Pra­vo­sud­na po­li­ci­ja pro­s­vje­du­je

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno - (ija)

“Ova­ko vi­še ne ide” egi­da je pod ko­jom će se 14. lip­nja u 15.30 sa­ti pred za­gre­bač­kim za­tvo­rom u Re­me­tin­cu odr­ža­ti de­se­to­mi­nut­ni pro­s­vjed upo­zo­re­nja ko­ji or­ga­ni­zi­ra­ju pra­vo­sud­ni po­li­caj­ci Za­tvo­ra u Za­gre­bu za­jed­no s pra­vo­sud­nim po­li­caj­ci­ma dru­gih kaz­ne­nih, pri­op­će­no je iz Sin­di­ka­ta pra­vo­sud­ne po­li­ci­je Hr­vat­ske. Pro­s­vje­dom SSPH že­li upo­zo­ri­ti na te­ške uvje­te ko­ji­ma rade pra­vo­sud­ni po­li­caj­ci. Iz SPPH is­ti­ču da pra­vo­sud­ni po­li­caj­ci že­le ra­di­ti u nor­mal­nim uvje­ti­ma i za pla­ću s ko­jom će mo­ći nor­mal­no ži­vje­ti, že­le bi­ti si­gur­ni na svom rad­nom mjes­tu, te ići u mi­ro­vi­nu kao i svi dru­gi ko­ji pra­vo na mi­ro­vi­nu os­tva­ru­ju po po­seb­nim uvje­ti­ma. O to­me u kak­vim uvje­ti­ma rade te s čim se sve u svom pos­lu sva­kod­nev­no su­sre­ću, pra­vo­sud­ni su po­li­caj­ci, ka­žu u SSPH, u vi­še na­vra­ta upo­zo­ra­va­li i Mi­nis­tar­stvo pra­vo­su­đa i Upra­vu za za­tvor­ski sus­tav te su sa­da

• od­lu­či­li i jav­no pro­go­vo­ri­ti.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.