Pod is­tra­gom i rav­na­te­lji Ko­pač­kog ri­ta i Bri­ju­na

USKOK po­kre­nuo is­tra­gu pro­tiv 11 oso­ba me­đu ko­ji­ma su po­li­caj­ci, ri­bar­ski in­s­pek­tor, ali i rav­na­te­lji Ko­pač­kog ri­ta te NP-a Bri­ju­ni

Vecernji list - Hrvatska - - Naslovna Strana - B. Bra­da­rić, S. Le­pan Šte­fan­čić

Zbog kri­vo­lo­va, pod­mi­ći­va­nja, zlo­po­ra­be po­lo­ža­ja i ov­las­ti te za­poš­lja­va­nja bez jav­nog natječaja USKOK je na te­me­lju kaz­ne­ne pri­ja­ve po­kre­nuo is­tra­gu pro­tiv 11 hr­vat­skih dr­žav­lja­na me­đu ko­ji­ma su po­li­cij­ski služ­be­ni­ci PU osječ­ko-ba­ranj­ske, ri­bar­ski in­s­pek­tor, ali i rav­na­te­lji Par­ka pri­ro­de Ko­pač­ki rit Tomislav Bog­da­no­vić i Na­ci­onal­nog par­ka Bri­ju­ni Mar­no Mi­lo­tić.

Mi­lo­tić: Ni­sam uhi­ćen

Pre­ma objaš­nje­nju USKOK-a, rav­na­te­lja Par­ka pri­ro­de Ko­pač­ki rit sum­nji­či se da je ti­je­kom pro­ved­be na­tje­čaj­nog pos­tup­ka za rad­no mjes­to ču­va­ra pri­ro­de jed­nom od kan­di­da­ta una­pri­jed omo­gu­ćio uvid u pi­sa­ne tes­to­ve da bi na tes­ti­ra­nju os­tva­rio naj­bo­lji re­zul­tat i ta­ko osi­gu­rao rad­no mjes­to. Kas­ni­je je test to­ga kan­di­da­ta oci­je­nio naj­vi­šom ocje­nom i na­kon to­ga pot­pi­sao od­lu­ku Po­vje­rens­tva za pro­ved­bu jav­nog natječaja pre­ma ko­joj je ta oso­ba ostvarila naj­bo­lji re­zul­tat.

Ta­ko­đer ga se sum­nji­či da je od rav­na­te­lja Na­ci­onal­nog par­ka Bri­ju­ni za­tra­žio da bez pro­vo­đe­nja jav­nog natječaja za­pos­li nje­go­va ne­ća­ka, što je ovaj na kra­ju i uči­nio. Pr­vo­osum­nji­če­ni u ovoj ak­ci­ji je 52-go­diš­nji po­li­ca­jac gra­nič­ne po­li­ci­je Be­li Ma­nas­tir za ko­je­ga se na­vo­di da je zlo­ra­bio svoj po­lo­žaj us­tu­pa­ju­ći jed­nom od osum­nji­če­nih po­dat­ke o ras­po­re­du ra­da po­li­cij­skih služ­be­ni­ka s ci­ljem nje­go­va ne­sme­ta­nog ri­bo­lo­va i iz­bje­ga­va­nja po­li­cij­ske gra­nič­ne kon­tro­le. Te­re­ti ga se i da je tr­go­vao svo­jim utje­ca­jem po­ku­ša­va­ju­ći od ca­ri­ni­ka is­ho­di­ti da ne kaz­ne osum­nji­če­nog 50-go­diš­nja­ka uhva­će­nog u pre­la­sku dr­žav­ne gra­ni­ce s ri­bar­skom opre­mom skri­ve­nom u vo­zi­lu. MUP je nak­nad­no obja­vio da je osum­nji­če­ne po­li­caj­ce nad­lež­ni ru­ko­vo­di­telj uda­ljio iz služ­be do dalj­nje­ga. Šes­ti na lis­ti osum­nji­če­nih je, ka­ko doz­na­je­mo, Jo­sip Kom­pa­no­vić, pred­sjed­nik za­jed­ni­ce po­vrat­ni­ka Hr­vat­ske či­ju je ku­ću u Be­lom Ma­nas­ti­ru ju­čer pre­tres­la po­li­ci­ja.

“Bor­ba pro­tiv ko­rup­ci­je”

Ogla­sio se i šef NP Bri­ju­na Mi­lo­tić ko­ji je sve de­man­ti­rao i ka­zao da ni­je uhi­ćen te da o ci­je­lom ovom slu­ča­ju on i us­ta­no­va ko­joj je na če­lu ne­ma­ju saz­na­nja. Mi­nis­tar unu­tar­njih pos­lo­va Da­vor Bo­ži­no­vić re­kao je da su u zad­nja dva da­na do­vr­še­ne dvi­je is­tra­ge PNUSKOK-a u Osi­je­ku te da je to po­ru­ka da se po­li­ci­ja od­luč­no bo­ri pro­tiv ko­rup­ci­je. Glav­ni dr­žav­ni od­vjet­nik Dra­žen Je­le­nić, na pi­ta­nje ka­ko vje­ro­va­ti sus­ta­vu u ko­jem po­li­ca­jac po­ma­že kri­mi­nal­cu, od­go­vo­rio je da naj­ve­ći dio po­li­ca­ja­ca

• to ne ra­di.

PRIVOĐENJE osum­nji­če­nih ju­čer u Osi­je­ku. Rav­na­telj PP Ko­pač­ki rit Tomislav Bog­da­no­vić i rav­na­telj NP Bri­ju­ni Mar­no Mi­lo­tić

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.