Do­bi­li 200.000, mo­gu­ća kaz­na 2000 - 40.000 kn

Ako i za­klju­či da tro­ji­ca na­čel­ni­ka ni­su smje­la pri­mi­ti nak­na­de, Po­vje­rens­tvo im ne mo­že na­lo­ži­ti da ih vra­te

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno - Iva Bo­ban Va­le­čić

Po­vje­rens­tvo za od­lu­či­va­nje o su­ko­bu in­te­re­sa otvo­ri­lo je ju­čer pred­met pro­tiv tro­ji­ce HDZ-ovih na­čel­ni­ka op­ći­na ko­ji su, kao čla­no­vi Iz­vr­š­nog od­bo­ra Hr­vat­skog no­go­met­nog sa­ve­za (HNS), pri­mi­li po 200.000 ku­na kao na­gra­du za us­pjeh na­še no­go­met­ne re­pre­zen­ta­ci­je na Svjet­skom pr­vens­tvu u Ru­si­ji. Za­ko­nom o sp­rje­ča­va­nju su­ko­ba in­te­re­sa duž­nos­ni­ci­ma se za­bra­nju­je pri­ma­nje da­ro­va ve­će vri­jed­nos­ti od 500 ku­na, no u Po­vje­rens­tvu ka­žu ka­ko je ma­lo vje­ro­jat­no da se HNS-ove na­gra­de na­čel­ni­ci­ma op­ći­na Lu­kač, Lju­beš­ći­ca i Ro­viš­će, Đu­ri Buk­vi­ću, Ne­na­du Hor­va­ti­ću i Slav­ku Priš­ća­nu, mo­gu po­dves­ti pod da­ro­ve. A to zna­či da im Po­vje­rens­tvo ako i za­klju­či da su pri­mi­li ne­do­pu­šte­ne nak­na­de, ne mo­že na­lo­ži­ti da taj no­vac vra­te. Ia­ko pro­pi­su­je da duž­nos­ni­ci ne smi­ju pri­ma­ti nak­na­de za člans­tvo u uprav­nim i nad­zor­nim ti­je­li­ma ne­pro­fit­nih or­ga­ni­za­ci­ja, za­kon ne pro­pi­su­je po­vrat ni odu­zi­ma­nje ta­ko do­bi­ve­na nov­ca. Po­vje­rens­tvo im mo­že sa­mo odrediti kaz­nu od 2000 do 40.000 ku­na.

Do­bi­li i dru­gi, ali su smje­li

Za­nim­lji­vo je da je Po­vje­rens­tvo i pri­je pos­tu­pa­lo pro­tiv Ne­na­da Hor­va­ti­ća zbog pri­ma­nja nov­ca od HNS-a, no pri­ja­va je od­ba­če­na jer je ut­vr­đe­no da nak­na­du ni­je pri­mao kao član Iz­vr­š­nog od­bo­ra, ne­go Sa­vje­ta Iz­vr­š­nog od­bo­ra HNS-a, ko­ji ni­je uprav­no, ne­go rad­no ti­je­lo HNS-a. Ia­ko je is­to­dob­no bio i član Iz­vr­š­nog od­bo­ra, člans­tvo je ta­da za­mrz­nuo zbog, ka­ko se oči­to­vao Po­vje­rens­tvu, od­lu­ke sport­ske in­s­pek­ci­je.

U ime na­gra­de za us­pjeh hr­vat­skih no­go­me­ta­ša u Ru­si­ji čla­no­vi Iz­vr­š­nog od­bo­ra HNS-a su, po pi­sa­nju por­ta­la Te­le­gram, na te­me­lju ko­je­ga je Po­vje­rens­tvo i od­lu­či­lo otvo­ri­ti taj pred­met, do­bi­li ukup­no oko 3,2 mi­li­ju­na ku­na ne­to, no pre­os­ta­lih 13 čla­no­va Iz­vr­š­nog od­bo­ra HNS-a ni­su duž­nos­ni­ci pa im za­kon ne pri­je­či pri­ma­nje tak­ve na­gra­de.

U ovom slu­ča­ju Po­vje­rens­tvo je pred za­dat­kom zbog ko­jeg mu nit­ko ne mo­že os­po­ri­ti ov­last da od­lu­ču­je, bu­du­ći da Za­kon o sp­rje­ča­va­nju su­ko­ba in­te­re­sa u ovom slu­ča­ju pro­pi­su­je i kaz­ne za duž­nos­ni­ke ko­je se za­tek­ne u pre­kr­ša­ju. Ti­me se ne mo­gu po­hva­li­ti ka­da je ri­ječ o slu­ča­je­vi­ma u ko­ji­ma su na ta­pe­tu vi­so­ki dr­žav­ni duž­nos­ni­ci zbog po­ten­ci­jal­nog kr­še­nja za­ko­nom pro­pi­sa­nih na­če­la dje­lo­va­nja, za što sank­ci­je ni­su pro­pi­sa­ne. A u jed­nom od tak­vih pos­tu­pa­ka, nji­ho­vu je od­lu­ku ne­dav­no uki­nuo Uprav­ni sud i vra­tio pred­met na po­nov­no od­lu­či­va­nje. Ra­di se o pos­tup­ku u ko­jem je Po­vje­rens­tvo za­klju­či­lo da je biv­ša pot­pred­sjed­ni­ca Vla­de Mar­ti­na Da­lić pro­pus­ti­la pos­tu­pi­ti od­go­vor­no, tran­s­pa­rent­no i vje­ro­dos­toj­no ka­da je jav­nos­ti i sa­bor­skom od­bo­ru za­ta­ji­la in­for­ma­ci­je o for­mi­ra­nju ne­for­mal­ne sku­pi­ne ko­ja je bi­la an­ga­ži­ra­na na iz­ra­di tzv. lex Agro­kor.

Ov­las­ti Po­vje­rens­tva

Pred­met je vra­ćen Po­vje­rens­tvu jer to ti­je­lo ni­je re­agi­ra­lo na usme­nu pri­mjed­bu Mar­ti­ne Da­lić da je u su­ko­bu in­te­re­sa i pred­sjed­ni­ca Po­vje­rens­tva Na­ta­ša No­va­ko­vić jer je pri­je do­la­ska na tu funk­ci­ju ra­di­la u HUP-u, ko­jem je čla­na­ri­nu pla­ćao i Agro­kor. Me­đu­tim, u obraz­lo­že­nju ju­čer objav­lje­ne pre­su­de, sut­ki­nja Va­nja Crn­ko­vić od­bi­la je tu­ma­če­nje da Po­vje­rens­tvo ne­ma ov­last ut­vr­đi­va­ti po­vre­de na­če­la dje­lo­va­nja. Bez ob­zi­ra na to što za to ni­su pro­pi­sa­ne sank­ci­je, ta sut­ki­nja tu­ma­či da Po­vje­rens­tvo ima pra­vo od­lu­či­va­ti o po­vre­di na­če­la jer je svr­ha za­ko­na pre­ven­ci­ja i ja­ča­nje in­te­gri­te­ta, ne­pris­tra­nos­ti i tran­s­pa­rent­nos­ti u ob­na­ša­nju duž­nos­ti.

Pri­mi­je­ni li se ova lo­gi­ka na pod­ne­sak ko­jim je iz­u­ze­će Na­ta­še No­va­ko­vić s is­tim ar­gu­men­ti­ma ne­dav­no za­tra­žio pre­mi­jer An­drej Plen­ko­vić, u vo­du bi pa­la i nje­go­va nas­to­ja­nja da do­ka­že da Po­vje­rens­tvo uop­će ni­je bi­lo ov­la­šte­no pro­pi­ti­va­ti nje­go­vo po­na­ša­nje pri

• os­ni­va­nju tzv. sku­pi­ne Borg.

MA­LO JE VJE­RO­JAT­NO DA SE TE NA­GRA­DE MO­GU SMATRATI DAROVIMA

ĐURO BUKVIĆ, NENAD HORVATIĆ I SLAVKO PRIŠĆAN, na­čel­ni­ci op­ći­na Lu­kač, Lju­beš­ći­ca i Ro­viš­će, na­gra­du su pri­mi­li kao čla­no­vi Iz­vr­š­nog od­bo­ra HNS-a

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.