NIT­KO NE MO­ŽE DO MAJSTORA

Kuć­nih majstora ne­ma, a nji­ho­ve sat­ni­ce do­se­žu vr­to­gla­ve iz­no­se

Vecernji list - Hrvatska - - Naslovna Strana - Jo­sip Bo­hu­tin­ski, Lju­bi­ca Ga­ta­rić, Da­ni­jel Pre­rad

Vlas­nik jed­nog zagrebačko­g hotela mo­rao je za­tvo­ri­ti 30 so­ba jer ni­je mo­gao na­ći čis­ta­či­cu

U Li­ci su za­pos­le­ni sto­ča­ri iz In­di­je i Ne­pa­la, u Gli­ni i Si­sku ne­ma rad­ne sna­ge s po­treb­nom stru­kom. Naj­vi­še radnika traži se u Za­gre­bu

Vlas­nik jed­nog zagrebačko­g hotela mo­rao je za­tvo­ri­ti 30 so­ba jer ni­je mo­gao na­ći čis­ta­či­cu. On i čla­no­vi nje­go­ve obi­te­lji sad čis­te pre­os­ta­le so­be ko­je su i da­lje u po­nu­di. Na vra­ti­ma mno­gih tr­go­vi­na pak mje­se­ci­ma sto­je po­zi­vi pro­da­va­či­ma-pro­da­va­či­ca­ma da se ja­ve za po­sao. U građevini ra­do­vi vi­še-ma­nje kasne zbog ne­dos­tat­ka radnika. Au­to­pra­oni­ce se zatvaraju jer pos­lo­dav­ci ne mo­gu na­ći ni­ko­ga tko bi u nji­ma ra­dio. Kuć­ni maj­sto­ri tra­že se svi­je­ćom, a nji­ho­ve sat­ni­ce do­se­žu vr­to­gla­ve iz­no­se. Na­ve­de­ni pri­mje­ri ne­dos­tat­ka rad­ne sna­ge zor­no po­ka­zu­ju ko­li­ko je taj pro­blem u Hr­vat­skoj eska­li­rao. I to una­toč kvo­ta­ma za uvoz radnika ko­je su sva­ke go­di­ne sve ve­će. Uz rad­nu sna­gu u Hr­vat­skoj, gdje je broj ne­za­pos­le­nih pao na mi­ni­mal­nih 112 ti­su­ća, na tr­ži­štu je i 33 ti­su­će stranaca ko­ji su do­bi­li do­zvo­le za rad. Pre­ma po­da­ci­ma MUP-a s kraja proš­log tjedna, od 51 ti­su­će no­vih rad­nih dozvola za ovu go­di­nu, os­ta­lo je ne­isko­ri­šte­no 18 ti­su­ća, ali po sve­mu su­de­ći sa­mo za­to što tvrt­ke ne mo­gu na­ći rad­ni­ke ni u okru­že­nju.

Re­gi­onal­ni ba­zen pre­su­šio

Na­kon što je pr­vo tro­mje­se­čje do­ni­je­lo nat­pro­sječ­nu sto­pu ras­ta eko­no­mi­je od 3,9 pos­to, za­gre­bač­ki Ekonomski ins­ti­tut iz­nio je pro­cje­nu da bi sto­pa ras­ta u dru­gom tro­mje­se­čju mogla bi­ti vi­so­kih 4,7 pos­to, što zna­či da će potražnja za rad­ni­ci­ma bi­ti još iz­ra­že­ni­ja. Re­gi­onal­ni ba­zen za uvoz rad­ne sna­ge je go­to­vo pre­su­šio pa je u Hr­vat­skoj sve vi­še radnika iz azij­skih ze­ma­lja. Agen­ci­ja Do­nat­ti Stuf­fing po­sre­du­je u za­poš­lja­va­nju radnika iz In­di­je i Ne­pa­la u Hr­vat­skoj. Di­rek­to­ri­ca te agen­ci­je Lej­la Kre­žić ka­že da dnev­no ima­ju pu­no pi­ta­nja pos­lo­da­va­ca za uvoz ne­pal­skih i in­dij­skih radnika, ali da kvote po­la­ko nes­ta­ju. U ho­te­li­jer­stvu i ugos­ti­telj­stvu, ka­že, ne­ma vi­še ni­jed­ne ne­po­pu­nje­ne kvote.

Nje­zi­na je agen­ci­ja do­sad u Hr­vat­sku do­ve­la sto­ti­njak radnika iz In­di­je i Ne­pa­la, i to u go­to­vo svim sek­to­ri­ma gos­po­dar­stva. Ta­ko u Hr­vat­skoj sad rade gra­đe­vin­ci, sto­ča­ri, po­ljo­pri­vred­ni rad­ni­ci, po­moć­ni ku­ha­ri, ko­no­ba­ri pa

ZBOG MANJKA RADNIKA ZATVARAJU SE HO­TE­LI I KASNE RA­DO­VI U GRAĐEVINI

U TVRT­KI HIPP U GLI­NI NI­SU US­PJE­LI POPUNITI 15 RAD­NIH MJES­TA IA­KO SU PLA­ĆE OKO 6500 KN

In­dij­ski rad­ni­ci za­pos­li­li su se u Hr­vat­skoj pre­ko tvrt­ke La­ura mon­ta­ža či­ja di­rek­to­ri­ca Lej­la Kre­žić, ko­ja je os­no­va­la i agen­ci­ju za uvoz radnika, ka­že da kvote za stra­ne rad­ni­ke po­la­ko nes­ta­ju te da u ho­te­li­jer­stvu i ugos­ti­telj­stvu ne­ma vi­še ne­po­pu­nje­nih

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.