Mi­nis­tar tu­riz­ma po­sje­tio hotel De­ja­na Lo­vre­na

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno - (fš)

Mi­nis­tar tu­riz­ma Ga­ri Cap­pel­li po­sje­tio je No­va­lju i hotel Jo­el či­ja je vlas­ni­ca maj­ka naj­bo­ljeg hr­vat­skog obram­be­nog igra­ča i ne­dav­nog osva­ja­ča li­ge šam­pi­ona De­ja­na Lo­vre­na. No, hotel Jo­el i je­dan je od naj­ljep­ših na ri­vi­je­ri.

– Ka­pa­ci­tet je 52 gos­ta, 16 apart­ma­na, je­dan de­lux apart­man, ku­hi­nja, ba­zen... Pu­ni smo od svib­nja do ruj­na i nas­to­ji­mo pro­du­lji­ti se­zo­nu – re­kao nam je Sa­ša Lo­vren. Mi­nis­tar Cap­pel­li go­vo­rio je i o stra­noj rad­noj sna­zi i ne­dos­tat­ku se­zo­na­ca.

– Mi smo s kvote od ne­kih 7600 doš­li do kvote od 15.600 radnika i ovih da­na do­ći će­mo do sto­pos­tot­ne is­ko­ri­šte­nos­ti. Mo­ra­mo vidjeti s Mi­nis­tar­stvom ra­da i, ako bu­de po­treb­no, mo­rat će­mo in­ter­ve­ni­ra­ti i do­zvo­li­ti još dvi­je, tri ti­su­će ljudi. Na­rav­no, ako ne bu­de­mo mo­gli pro­na­ći lju­de na na­šem Za­vo­du za zapošljava­nje – re­kao • je mi­nis­tar tu­riz­ma.

MI­NIS­TAR je is­pro­bao spra­ve za vjež­ba­nje u ho­te­lu Jo­el

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.