U pos­lov­nom raz­re­du za obrok pu­ri­ca s mlin­ci­ma

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno - (vl) (jb)

Croatia Airlines ju­čer je u Za­gre­bu pred­sta­vio no­vi je­lov­nik za put­ni­ke pos­lov­nog raz­re­da. No­vu gas­tro­nom­sku po­nu­du na le­to­vi­ma kre­ira­li su pros­lav­lje­ni hr­vat­ski chef Di­no Gal­vag­no i Uje oil bar Le­opol­da Bot­te­ri­ja. No­vi je­lov­nik pos­lov­nog raz­re­da, ko­ji se u zra­ko­plo­ve uvo­di

19. lip­nja, mo­ti­vi­ran je je­li­ma za­gre­bač­ke ku­hi­nje kao što su šun­ka, pu­ri­ca s mlin­ci­ma, va­ri­vo od ke­lja s fa­ši­ran­ci­ma, do­ma­ći štruk­li– Vo­dio sam se ide­jom kre­ira­nja ugo­đa­ja zagrebačko­g obi­telj­skog sto­la od po­čet­ka do sre­di­ne 20. sto­lje­ća ima­ju­ći pri­tom u vi­du snaž­ne utje­ca­je aus­tro­ugar­ske ku­hi­nje i bo­gat­stvo na­mir­ni­ca ko­je su nu­di­la obliž­nja se­oska gos­po­dar­stva –

• re­kao je Di­no Gal­vag­no.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.