OD­GO­VA­RA LI DR­ŽA­VI NASILJE KAD GA NE ZAUSTAVLJA

MISLAV ŠIMATOVIĆ

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno -

Pri­je 11 go­di­na od po­s­lje­di­ca pre­mla­ći­va­nja umro je Lu­ka Ritz. Slučaj je zgra­nuo do­ma­ću jav­nost ka­ko zbog tra­gič­nog epi­lo­ga bez­oč­nog i ni­čim iz­a­zva­nog ti­nej­džer­skog na­si­lja ta­ko i zbog ne­adek­vat­ne re­ak­ci­je re­pre­siv­nog sus­ta­va i bla­gih kaz­na iz­re­če­nih po­či­ni­te­lji­ma zlo­či­na. U tih 11 go­di­na kao druš­tvo ni­smo se po­mak­nu­li ni milimetra, a po­seb­no je tra­gič­no da smrt ta­da 18-go­diš­njeg ma­tu­ran­ta ni­je ni­če­mu pos­lu­ži­la. Sa­mo ove i proš­le go­di­ne za­bi­lje­žen je niz slu­ča­je­va ne­adek­vat­ne re­ak­ci­je po­li­ti­ke i re­pre­siv­nog sus­ta­va na nasilje. Pri­mje­ra je pre­gršt: od go­vo­ra mrž­nje dje­ce sa­bor­skih zas­tup­ni­ka, ši­re­nja me­đu­et­nič­ke nes­noš­lji­vos­ti na sta­di­oni­ma, obi­telj­skog na­si­lja po­li­ti­ča­ra, pre­mla­ći­va­nja dje­vo­ja­ka u ka­fi­ći­ma, na­si­lja u ško­la­ma... Po­či­ni­te­lji­ma tih zlo­dje­la za­jed­nič­ko je jed­no: re­pre­siv­ni sus­tav pre­ma nji­ma bio je blag i spor u pro­ce­su­ira­nju i svi

OD SMRTI LU­KE RITZA PRI­JE 11 GO­DI­NA DO DA­NAS DRUŠ­TVO SE NI­JE POMAKLO NI MILIMETRA

su vi­še ili ma­nje adek­vat­no kaž­nje­ni tek na­kon pri­ti­ska jav­nos­ti. Svjes­na okrut­nost pre­ma dru­gi­ma ni­je no­vost ili pro­dukt mo­der­nog druš­tva, ni­ti je hr­vat­ska oso­bi­tost. Na­si­lja je bi­lo i bit će ga. No, od ša­ke u gla­vu vi­še bo­li be­ne­vo­lent­ni od­nos oko­li­ne pre­ma to­me či­nu i mla­ka re­ak­ci­ja onih ko­ji bi tre­ba­li suz­bi­ti nasilje, pri­je sve­ga po­li­ci­je i pra­vo­su­đa, a po­naj­vi­še po­li­tič­kih li­de­ra u či­jim će pro­gra­mat­skim is­tu­pi­ma bor­ba pro­tiv na­si­lja ri­jet­ko na­ći pros­tor. Da ni­je ta­ko, ni nasilje iz dav­ne proš­los­ti ne bi da­nas bi­lo po­gon­sko go­ri­vo ide­olo­ških pri­je­po­ra. Upra­vo je za­to is­tup gra­do­na­čel­ni­ce Su­pe­tra Iva­ne Mar­ko­vić odu­še­vio jav­nost. Ni­je ona ni­čim kon­kret­no kaz­ni­la na­vi­jač­ku sku­pi­nu či­ji su pri­pad­ni­ci pre­tuk­li se­zon­ske rad­ni­ke sr­p­ske na­ci­onal­nos­ti i nji­ho­ve pri­ja­te­lje ko­ji su ih bra­ni­li. Pot­po­ru za no­go­met­ni tur­nir us­kra­ti­la im je i pri­je. Iva­na Mar­ko­vić jav­nim je is­tu­pom ne­dvo­smis­le­no po­ka­za­la da ima nul­tu sto­pu to­le­ran­ci­je na nasilje i us­put oči­ta­la buk­vi­cu svim no­si­oci­ma po­li­tič­ke vlas­ti. Sto­ga je naj­ma­nje što oče­ku­je­mo od pred­sjed­ni­ce, Vla­de, čel­ni­ka Sa­bo­ra i svih onih ko­ji ima­ju po­li­tič­ku i druš­tve­nu od­go­vor­nost pra­vo­dob­na, oš­tra i ne­dvo­smis­le­na osu­da na­si­lja. Ta­da će i za­ko­ni bi­ti iz­raz druš­tve­ne kli­me

• ne­to­le­ran­ci­je pre­ma na­si­lju.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.