Po­li­ci­ja opet pri­ve­la na­sil­ni­ke osum­nji­če­ne za na­pad na rad­ni­ke

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno - (sv)

Split­ska je po­li­ci­ja po­nov­no uhi­ti­la 22-go­diš­nja­ka i 19-go­diš­nja­ka osum­nji­če­ne za bru­ta­lan na­pad i pre­mla­ći­va­nje sezonskih radnika u Supetru u no­ći na po­ne­dje­ljak ko­je je pr­vo pri­ve­la pa pus­ti­la. Sta­ri­ji na­sil­nik la­ni je bio u za­tvo­ru Pa­din­ska ske­la kao dio gru­pe na­vi­ja­ča ko­ji su su­dje­lo­va­li u “pus­to­še­nju” ben­zin­ske sta­ni­ce u Vr­či­nu u Sr­bi­ji, pi­še Slo­bod­na Dal­ma­ci­ja. – Sum­nji­če se da su sa za­sad ne­poz­na­tim oso­ba­ma fi­zič­ki na­pa­li pet oso­ba u do­bi od

21 do 26 go­di­na i do­ve­li ih u po­ni­ža­va­ju­ći po­lo­žaj te po­či­ni­li zlo­čin iz mrž­nje pa su pri­ve­de­ni pri­tvor­skom nad­zor­ni­ku – pri­op­ći­li su u uto­rak kas­no uve­čer iz PU split­sko-dal­ma­tin­ske.

Što se pro­mi­je­ni­lo u dva da­na ni­je jas­no i za­što na­kon pr­ve obra­de ni­je pre­poz­na­to kaz­ne­no dje­lo za zlo­čin iz mrž­nje ia­ko su sve nas­lov­ni­ce u dr­ža­vi pre­ni­je­le da je bru­tal­nom mla­će­nju se­zo­na­ca pret­ho­dio uzvik “Di je Sr­bin?”, na­kon če­ga je njih 15-20 za­po­če­lo s pre­mla­ći­va­njem ci­je­le sku­pi­ne, dvo­ji­ce Vu­ko­va­ra­ca, hr­vat­skih dr­žav­lja­na sr­p­ske na­ci­onal­nos­ti, jed­nog mom­ka iz Sla­ti­ne, dje­voj­ke iz Va­ra­ždi­na i na kra­ju do­ma­ćeg mom­ka, va­tro­gas­ca To­me Du­man­či­ća ko­ji je po­ku­šao po­mo­ći na­pad­nu­ti­ma. Ia­ko je Du­man­čić na kon­cu te­že oz­li­je­đen, po­li­ci­ja je 22-go­diš­nja­ka i 19-go­diš­nja­ka kaz­ne­no pri­ja­vi­la zbog po­ku­ša­ja na­no­še­nja te­ških tje­les­nih oz­lje­da te pre­kr­šaj­no po Za­ko­nu o dis­kri­mi­na­ci­ji. Me­đu­tim, dr­žav­no od­vjet­niš­tvo je is­tra­gu otvo­ri­lo za na­no­še­nje te­ških oz­lje­da, a ne za po­ku­šaj, a s ob­zi­rom na to da je mo­tiv na­pa­da bi­lo to što je u gru­pi mla­dih ljudi bi­lo i pri­pad­ni­ka sr­p­ske na­ci­onal­nos­ti, lo­gič­no je da je dje­lo po­ve­za­no

• sa zlo­či­nom iz mrž­nje. Kao grad, Su­pe­tar ne mo­že po­ti­ca­ti sport­ska do­ga­đa­nja či­ji su­di­oni­ci ili po­sje­ti­te­lji is­ka­zu­ju mrž­nju na ova­kav način

IVA­NA MAR­KO­VIĆ:

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.