Styria gru­pi cer­ti­fi­kat Tvrt­ka prijatelj zdravlja

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno -

U ok­vi­ru ak­tiv­nos­ti pro­jek­ta „Ži­vje­ti zdra­vo“Hr­vat­skog za­vo­da za jav­no zdrav­s­tvo tvrt­ki Styria me­dij­ski ser­vi­si sve­ča­no je uru­čen cer­ti­fi­kat „Tvrt­ka prijatelj zdravlja“. Cer­ti­fi­kat je u ime Styria Gru­pe pre­uze­la di­rek­to­ri­ca uprav­lja­nja ljud­skim po­ten­ci­ja­li­ma Iva­na Kra­ji­no­vić, a priz­na­nje joj je uru­či­la Din­ka Na­kić, dr. med., spec. epi­de­mi­olo­gi­je u ime HZJZ-a, ko­ji je s Mi­nis­tar­stvom zdrav­s­tva u ok­vi­ru pro­jek­ta „Ži­vje­ti zdra­vo“po­kre­nuo mo­dul „Tvrt­ka prijatelj zdravlja“. – Ovo je važ­no priz­na­nje i po­t­vr­da da smo na pra­vom pu­tu što se ti­če ula­ga­nja u zdrav­lje naših za­pos­le­ni­ka. Styria Gru­pa kon­ti­nu­ira­no već 10 go­di­na pro­vo­di ak­tiv­nos­ti us­mje­re­ne na pre­ven­ci­ju te os­vje­šta­va­nje bri­ge o zdrav­lju. Dra­go mi je što nas je i HZJZ pre­poz­nao kao osvi­je­šte­nog i od­go­vor­nog pos­lo­dav­ca, te sva­ka­ko pla­ni­ra­mo nas­ta­vi­ti su­rad­nju – rek­la je Iva­na Kra­ji­no­vić. Ovo priz­na­nje do­dje­lju­je se tvrt­ka­ma ko­je svo­jim za­pos­le­ni­ci­ma omo­gu­ću­ju usva­ja­nje zdra­vih ži­vot­nih na­vi­ka, pro­mi­ču zdrav­lje na rad­nom mjes­tu i is­ka­zu­ju po­zi­tiv­nu bri­gu o zdrav­lju dje­lat­ni­ka, po­tro­ša­ča i kli­je­na­ta

• te oču­va­nju oko­li­ša.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.