Obra­na odus­ta­la od žal­be ka­ko bi ubr­za­li svje­do­če­nja

ODREĐEN JEDNOMJESE­ČNI ISTRAŽNI ZA­TVOR PRO­TIV ČEL­NI­KA HEP-a KA­KO NE BI UTJECALI NA SVJEDOKE

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno - Ma­rin­ko Ju­ra­sić

iz­ve­de­ni ne­pro­pis­no ili nes­truč­no, pi­ta­nje je na ko­je će se u ti­je­ku is­tra­ge tra­ži­ti od­go­vor. Čla­nu upra­ve HEP-a Ni­ko­li Ru­ka­vi­ni određen je jednomjese­čni istražni za­tvor Čla­nu upra­ve HEP-a Ni­ko­li Ru­ka­vi­ni te biv­šem še­fu HEP Pro­izvod­nje Želj­ku Star­ma­nu, osum­nji­če­ni­ma zbog tra­gič­nog do­ga­đa­ja u Hi­dro­elek­tra­ni Plat u ko­jem su 10. si­ječ­nja po­gi­nu­li dje­lat­ni­ci HEP-a Da­vor Poz­ni­ak, Ma­to Ma­ška­rić i Ivi­ca Zvr­ko, određen je jednomjese­čni istražni za­tvor zbog opas­nos­ti od utje­ca­ja na svjedoke. Su­dac is­tra­ge Žu­pa­nij­skog su­da u Du­brov­ni­ku pri­hva­tio je pri­jed­log dubrovačko­g žu­pa­nij­skog dr­žav­nog od­vjet­niš­tva.

De­set svje­do­ka

Ka­ko nam je re­kao od­vjet­nik Kre­ši­mir Škarica, bra­ni­telj Ni­ko­le Ru­ka­vi­ne, po­treb­no je sas­lu­ša­ti osam svje­do­ka iz Du­brov­ni­ka i dva svje­do­ka iz Za­gre­ba ko­ji su pos­lov­no i or­ga­ni­za­cij­ski po­ve­za­ni s okol­nos­ti­ma u ko­ji­ma se do­go­di­la tra­ge­di­ja u HEP-u.

– Ot­pa­la je kao raz­log za odre­đi­va­nje is­traž­nog za­tvo­ra “opas­nost od po­nav­lja­nja kaz­ne­nog dje­la” ta­ko da je os­tao kao pri­tvor­ski raz­log je­di­no “utje­caj na svjedoke”. Prem­da se ne sla­že­mo s dr­žav­nim od­vjet­niš­tvom da pos­to­ji ta opas­nost jer da je htio utje­ca­ti na svjedoke, moj je bra­nje­nik to već mo­gao uči­ni­ti. Osim to­ga, pos­to­ji i mje­ra opre­za za­bra­ne pri­bli­ža­va­nja i kon­tak­ti­ra­nja svje­do­ka ko­ja se mogla iz­re­ći ka­ko bi se spri­je­čio utje­caj na svjedoke. Ali, una­toč to­mu, mi smo odustali od žal­be na rje­še­nje o odre­đi­va­nju is­traž­nog za­tvo­ra i pris­ta­li smo da rje­še­nje o is­tra­zi za­pri­mi­mo pu­tem e-ma­ila ka­ko bi­smo skra­ti­li ro­ko­ve jer nam je sa­da u ci­lju da se što pri­je saslušaju svjedoci, na­daj­mo se u ro­ku mje­sec da­na, naj­vi­še dva, ka­ko bi što pri­je ot­pao taj raz­log za istražni za­tvor – re­kao nam je od­vjet­nik Škarica.

Obra­na je oci­je­ni­la da će pri­je bi­ti sas­lu­ša­ni svjedoci ne­go što bi oni us­pje­li pro­ce­du­ral­no se iz­ve­de­ni su spor­ni ra­do­vi, a kaz­ne­na dje­la po­či­nje­na su, tvr­di se, u Du­brov­ni­ku, Za­gre­bu i Spli­tu iz­bo­ri­ti ka­ko ne pos­to­ji opas­nost od nji­ho­va ome­ta­nja kaz­ne­nog pos­tup­ka po­ku­ša­jem utje­ca­ja na svjedoke. Što se ti­če ono­ga što se Ni­ko­li Ru­ka­vi­ni stav­lja na te­ret, od­vjet­nik Škarica ka­že ka­ko je obra­na u ne­rav­no­prav­noj si­tu­aci­ji jer im je tek ju­čer omo­gu­će­no da se upoz­na­ju sa spi­som. A “kons­trukt” ko­ji se Ru­ka­vi­ni stav­lja na te­ret bit će na­pad­nut s pu­no strana ka­ko bi se pre­ki­nuo za­po­vjed­ni la­nac na ko­jem dr­žav­no od­vjet­niš­tvo te­me­lji nje­go­vu kaz­ne­no­prav­nu od­go­vor­nost. Za što ni objek­tiv­no ne pos­to­je raz­lo­zi jer su tri mi­nis­tar­stva, od­nos­no struč­na ko­mi­si­ja, tre­ba­li pro­uči­ti sve si­gur­nos­ne as­pek­te pri­je ne­go što je Ru­ka­vi­na sta­vio potpis na ugo­vor te­me­ljem ko­jeg su iz­ve­de­ni even­tu­al­no spor­ni gra­đe­vin­ski ra­do­vi.

Pri­jav­ljen i HEP

Pre­os­ta­la pe­to­ri­ca osum­nji­če­ni­ka bra­ne se sa slo­bo­de te pro­tiv njih i ni­je bi­lo pred­lo­že­no odre­đi­va­nje is­traž­nog za­tvo­ra. Pre­ma pri­op­će­nju Žu­pa­nij­skog dr­žav­nog od­vjet­niš­tva u Du­brov­ni­ku, Po­li­cij­ska upra­va du­bro­vač­ko-ne­re­tvan­ska pod­ni­je­la je kaz­ne­nu pri­ja­vu i “pro­tiv jed­ne prav­ne oso­be sa sje­di­štem u Za­gre­bu”, za pret­pos­ta­vi­ti je HEP, s ob­zi­rom na to da su pro­jek­tan­ti i iz­vo­đa­či ra­do­va bi­le tvrt­ke iz Spli­ta i Du­brov­ni­ka. U pri­op­će­nju se na­vo­di ka­ko se os­no­va­no sum­nja da su kaz­ne­na dje­la opas­nog iz­vo­đe­nja građevinsk­ih ra­do­va “po­či­nje­na na po­dru­čju Du­brov­ni­ka, Za­gre­ba i Spli­ta od kraja 2016. do kraja 2017. go­di­ne”. Tko pri pro­jek­ti­ra­nju, pro­vo­đe­nju struč­nog nad­zo­ra, gra­đe­nju ili iz­vo­đe­nju po­je­di­nih ra­do­va ili uk­la­nja­nju gra­đe­vi­ne pos­tu­pa pro­tiv­no pro­pi­si­ma ili op­će­priz­na­tim pra­vi­li­ma stru­ke pa iz­a­zo­ve smrt jed­ne ili vi­še oso­ba, kaz­nit će se kaz­nom od tri do 15 go­di­na za­tvo­ra. To zna­či da osum­nji­če­ni i HEP-u mo­gu od­go­va­ra­ti je­di­no ako im se do­ka­že da su ra­do­vi iz­ve­de­ni pro­tu­pro­pis­no,

• od­nos­no nes­truč­no.

OD­VJET­NIK ŠKARICA IS­TI­ČE DA JE OBRANI STALO DA SE ŠTO PRI­JE SASLUŠAJU SVJEDOCI

JE­SU LI RA­DO­VI U HI­DRO­ELEK­TRA­NI

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.