An­tu­nov­ski sa­jam i pro­ce­si­ja

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno - (sb)

Na da­naš­nji blag­dan Sv. An­tu­na, na naj­sta­ri­jem kar­lo­vač­kom Tr­gu ba­na J. Je­la­či­ća odr­ža­va se An­tu­nov­ski sa­jam. U obi­lje­ža­va­nje blag­da­na već su se dru­gu go­di­nu za­re­dom udru­ži­li Grad, Tu­ris­tič­ka za­jed­ni­ca i fra­nje­vač­ki sa­mos­tan, ta­ko da će na glav­nom grad­skom tr­gu či­tav dan bi­ti niz do­ga­đa­nja, me­đu os­ta­lim i 20. Žu­pa­nij­ska smo­tra uče­nič­kih za­dru­ga. – Po­či­nje­mo uju­tro mi­sa­ma, pos­li­je­pod­ne je dje­čja mi­sa s pro­gra­mom “Dje­ca pje­va­ju sv. An­ti” te bla­gos­lov dje­ce i lji­lja­na od 17 sa­ti. Glav­na sve­ča­na mi­sa je u 18.30 sa sve­ča­nom pro­ce­si­jom u ko­joj već pu­nih 60 go­di­na va­tro­gas­ci no­se kip sv. An­tu­na uli­ca­ma kar­lo­vač­ke Zvi­jez­de – naj­a­vio je fra Kru­nos­lav Al­bert iz žu­pe Pre­sve­tog Troj­stva. Is­to­vre­me­no, na Tr­gu će bi­ti i Sa­jam sv. An­tu­na. Svo­je će pro­izvo­de nu­di­ti lo­kal­ni OPG-ovi.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.