Smi­lja­ni Sr­nec pri­tvor do 16. sr­p­nja

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno - (hi) (ibe)

Mo­gu ih re­ci­ti­ra­ti, pje­va­ti, mo­žda po­pra­ti­ti glaz­be­nom prat­njom na akus­tič­noj gi­ta­ri ili kla­vi­ja­tu­ra­ma, a mo­gu ima­ti i ples­nu ko­re­ogra­fi­ju. Mo­gu bi­ti na kaj­kav­skom, ča­kav­skom ili stan­dard­nom hr­vat­skom je­zik. Fes­ti­val po­ezi­je “Na­gra­da Ves­na Pa­run” u Stu­bič­kim To­pli­ca­ma slo­bod­ne je for­me, sve su te­me do­pu­šte­ne. Odr­ža­va se 22. lip­nja dru­gi put, a hr­vat­ski pjes­ni­ci, njih 30, u Par­ku Ma­ti­je Gup­ca je “Na­gra­da od 20 sa­ti po­ku­šat će osvo­ji­ti struč­ni ži­ri kva­li­te­tom svo­jih sti­ho­va i in­ter­pre­ta­ci­jom, a gle­dat će se i sve­uku­pan do­jam nas­tu­pa. Pred­sjed­nik ži­ri­ja je knji­žev­nik iz Za­gre­ba Ludwig Ba­uer, proš­lo­go­diš­nji la­ure­at 1. Fes­ti­va­la u St. To­pli­ca­ma i ovo­go­diš­nji do­bit­nik dr­žav­ne na­gra­de “Vla­di­mir Na­zor” za knji­žev­nost.

A dan pri­je, na po­zor­ni­ci is­pred Glaz­be­nog pa­vi­ljo­na, gdje je hr­vat­ska pjes­ni­ki­nja Ves­na Pa­run na­pi­sa­la svo­je po­s­ljed­nje sti­ho­ve, hr­vat­ska glu­mi­ca Ves­na To­mi­nac Ma­ta­čić u 20.30 sa­ti odi­grat će dram­sku pred­sta­vu “Ja ko­ja imam ne­vi­ni­je ru­ke”. Pri­je to­ga, u 19 sa­ti, odr­žat će se pro­mo­ci­ja knji­ge Sa­še Mu­mi­no­vi­ća “Od apri­la do trav­nja”. Or­ga­ni­za­tor fes­ti­va­la je Udru­ga “Mo­dus Vi­ven­di Stu­ba­ki”’, a odr­ža­va se pod po­kro­vi­telj­stvom Op­ći­ne Stu­bič­ke To­pli­ce, Kra­pin­sko-za­gor­ske žu­pa­ni­je i Tu­ris­tič­ke za­jed­ni­ce Kra­pin­sko-za­gor­ske žu­pa­ni­je. • Žu­pa­nij­ski sud u Va­ra­ždi­nu pro­du­ljio je istražni za­tvor Smi­lja­ni Sr­nec (45), okriv­lje­noj da je ubi­la ses­tru Ja­smi­nu Do­mi­nić (23), či­je je ti­je­lo na­kon 19 go­di­na pro­na­đe­no u za­mr­zi­va­ču u obi­telj­skoj ku­ći u Pa­lov­cu. Sud joj je

15. svib­nja pro­du­ljio pri­tvor na mje­sec da­na, na što je Žu­pa­nij­sko dr­žav­no od­vjet­niš­tvo, ka­ko doz­na­je­mo, ulo­ži­lo žal­bu uz ar­gu­men­te da u tom ro­ku ne­će us­pje­ti do­vr­ši­ti is­tra­gu jer im ne­će sti­ći svi na­la­zi i miš­lje­nja iz Cen­tra Ivan Vu­če­tić u Za­gre­bu. Sud je žal­bu uva­žio i pro­du­ljio

• joj pri­tvor do 16. sr­p­nja.

NAZIV FES­TI­VA­LA Ves­na Pa­run”

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.