Ban­di­ću pro­pao po­ku­šaj ru­še­nja mi­nis­tri­ce Div­jak

ODUSTALI OD PRIKUPLJAN­JA POTPISA, ali pre­mi­je­ru Plen­ko­vi­ću otvo­re­nim pi­smom po­ru­ču­ju ka­ko od nje­ga oče­ku­ju “po­du­zi­ma­nje dr­žav­nič­kih po­te­za na za­šti­ti za­ko­ni­tos­ti ra­da Vla­de RH i mi­nis­ta­ra”

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno -

Bandićeva klu­ba zas­tup­ni­ka odr­žao se u pa­la­či Dver­ce, a ne u Sa­bo­ru potpis tre­ba­li su prikupiti čla­no­vi Bandićeva klu­ba za opoziv mi­nis­tri­ce, ali tvr­de da ni­su odustali za­to što su zna­li da potpise ne mo­gu do­bi­ti

od­go­vor­nost mi­nis­tri­ce Div­jak, ali ipak in­zis­ti­ra­ju da je po­treb­no pre­is­pi­ta­ti rad mi­nis­tri­ce.

“To tra­ži­mo zbog po­ku­ša­ja ne­pro­vo­đe­nja Za­ko­na o udž­be­ni­ci­ma i dru­gim obra­zov­nim ma­te­ri­ja­li­ma za os­nov­nu i sred­nju ško­lu (iz­bje­ga­va­nja obve­ze kup­nje udž­be­ni­ka za iz­bor­ne pred­me­te u os­nov­nim ško­la­ma), tro­še­nje 7,3 mi­li­ju­na ku­na za na­ba­vu me­to­dič­kih pri­ruč­ni­ka ko­ji će se zbog broj­nih pri­mjed­bi ko­ris­ti­ti sa­mo jed­nu škol­sku go­di­nu, zbog sum­nji­ve na­ba­ve sku­pih i nek­va­li­tet­nih ta­ble­ta te sus­tav­nog de­gra­di­ra­nja od­goj­no-obra­zov­nog sus­ta­va i nje­go­vih dje­lat­ni­ka u RH”, kri­ti­zi­ra­ju i da­lje ban­di­ćev­ci.

Na­kon sas­tan­ka nit­ko od čla­no­va Klu­ba ni­je bio vo­ljan za raz­go­vor s no­vi­na­ri­ma, da­pa­če, po­tru­di­li su se iz­bje­ga­va­ti ih, no nes­luž­be­no se mo­že ču­ti da ve­ći­na klu­ba ni­je podržavala ide­ju o smje­nji­va­nju mi­nis­tri­ce.

Pred­sjed­nik klu­ba Ro­bert Jan­ko­vics pak tvr­di da o to­me ni­su uop­će raz­go­va­ra­li.

– Ima­li smo dos­ta ži­va­han i za­nim­ljiv sas­ta­nak klu­ba na ko­jem smo raz­mo­tri­li sve struč­ne, prav­ne i po­li­tič­ke as­pek­te do­ga­đa­ja iz pro­tek­log tjedna te za­klju­či­li da Klub u ovoj fa­zi ne­će po­kre­nu­ti pos­tu­pak prikupljan­ja potpisa za opoziv mi­nis­tri­ce Div­jak. Naš je stav da se tim pi­ta­njem pri­je sve­ga tre­ba ba­vi­ti pre­mi­jer Plen­ko­vić. Za­klju­čak klu­ba je jed­no­gla­san, on je u pri­op­će­nju i u nje­mu sto­ji da ne­će­mo ići u pri­kup­lja­nje potpisa, nit­ko od nas 12 to ne­će ra­di­ti – ka­že Jan­ko­vics.

Ne kon­tro­li­ra sve “že­ton­či­će”

Mi­lan Ban­dić ni­je bio ras­po­lo­žen za iz­ja­ve, ali je uz­vra­tio na komentar da oči­to ne kon­tro­li­ra sve “že­ton­či­će” u Sa­bo­ru.

– A što bih tre­bao? Pla­ka­ti? Vi će­te me na­tje­ra­ti da se sa­da ras­pla­čem – re­kao je.

Tim po­te­zom smi­rio se rat iz­me­đu Ban­di­ća i HNS-a ko­ji tra­je de­se­tak da­na, a ko­ji je po­čeo zbog Div­jak pa pre­šao i na ras­pad­nu­te za­gre­bač­ke mos­to­ve. Zna­ko­vi­ta je po­s­ljed­nja po­ru­ka iz otvo­re­nog pi­sma pre­mi­je­ru ko­jom po­ru­ču­ju ka­ko će o ra­du mi­nis­tri­ce Div­jak ima­ti pri­li­ku odrediti se pri gla­so­va­nju o pri­jed­lo­zi­ma nje­zi­na Mi­nis­tar­stva, no jas­no je da ve­ći­na Ban­di­će­vih “že­ton­či­ća” pri­je sve­ga že­li si­gur­no do­če­ka­ti kraj man­da­ta bez pri­je­vre­me­nih iz­bo­ra.

SU­DE­ĆI PRE­MA REAKCIJI OPORBE, BANDIĆEV KLUB NI­JE IMAO ŠANSE PRIKUPITI POTPISE ZA OPOZIV MI­NIS­TRI­CE

NES­LUŽ­BE­NO, NI VE­ĆI­NA BANDIĆEVA KLU­BA NI­JE PODRŽAVALA IDE­JU O SMJENI BLAŽENKE DIV­JAK

PATRIK MACEK/PIXSELL

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.