Za­bio se u trak­tor i po­gi­nuo

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno - (vb)

– Mo­to­cik­list (35) smrt­no je stra­dao u te­škoj pro­met­noj ne­sre­ći ko­ja se u no­ći s utor­ka na sri­je­du, dva­de­se­tak mi­nu­ta pri­je po­no­ći, do­go­di­la na Za­pad­noj vez­noj ces­ti u Sla­von­skom Bro­du. Po­li­ci­ja je oče­vi­dom ut­vr­di­la ka­ko je mo­to­cik­list zbog ne­pri­la­go­đe­ne br­zi­ne pre­kas­no uočio trak­tor is­pred se­be ko­ji se kre­tao u is­tom smje­ru, a ko­jim je uprav­ljao 48-go­diš­njak. U jed­nom tre­nut­ku mo­to­cik­list se za­bio u trak­tor, zbog če­ga je mo­to­cikl od­ba­čen na su­prot­ni pro­met­ni trak te je uda­rio u osob­ni auto­mo­bi­la ko­jim je iz su­prot­nog smje­ra uprav­ljao 45-go­diš­njak. Ne­sret­ni mo­to­cik­list pod­le­gao je za­do­bi­ve­nim

• oz­lje­da­ma.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.