Ma­rić iz­dao eur­sku obvez­ni­cu po naj­ni­žoj ka­ma­ti ikad – sa­mo 1,3%, ušte­djet će 500 mi­li­ju­na kn go­diš­nje

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno - Ma­ri­na Šu­njer­ga

INVES­TI­TO­RI SU HONORIRALI NA­PRE­DAK U FISKALNOJ KONSOLIDAC­IJI I GOS­PO­DAR­STVU, KAO I ČINJENICU DA SMO VRATILI KRE­DIT­NI REJ­TING NA INVESTICIJ­SKU RAZINU, KA­ŽE MI­NIS­TAR FI­NAN­CI­JA

Hr­vat­ska je iz­da­la eur­sku obvez­ni­cu na me­đu­na­rod­nom tr­ži­štu po naj­ni­žoj ka­ma­ti za­bi­lje­že­noj u po­vi­jes­ti. Na­ime, na dug od 1,5 mi­li­jar­di eura ko­ji dos­pi­je­va za de­set go­di­na pla­tit će­mo pri­no­se od sa­mo 1,324 pos­to, ko­li­ko je ugo­vo­re­no s inves­ti­to­ri­ma, dok je ku­pon 1,125%. Za us­po­red­bu, tim nov­cem ot­pla­tit će­mo dug iz 2009. go­di­ne od 1,5 mi­li­jar­di do­la­ra ko­ji je ugo­vo­ren s ka­ma­tom od 6,75 pos­to. Sa­mo na toj tran­sak­ci­ji dr­ža­va će na kamatama ušte­dje­ti vi­še od 500 mi­li­ju­na ku­na go­diš­nje. – Odra­di­li smo do­bar po­sao, če­ka­li smo pra­vi tre­nu­tak i ugo­vo­ri­li po­volj­ne uvje­te. Inves­ti­to­ri su honorirali na­pre­dak u fiskalnoj konsolidac­iji i gos­po­dar­stvu, kao i činjenicu da smo vratili kre­dit­ni rej­ting na investicij­sku razinu. Ovo je po­t­vr­da mo­je naj­a­ve da ka­ma­te mo­gu pa­da­ti i da mo­že­mo na nji­ma još ušte­dje­ti – ka­zao je za Ve­čer­nji list mi­nis­tar fi­nan­ci­ja Zdrav­ko Ma­rić, ko­ji je ci­je­lom ti­mu ko­ji je ra­dio na ovom iz­da­nju za­hva­lio na tru­du i agil­nos­ti. Tr­ži­šta su već proš­li tje­dan sma­nji­la pre­mi­ju ri­zi­ka za Hr­vat­sku, ali se ka­ma­ta kre­ta­la oko 1,6 pos­to pa je ovo iz­da­nje nad­ma­ši­lo oče­ki­va­nja. Ina­če, Hr­vat­skoj na na­pla­tu ve­li­ke obvez­ni­ce do­la­ze tek u stu­de­no­me pa će Mi­nis­tar­stvo fi­nan­ci­ja ko­nver­ti­ra­ti no­vac u do­la­re i u stu­de­nom ot­pla­ti­ti ve­li­ku obvez­ni­cu. Ra­ni­je u ve­lja­či Ma­rić je iz­dao i obvez­ni­cu na do­ma­ćem tr­ži­štu na ko­joj je os­tva­rio ka­ma­tu od 2,4 pos­to na dug s dos­pi­je­ćem od 11 go­di­na u iz­no­su od pet mi­li­jar­di ku­na, a iz­nos od 500 mi­li­ju­na eura pro­dan je uz pri­nos od 0,66 pos­to jer je rok dos­pi­je­ća sa­mo tri go­di­ne. Ve­čer­nji list naj­a­vio je da će se iz­da­va­nje obvez­ni­ce ve­za­ti uz tre­nu­tak po­ve­ća­nja ocje­ne kre­dit­nog rej­tin­ga bez ob­zi­ra na činjenicu da je os­ta­lo još go­to­vo po­la go­di­ne do pr­vog dos­pi­je­ća du­ga. Va­lja pod­sje­ti­ti da je u man­da­tu mi­nis­tra Ma­ri­ća tro­šak za ka­ma­te sma­njen s 12 mi­li­jar­di ku­na u 2015. go­di­ni na sa­mo de­vet mi­li­jar­di ku­na pla­će­nih la­ni. Ia­ko je u pro­ra­ču­nu pla­ni­ra­no iz­dva­ja­nje od de­vet mi­li­jar­di ku­na za ka­ma­te, već je sa­da jas­no da se ci­je­li iz­nos ne­će po­tro­ši­ti. Ovo iz­da­nje po­ka­zu­je pr­vi efekt po­ve­ća­nja rej­tin­ga ko­ji će se re­flek­ti­ra­ti i kroz dalj­nji pad ci­je­ne nov­ca za gra­đa­ne i po­du­zet­ni­ke, što omo­gu­ću­je ve­ću kon­ku­rent­nost pro­izvod­nje i bo­lju ku­pov­nu moć i stan­dard pro­sječ­nih gra­đa­na. •

Mi­nis­tar Zdrav­ko Ma­rić

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.