O svom tro­šku mo­ra vo­di­ti dje­cu u za­tvor su­pru­gu na­sil­ni­ku

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno - Ro­ma­na Ko­va­če­vić Ba­ri­šić

Cen­tar za so­ci­jal­nu skrb ima pra­vo iz­vi­dje­ti so­ci­oeko­nom­ske pri­li­ke u ko­ji­ma dje­ca ži­ve i upoz­na­ti se s nji­ho­vim zdrav­s­tve­nim sta­njem, ali tra­ži­ti od žrtve da iz­vje­šta­va po­či­ni­te­lja, s ru­ba je pa­me­ti, sma­tra od­vjet­ni­ca Lju­bi­ca Matijević Vrsaljko.

– Ni­sam vjerovala da stva­ri mo­gu bi­ti to­li­ko mahnite. Oni se vo­de na­če­lom obve­ze su­rad­nje ro­di­te­lja ko­je, me­đu­tim, pret­pos­tav­lja nor­mal­ne okol­nos­ti. Ali ov­dje go­vo­ri­mo o po­ku­ša­ju uboj­stva. Mi­ha­ela je čo­vje­ku pri­li­kom pri­mo­pre­da­je dje­ce, na re­dov­nim kon­tak­ti­ma, priš­la mis­le­ći da u ru­ci dr­ži dje­te­to­vu ma­ji­cu ko­ju tre­ba pre­uze­ti i opra­ti, a on je u toj ma­ji­ci skri­vao ko­mad že­lje­za i stao ju je nji­me uda­ra­ti po gla­vi! Žr­tva kaz­ne­nog dje­la po­či­ni­te­lju bi tre­ba­la pi­sa­ti što su dje­ca je­la i kak­va im je sto­li­ca?! – pi­ta se od­vjet­ni­ca.

MATIJEVIĆ VRSALJKO: NI­SAM VJEROVALA DA STVA­RI MO­GU BI­TI TA­KO MAHNITE!

MI­NIS­TAR­STVO: RODITELJ IMA PRA­VO NA IN­FOR­MA­CI­JE O DJECI

Pi­sme­no obraz­lo­že­nje

Lj. Matijević Vrsaljko zas­tu­pa Mi­ha­elu I. (25), maj­ku dvo­je ma­le dje­ce, ko­ju su slu­čaj­ni pro­laz­ni­ci spa­si­li od biv­šeg su­pru­ga, ina­če te­olo­ga ko­ji je bio kan­di­dat za sve­će­ni­ka, da je ne odve­ze na­kon što ju je pre­bio i str­pao u prt­ljaž­nik. Cen­tar za so­ci­jal­nu skrb traži od nje da od­go­vo­ri na pi­smo biv­šeg su­pru­ga iz pri­tvo­ra, gdje će do­če­ka­ti 17. lip­nja ka­da se pro­tiv nje­ga di­že op­tuž­ni­ca za po­ku­šaj uboj­stva. On traži in­for­ma­ci­je o djeci, a iz cen­tra su Mi­ha­eli rek­li da mu ih oni ni­su duž­ni da­ti, ali ona jest. Ina­če bi mogla za­ra­di­ti kaz­ne­nu pri­ja­vu.

– Od cen­tra tra­ži­mo da se pi­sme­no oči­tu­je o to­me ko­je su Mi­ha­eli­ne obve­ze kad je ri­ječ o po­či­ni­te­lje­vu pi­smu. Kad do­bi­je obraz­lo­že­nje, Mi­ha­ela će pre­ma nje­mu pos­tu­pi­ti i svo­je obve­ze is­pu­ni­ti. Me­đu­tim, ri­ječ je o to­me da je to pi­smo ne­kog uz­ne­mi­ri­lo je­dan dan, ali Mi­ha­elu je uz­ne­mi­ri­lo traj­no. Ljudi iz sus­ta­va ne že­le bi­ti dis­pe­če­ri call cen­tra za žr­tvu, ali su za­to rev­ni kao služ­ba po­dr­ške po­či­ni­te­lju kaz­ne­nog dje­la – oš­tra je Matijević Vrsaljko.

Una­toč pro­to­ko­lu

Iz Mi­nis­tar­stva za de­mo­gra­fi­ju na­vo­de da Obi­telj­ski za­kon obve­zu­je ro­di­te­lje na raz­mje­nu in­for­ma­ci­ja, pa i u slu­ča­ju ogra­ni­če­nog pra­va na ro­di­telj­sku skrb.

– Roditelj ta­da ima pra­vo na in­for­ma­ci­je o bit­nim okol­nos­ti­ma ve­za­nim uz osob­na pra­va dje­te­ta, a is­ta mo­gu bi­ti ogra­ni­če­na ili odu­ze­ta sa­mo od­lu­kom su­da. Roditelj ko­ji ne os­tva­ru­je ro­di­telj­sku skrb nad dje­te­tom ima pra­vo zah­ti­je­va­ti od dru­gog ro­di­te­lja in­for­ma­ci­je, ako za to ima oprav­da­ni prav­ni in­te­res i u mje­ri u ko­joj to ni­je u su­prot­nos­ti s dje­te­to­vom do­bro­bi­ti – ka­žu. Zbog smr­ska­ne ru­ke Mi­ha­ela ni­je mogla sve sa­ma, pa joj Zak­la­da So­li­dar­na dru­gi mje­sec pla­ća po­moć u ku­ći.

– Una­toč to­me što pro­to­kol pos­to­ji go­di­na­ma, ni­kad ni­sam ču­la da su cen­tri sje­li i na­pra­vi­li plan iz­la­ska žrtve iz kru­ga na­si­lja i pru­ži­li cje­lo­vi­tu us­lu­gu, na­la­že­nje sta­na, pos­la, prek­va­li­fi­ka­ci­ju... Žr­tvu se i da­lje tre­ti­ra kao jed­nu od kon­flik­t­nih strana, a na­sil­ni­ku se da­ju sva pra­va kao ro­di­te­lju. Že­na či­ju je kćer otac pre­tu­kao dok je bi­la u bol­ni­ci, mo­ra­la je o svom tro­šku sva­ki mje­sec vo­di­ti dje­cu u Le­po­gla­vu da vi­de oca – na­vo­di

• Sa­nja Sar­nav­ka.

NE ŠTITE ŽR­TVU Mi­ha­ela I. (25) duž­na je su­pru­gu na­sil­ni­ku sla­ti in­for­ma­ci­je o djeci

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.