i rast pla­ća od dva do tri pos­to ne mo­že po­mo­ći pre­ko no­ći. S dru­ge stra­ne, oni­ma s ve­li­kim pri­ma­nji­ma rast utje­če na kuć­ni bu­džet, no taj sloj gra­đa­na pre­ži­vio bi i bez tog po­ve­ća­nja u slu­ča­ju kri­ze – objaš­nja­va Vi­zek. Ka­da je ri­ječ o eko­nom­skoj bu­duć­nos­ti, us­pr­kos pa­du sto­pe ne­za­pos­le­nos­ti i ras­tu BDP-a u pr­vom tro­mje­se­čju, me­đu gra­đa­ni­ma prev­la­da­va pe­si­mi­zam, po­ka­za­lo je is­tra­ži­va­nje agen­ci­je Im­pro­ve pa ta­ko čak 86 pos­to is­pi­ta­ni­ka ne oče­ku­je da će se po­zi­tiv­ni tren­do­vi nas­ta­vi­ti. Sva­ki dru­gi gra­đa­nin sma­tra da će u slje­de­ćih go­di­nu da­na gos­po­dar­sko sta­nje u Hr­vat­skoj bi­ti lo­ši­je, 36 pos­to da će os­ta­ti is­to, sa­mo 13 pos­to vje­ru­je da će bi­ti bo­lje, dok is­to­dob­no ve­ći­na nji­ho­vih pos­lo­da­va­ca vje­ru­je u rast pri­ho­da idu­će go­di­ne. Is­tra­ži­va­nje je po­ka­za­lo da tre­ći­na hr­vat­skih gra­đa­na oče­ku­je rast sto­pe ne­za­pos­le­nos­ti u slje­de­ćih go­di­nu da­na, a dalj­njih 42 pos­to sma­tra da će sto­pa os­ta­ti na is­toj ra­zi­ni. Ta raz­li­ka u iz­ra­že­nom skep­ti­ciz­mu gra­đa­na u rast stan­dar­da i do­brih re­zul­ta­ta na ra­zi­ni ma­kro­eko­no­mi­je i sta­tis­ti­ke učes­ta­la je u pos­li­je­kriz­nim raz­dob­lji­ma.

Hr­vat­ska je pro­ži­vje­la jed­nu od naj­dub­ljih re­ce­si­ja u Eu­ro­pi u ko­joj je iz­gub­lje­no go­to­vo 15 pos­to BDP-a i u ko­joj su mnogi gra­đa­ni iz­gu­bi­li po­sao, či­me im se i sro­zao stan­dard ko­ji ni­je la­ko vratiti u tri go­di­ne spo­ri­jeg ras­ta. Va­lja pod­sje­ti­ti da je i da­lje ne­što ma­nje od 300 ti­su­ća gra­đa­na blo­ki­ra­no, a Fi­na je upu­ti­la u pro­ce­du­ru pri­jed­log za go­to­vo 80 ti­su­ća osob­nih • ste­ča­je­va.

UŠTE­ĐE­VI­NA Pe­ti­na is­pi­ta­ni­ka iz­ja­vi­la je da bi bez pla­će mogla ži­vje­ti du­lje od šest mje­se­ci

MA­RU­ŠKA VI­ZEK Rast BDP-a ne dis­tri­bu­ira se jed­na­ko po druš­tve­nim sku­pi­na­ma pa za­mah eko­no­mi­je br­že osje­te oni s ve­ćim do­ho­ci­ma, dok se naj­u­gro­že­ni­ji gra­đa­ni ne mo­gu br­zo iz­vu­ći iz si­ro­maš­tva

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.