Pred­sjed­ni­ca: Ne ža­lim zbog Vu­či­će­va po­sje­ta, opet bih ga po­zva­la

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno - (h)

i pri­je je pos­tu­pa­lo pro­tiv Ne­na­da Hor­va­ti­ća – jed­nog od sa­da pro­zva­nih na­čel­ni­ka op­ći­na – zbog pri­ma­nja nov­ca od HNS-a, no pri­ja­va je ta­da bi­la od­ba­če­na Hr­vat­ska pred­sjed­ni­ca Ko­lin­da Gra­bar-Ki­ta­ro­vić iz­ja­vi­la je ju­čer da ni­ma­lo ne ža­li zbog po­sje­ta sr­p­skog pred­sjed­ni­ka Alek­san­dra Vu­či­ća Hr­vat­skoj i da bi ga opet po­zva­la. “Zna­ju­ći i da­nas ko­li­ko mi i da­lje pri­go­va­ra­ju i ko­li­ko su mi ne­ki ta­da pri­go­va­ra­li i na­pa­da­li me zbog nje­go­va po­sje­ta, naj­lak­še bi bi­lo ot­ka­za­ti taj po­sjet. Da sam mis­li­la na se­be i na svoj ‘rej­ting’, to bih za­si­gur­no i uči­ni­la. Ali ka­ko ću kre­nu­ti u is­pu­nje­nje ono­ga što sam obe­ća­la obi­te­lji­ma diljem Hr­vat­ske ako ne po­kre­nem pr­vi ko­rak bez ob­zi­ra na to kak­vi rezultati i po­s­lje­di­ce bi­li”, ka­za­la je Gra­bar-Ki­ta­ro­vić na pred­stav­lja­nju knji­ge “Nes­ta­li u Do­mo­vin­skom ra­tu 2”. Na­gla­si­la je i da je u Vu­či­ćev po­sjet ulo­ži­la pu­no svog po­li­tič­kog ka­pi­ta­la te pod­sje­ti­la ka­ko je po­koj­ni pred­sjed­nik Fra­njo Tuđ­man raz­go­va­rao s Mi­lo­še­vi­ćem ka­ko bi ri­je­šio rat i pro­veo mir­nu re­in­te­gra­ci­ju, “jer to je je­di­ni način”. Po­ru­či­la je da to pi­ta­nje ne­će ri­je­ši­ti EU, već to mo­že­mo sa­mo mi sa­mi, a za to je po­treb­na i dru­ga strana. U iz­ja­vi no­vi­na­ri­ma od­ba­ci­la je na­ga­đa­nja da se u svom go­vo­ru oprav­da­va­la zbog po­sje­ta Vu­či­ća, is­tak­nuv­ši da je pi­ta­nje nes­ta­lih za nju du­bo­ko ljud­sko pi­ta­nje. Ve­za­no za po­dat­ke ko­je je Vu­čić do­nio u Za­greb ti­je­kom po­sje­ta, a za ko­je se is­pos­ta­vi­lo da je ri­ječ o po­da­ci­ma za oso­be ko­je su na­đe­ne, Gra­bar-Ki­ta­ro­vić us­t­vr­di­la je da je on vje­ro­vao da su vje­ro­dos­toj­ni. “Je­su li nje­mu nje­go­ve služ­be pre­ni­je­le kri­ve po­dat­ke, ali ja ne vje­ru­jem da bi on do­la­zio u Za­greb i bla­mi­rao se po­da­ci­ma ko­ji ni­su toč­ni. Kao ne­što što je po­treb­no da bi se os­tva­rio po­sjet Sr­bi­ji, tra­žim da se na­pra­ve kon­kret­ni po­ma­ci. Ja se na­dam da je on (Vu­čić) is­kren u to­me i da će se na­ći ba­rem odre­đe­ni broj do­sjea”,

• do­da­la je. naj­a­vi­la je da od po­tra­ge ne­će odus­ta­ti.

Po­vje­rens­tvo za sp­rje­ča­va­nje su­ko­ba in­te­re­sa

SANJIN STRUKIĆ/ PIXSELL

Ko­lin­da Gra­barKi­ta­ro­vić

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.